Anunt de atribuire numarul 102768/23.02.2011

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 112604 / 06.12.2010
Denumire contract: Servicii de tiparire pentru implementarea proiectului Strategia de dezvoltare durabila a judetului Teleorman 2010-2020

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTORITA PASCUTU , Tel.  0247/421132 , Fax:  0247/421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de tiparire pentru implementarea proiectului Strategia de dezvoltare durabila a judetului Teleorman 2010-2020
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului.
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de tiparire pentru implementarea proiectului Strategia de dezvoltare durabila a judetului Teleorman 2010-2020.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79810000-5 - Servicii tipografice (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
26,015.2 RON     TVA inclus (24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7    Denumirea: Servicii de tiparire pentru Strategia de dezvoltare durabila a judetului Teleorman 2010-2020
V.1)   Data atribuirii contractului    2/21/2011
V.2)   Numarul de oferte primite    4
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SELADO COM S.R.L.
Adresa postala:  Str. Mioritei 59 , Localitatea:  Braila , Cod postal:  6100 , Romania , Tel.  0239/611408 , Email:  seladocom@braila.astral.ro , Fax:  0239/611408
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26015.20     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Axa prioritara nr.1 Îmbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice” Titlul proiectului: „ Strategia de dezvoltare durabila a judetului Teleorman 2010-2020” SMIS 3033
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga, nr.53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  0247406016 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  0247317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.399
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
21.02.2011 15:32