Anunt de atribuire numarul 100521/24.01.2011

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 110377 / 27.10.2010
Denumire contract: Servicii de telefonie mobila

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de telefonie mobila
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: Consiliul Judetean Teleorman.
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de telefonie mobila
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64212000-5 - Servicii de telefonie mobila (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
41,568.77 EUR     TVA inclus (24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 67 %
Descriere:
2. Punctaj tehnic 33 %
Descriere:
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 176    Denumirea: Acord-cadru de servicii de telefonie mobila
V.1)   Data atribuirii contractului    12/9/2010
V.2)   Numarul de oferte primite    2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ORANGE ROMANIA S.A.
Adresa postala:  Bdul Lascar Catargiu nr. 51-53, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010665 , Romania , Tel.  2033000 , Email:  corporatebidteam@orange-ftgroup.com , Fax:  2033599 , Adresa internet (URL):  www.orange.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41568.77     Moneda: EUR    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
Valoarea: 177,652.45     Moneda: RON   
Numarul de ani: 4
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga, nr.53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  0247/406016 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  0247/317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman,str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.399
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
21.01.2011 16:40