CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Nr.5172 din 6 iunie 2007

 

 

REFERAT DE OPORTUNITATE

privind achiziția publică a serviciilor de publicitate

 în presa scrisă cotidiană națională

 

          Consiliul Județean Teleorman cu sediul în mun.Alexandria, județul Teleorman, str.Dunării, nr.178, cod poștal 140047, cod de inregistrare fiscala 4652686, telefon 0247/ 311201, int.353, 337, fax 0247/314.415, pagina de internet:www.cjteleorman.ro, dorește achiziționarea serviciului de publicitate în presa scrisă cotidiană națională, cod CPV:74410000-6.

Caracteristicile generale ale serviciilor: publicare anunțuri de interes public general, anunțuri cu caracter public informativ, anunțuri de licitație.

 

Conform prevederilor art.87 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata,  Consiliul județean este o autoritate a administrației publice locale, constituită la nivel județean, pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești si municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.

În temeiul prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Consiliul județean  are obligația de a publica în mass-media informații cu privire la procedura de elaborare a actelor normative, precum și informații de interes public.

În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, activitatea administrației publice, în speță cea locală, trebuie să se ghideze după următoarele principii:

-         informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează fie dezbătute de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și asupra proiectelor de acte normative;

-         consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite, la inițiativa autorităților publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;

-         participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor administrative și în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.

Astfel poate fi îndeplinită obligația de transparență, respectiv obligația autorităților administrației publice de a informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative.

Pentru ca serviciile de publicitate să fie de calitate trebuie ca informația să ajungă la un număr cât mai mare de cetățeni, prin intermediul presei cotidiene locale.

În acest context legal, apare ca necesară declanșarea unei achiziții publice prin procedura de „cerere de ofertă”, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, coroborate cu prevederile Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea achizițiilor Publice nr.183/2006 privind aplicarea dispozițiilor referitoare la contractul de publicitate media, H.G. nr.925/2006.

Atribuirea oricărui contract de achiziție publică se face conform prevederilor actelor normative menționate mai sus.

Impactul ce se urmărește a fi obținut constă în creșterea gradului de informare, conștientizare și implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative.

Criterii de evaluare a rezultatului obținut:

-         creșterea participării active a cetățenilor în procesul de elaborare a actelor autorităților administrației publice constituite la nivel județean;

-         creșterea gradului de informare a cetățenilor privind organizarea, funcționarea, precum și activitățile desfășurate în cadrul Consiliului județean;

-         creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice față de cetățean, beneficiar al deciziei administrative.

 

Prezentul raport de oportunitate poate fi descarcat de pe pagina de internet proprie www.cjteleorman.ro și din sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet, la adresa www.publicitatepublica.ro

 

DIRECȚIA PENTRU EDUCAȚIE , SĂNĂTATE, CULTURĂ, SPORT, ONG-uri, COMUNICARE  ȘI RELAȚII PUBLICE

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Magheru Liliana

 

 

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Neagu Petre

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ, BUGET-FINANȚE

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Elena Stoian

 

DIRECȚIA TEHNICĂ

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Piperea Victor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.5173 din 6 iunie 2007

Dos/III/A

 

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

 

la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin “cerere de oferte”

 

 

 

Către

 

…………………………………

…………………………………..

 

 

Autoritatea contractantă invită ofertanții al căror obiect de activitate corespunde cerințelor documentatiei de atribuire anexata depună oferta în scopul atribuirii contractului pentru prestarea următoarelor servicii: publicitate în presa scrisă cotidiană națională.

Cod  CPV: 74410000-6.

Caracteristicile generale ale serviciilor: publicare anunțuri de interes public general, anunțuri cu caracter public informativ, anunțuri de licitație.

1.     Denumirea autorității contractante: Consiliul Județean Teleorman.

2.     Codul de inregistrare fiscala:4652686.

3.     Adresa: mun.Alexandria, județul Teleorman, str.Dunării, nr.178, cod poștal 140047.

4.     Telefon: 0247/311201, int.353, 337.

5.     Fax: 0247/314.415.

6.     E-mail:-

7.     Pagina de Internet: www.cjteleorman.ro.

8.     Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: cerere de ofertă.

9.     Sursa de finanțare a contractului: bugetul propriu al județului Teleorman.

10.             Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte: contract de servicii.

11. Locul de prestare a serviciilor: județul Teleorman.

12. Operatorii economici pot depune ofertă doar pentru întreaga gamă de servicii solicitate.

13. Durata sau termenul limită de prestare a serviciilor: anul 2007, cu posibilitatea suplimentării serviciilor deja achiziționate până la 4 luni.

14. Informații și clarificări:

a)                 compartimentul de la care se poate obține un exemplar din documentație și modul de obținere - un exemplar din Documentația de atribuire se poate obține de la Serviciul achiziții publice din cadrul Consiliului Județean Teleorman, camera 62, prin înaintarea unei solicitări scrise și achitarea contravalorii acestuia la casieria institutiei.

         Costul unui exemplar din Documentația de atribuire este de 10 lei.

b)                Documentatia de atribuire anexata prezentei invitații poate fi descărcata de pe pagina de Internet proprie www.cjteleorman.ro și din sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro;

c)         data limită pentru solicitarea clarificărilor:  11.06.2007, ora 16:00.

Informații suplimentare se pot obține la telefon  0247/311201, int.353, 337, persoană de contact: Păscuțu Victorița.

15.                 Data limită pentru depunerea ofertelor:  20.06.2007, ora 10:00.

16.             Adresa la care trebuie depuse ofertele: Consiliul Județean Teleorman, mun. Alexandria, str.Dunării nr.178, Serviciul achiziții publice, camera 62.

17.     Limba de redactare a ofertei: limba română.

18.    Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: reprezentanții imputerniciti ai  ofertanților.

19.     Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 20.06.2007, ora 11:00, Consiliul Județean Teleorman, str. Dunării, nr.178.

20.     Garanțiile ce trebuie furnizate de ofertanți:

          Garanția de participare

 - Cuantumul garantiei de participare: 100 lei.

 - Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare - până la data de 20.09.2007.

Forma de constituire a garanției de participare:

    a) Scrisoare de garanție bancară, în original (Se completeaza Formularul nr.11) sau,

    b) Ordin de plată în contul RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la  Trezoreria Alexandria, sau

    c) Numerar la casieria unității.

           

21.             Modalitățile principale de finanțare și de plată și/sau referirile la prevederile care le reglementează-Bugetul propriu al judetului, prin virament.

22.             Forma juridică în care trebuie se legalizeze asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul de servicii [unde este cazul]–conform prevederilor art.44 din OUG nr.34/2006.

23.             Criteriile de calificare pe care trebuie le îndeplinească ofertanții: sunt prevăzute în documentația de atribuire.

24.             Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanți: sunt prevăzute în documentația de atribuire.

25.             Menționarea prevederilor legale, reglementărilor sau dispozițiilor administrative, în cazurile în care prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii profesionale – nu este cazul.

26.             Precizarea daca persoanele juridice sunt obligate menționeze numele și calificările profesionale ale personalului responsa bil pentru prestarea serviciului: da

27.                  Termenul de valabilitate al ofertei: până la data de 20.09.2007.

28.             Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii:oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

          Oferta stabilită ca fiind câștigătoare este oferta care întrunește punctajul cel mai mare rezultat prin aplicarea următorului algoritm de calcul:

P/T (unde P = preț pentru 1 cm2 reclamă, calculat la o singură apariție, și T=tirajul mediu difuzat pe ediție, certificat).

Punctajul pentru fiecare ofertă evaluată se acordă după cum urmează:

a) pentru valoarea minimă a factorului de evaluare se acorda 100 de puncte;

b) pentru o valoare a factorului de evaluare superioară celei prevazute la lit.a) punctajul se acordă astfel:

Pn = [ valoarea (min)/valoarea (n)] x 100

-                     Tiraj mediu difuzat pe ediție – media pe ediție a exemplarelor pentru care se poate dovedi pe bază de acte au intrat în posesia utilizatorului final.Tirajul difuzat este compus din:abonamente, exemplare vândute cu bucata și exemplare gratuite.

-         Abonamente –fiecare exemplar vândut care a fost livrat firmelor specializate în servirea abonamentelor sau care a fost achitat în avans direct la editor și a fost livrat abonatului de către editor ori de un intermediar al acestuia.

-         Exemplare vândute cu bucata-fiecare exemplar vândut prin metode diferite de cele pentru abonamente.

-         Exemplare gratuite – fiecare exemplar al publicației din difuzarea căruia editorul nu a obținut încasări.

-    Ediție – totalitatea exemplarelor unei publicații care pot fi evidențiate prin același identificator imprimat pe ele, denumit număr de apariție, și care se regăsește în toate actele necesare efectuării auditului, inclusiv pentru reeditări și suplimentări de tiraj, indiferent de locul de tipărire.

29.      Nu se accepta oferte alternative.

30.             Ofertanții au obligația de a numerota și semna fiecare pagină a ofertei, precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate.

31.             Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a propunerii tehnice: conform documentației de atribuire.

32.             Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a propunerii financiare: conform documentației de atribuire.

33.             Data pentru care se determină echivalența leu/euro-Nu este cazul.

34.             Contestațiile se transmit:

            - fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor cu sediul în București, str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, cod poștal: 030081, Telefon:021/3104641, Fax: 021/3104642.      

          - fie la autoritatea contractanta si apoi la instanta competenta.

           

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

PB/PB/2 ex.