CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

PREȘEDINTE

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

 

 

 

CERERE DE OFERTĂ

 

 

 

Achiziție de servicii

 

“Publicitate în presa scrisă cotidiană locală”

 

 

 

 

BORDEROU DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

 

 

 

 

 

 

 

            1.FOAIE DE SEMNĂTURI

 

            2.FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

 

3. CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

 

4.CAIET DE SARCINI

 

5.FORMULARE

 

6.CONTRACT DE SERVICII 

 

 

 

 

FOAIE DE SEMNĂTURI

 

 

1. prof. Săvușcă Petru Nicolae.....................

2. ec. Potbăniceanu Bogdan ........................

 

 

 

 

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

 

I. a. Autoritatea  contractantă

Denumire: Consiliul Județean Teleorman

Adresa: Str. Dunarii Nr. 178

Localitate: Alexandria

Cod postal:

Tara: România

Persoana de contact:

ing. Păscuțu Victorița

Telefon: 0247/311201, int.356, 394

               0247/421132

E-mail: -

Fax: 0247/421132                                  

Adresa de internet a autoritatii contractante: www.cjteleorman.ro

 

I.b  Principala activitate sau activități ale Autorității contractante:

  []  ministere ori alte autoritați publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

  []  agenții naționale

  [√]  autorități locale

  []  alte institutii guvernate de legea publică

  []  institutie europeană/organizație internationala

  []  altele (specificati)  

[]  servicii publice centrale

[]  aparare

[]  ordine publică/siguranta națională

[]  mediu

[]  afaceri economico-financiare

[]  sanatate

[]  construcții și amenajari teritoriale

[]  protectie socială

[]  recreere, cultura si religie

[]  educație

[]  activitati relevante

             []  energie

             []  apa

             []  posta

             []  transport

[]  altele (specificați)________________

Autoritatea contractanta achiziționează  in  numele altei autoritati contractante      Da  []   

                                                                                                                                             Nu [√]  

           

Alte informații  si/sau clarificari pot fi obținute:

Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute:                      [√] la adresa mai sus menționată       
                                                                                                  [] altele: (adresă/fax/interval orar)
                     

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari:

                                                    Data: 26.05.2008

                                                    Ora limita: 16.00

                                                    Adresa: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

                                                                  Compartimentul Achizitii publice, cam. 77

                                                                                     Fax: 0247/421.132

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 28.05.2008

 

I.c. Cai de atac

Eventualele contestatii se pot depune:

-          fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;

-          fie la autoritatea contractanta si apoi la instanta competenta.

 

Denumire: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Adresa: str.Stavropoleos, nr.6, sector3

Localitatea:  București                                               Cod postal: 030081                            Tara: România

E-mail:  office@cnsc.ro                                              Telefon:021/3104641      

Adresa internet : www.cnsc.ro                                   Fax: 021/3104642

 

I.d.Sursa de finanțare

Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit

 

Bugetul propriu al judetului         

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare            

   Da  []                                            Nu [√]  

Daca DA, faceti referire la proiect/program

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract: “Publicitate în presa scrisă cotidiană locală”

 

II.1.2) Denumire contract și locația lucrării, locul de livrare sau prestare                
(Alege o singură categorie - lucrări, produse sau servicii - care corespunde în cea mai  mare parte obiectului contractului sau achiziției.)
                                         

(a) Lucrări                              []      

(b) Produse                 []   

(c) Servicii                         [√]

 

Execuție                                 []

Proiectare și execuție             []

Realizare prin orice mijloace     corespunzătoare cerințelor specificate de  autoritatea contractantă                            []

Cumpărare                   []          

Leasing                        []         

Închiriere                     []  

Cumpărare în rate        []

 

Categoria serviciului     2A [√]

                                       2B []

 

(Se specifică din care categorie  de servicii aparține obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B)

Principala locație a lucrării  

 

 

Cod  CPV [][][][][][][][]

Principalul loc de livrare:

 

 

Cod   CPV  [][][][][][][][]

Principalul loc de prestare:

 

Presa scrisă cotidiană locală.

Cod  CPV: 74410000-6        

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :                                   Contract de achiziție publică:    [√]                          

                                                                                                 Încheierea unui acord cadru:          []

II. 1.4. Durata contractului de achiziție publică

ani [][]                  luni [][]              zile [][]

sau   începând cu [][] / [][] / [][][][] (zz/ll/aaaa/)

 

Până la 31.12.2008, cu posibilitate de prelungire

II.1.5.Informații privind acordul cadru (dacă este cazul) - Nu este cazul

Acordul cadru cu mai mulți operatori  nr. [][][]

sau, dacă este cazul nr. [][][] maxim al participanților al acordului cadru vizat

Acordul cadru cu un singur operator           []

Durata acordului cadru:

 Durata în ani [][]    sau luni  [][][]

Posibilitatea de a relua competiția cu semnatarii acordului cadru                      Da  []                    Nu []

II.1.6) Divizare pe loturi                                                                                      Da  []                  Nu [√]

Ofertele se depun pe:

Un singur lot []                                Unul sau mai multe loturi []                             Toate loturile  []

   II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate                                                         Da []                   Nu [√]  

 

  II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total  prestări servicii (se vor include eventuale suplimentari si optiuni, daca exista):

Servicii de publicitate în presa scrisă cotidiană locală.

Oferta se va depune doar pentru întreaga gamă de servicii solicitate.

Este posibilă suplimentarea serviciilor deja achiziționate până la 4 luni pe baza resurselor financiare alocate.

II.2.2) Optiuni                                                                                     Da []                                    Nu [√]  

 

 

 

III. CONDIȚII SPECIFICE CONTRACTULUI

III.1 Alte condiții particulare referitoare la contract (dupa caz)

III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere )

III.1.2. Altele (dacă DA, descrieți)

     Da   []                                   Nu   [√]  

     Da   []                                   Nu   [√]  

 

 

 IV. PROCEDURA

IV.1) Procedura selectată

Licitație deschisă                               []   

Licitatie restransa                              []

Licitatie restransa   accelerata           []

Dialog competitiv                              []

Negociere cu anunt de participare                []  

Negociere fara anunt de participare              []                                                  

Cerere de oferte                                          [√]  

Concurs de soluții                                         []   

 

IV.2) Etapa finală de licitație electronică        

 Dacă DA, informații adiționale despre licitația electronică                                 

                                                 da []        nu [√]

 

IV.3.) Legislatia aplicata 

1.Ordonanța de urgență nr.30 din 12/04/2006, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 26/04/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică;

2.Ordonanța de urgență nr.34 din 19/04/2006, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 15/05/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

3.Hotarârea nr.925 din 19/07/2006, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 20/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

4.Lege nr.337 din 17/07/2006, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 20/07/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

5.Hotararea Guvernului nr.1337 din 27/09/2006, Publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 817/04.10.2006, privind completarea Hotararii Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea  contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

6.Hotararea nr.942 din 19/07/2006, Publicată în Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, nr. 661/01.08.2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică.

7.Ordinul nr.155 din 02/10/2006, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, nr. 894/02.11.2006, privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;

8.Ordonanța de urgență nr.94 din 26/09/2007, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 04/10/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

9.Ordonanța de urgență nr.129 din 12/11/2007, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 776 din 15/11/2007 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

10. Ordinul nr.183/2006 al A.N.R.M.A.P., publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.979 din 03/12/2006, privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media.

 

 

 

 

 

V. CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE ALE OPERATORILOR ECONOMICI

V.1) Situația personală a ofertantului

Declaratie privind eligibilitatea

Solicitat [√]                     Nesolicitat []                   

Cerință obligatorie: prezentare Formular nr.12A

 

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006

 

 Solicitat   [√]                      Nesolicitat  []

Cerință obligatorie:

1. Formular nr.12B

2. Se solicita confirmarea privind plata taxelor și impozitelor la bugetul general consolidat.  

Persoanele juridice romane vor prezenta:

a)      certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si  taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;

b)      certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor  si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice).

       Dovada achitarii taxelor se va face prin  prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata la data de 30 aprilie 2008 sau ulterior, in original sau copii legalizate, valabile la data deschiderii ofertelor.

 

Persoanele juridice straine:

Se vor accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una din situatiile prevazute la art.180 si 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit cum ar fi certificate, caziere judiciare sau  alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.

 

          Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata, la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)

           Persoane juridice/fizice romane

Cerință obligatorie:

Certificat constatator emis, cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care să rezulte că  domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.

            Notă: Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate în original sau în copie legalizată. 

 

     -sau autorizatie de functionare/altele echivalente.

           Persoane juridice /fizice straine

Cerință obligatorie: documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata, insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.

 Documentele sa fie valabile la data deschiderii ofertei.

V. 3.) Situația economico-financiară

Informatii privind situatia economico-financiara

 Solicitat [√]                      Nesolicitat  []

Ultimul bilant contabil  vizat si inregistrat de organele competente.

V.4.) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii privind  capacitatea tehnica

   Solicitat  [√]                      Nesolicitat []

Se solicită:

 

A. Informatii referitoare la personal:

- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere (Formularul 12I)

- Se vor prezenta CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului

B. Se vor prezenta documente privind tirajul mediu difuzat pe editie al ofertantului, certificat pentru o perioada de minimum 3 luni din ultimul an calendaristic, de catre institutii autorizate, independente, de audit;

Exceptie fac cazurile in care in judet nu exista nici un cotidian local care sa fie auditat. In acest caz reprezentantii legali ai ofertantului vor prezenta o declaratie pe propria raspundere privind tirajul, insotita de documente financiar-contabile justificative privind tirajul inregistrat in ultimele 3 luni calendaristice.

C. Se vor prezenta documente din care sa rezulte:

-          aria de difuzare – minim in cele 5 localitati urbane din judetul Teleorman

-          profilul - general

-     publicul tinta- locuitorii judetului Teleorman.

Informatii privind  subcontractantii

 

- nu este cazul

Cerinte privind prezentarea de standarde de asigurare a calitatii

Solicitat []                       Nesolicitat [√]   

 

Cerinte privind prezentarea de standarde de protectie  a mediului

Solicitat []                       Nesolicitat [√]   

 

V.5) Daca este aplicabil, modul de selectare/preselectare

- nu este cazul

 

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1)  Limba de redactare a ofertei

Limba Română

VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei

Pâna la data de: 04.08.2008

VI. 3) Garanția de participare

          Solicitată   [√]               Nesolicitată []

- Cuantumul garantiei de participare: 100 lei.

- Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare - pana la data de 04.08.2008

Forma de constituire a garanției de participare:

    a) Scrisoare de garanție bancară, în original (Se completeaza Formularul nr.11) sau

    b) Ordin de plată în contul

RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la  Trezoreria Alexandria, sau

   c) Numerar la casieria unității.

      Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.  Se vor prezenta documente doveditoare anexate la scrisoarea de garantie pentru participare:

- Declarație pe propria răspundere a reprezentantului /reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate in incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform modelului prevazut in anexele nr.1 si nr.2 din Ordonanța nr.27/2006 (anexate la documentatie)

 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice

    Solicitat  []                    Nesolicitat [√]

 

VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare

  Solicitat  [√]                      Nesolicitat []

Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta (Formularul nr.10B) care reprezinta elementul principal al propunerii financiare.

VI.6) Modul de prezentare a ofertei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) adresa la care se depune oferta: Consiliul Județean Teleorman, Compartimentul Achizitii Publice, cam.53, Str. Dunarii, Nr.178, Alexandria, Jud. Teleorman;

b) data limită pentru depunerea ofertei: 04.06.2008, ora 10.00;

c) numarul de exemplare in copie: 0;

d) mod de prezentare:

 Documentele de calificare si  propunerea financiara se vor introduce in plicuri distincte marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata.

Aceste plicuri  se vor introduce intr-un plic exterior.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa:

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Str. Dunării nr.178, Alexandria, jud. Teleorman

si cu inscriptia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA  04.06.2008, ORA 11.00”

Daca plicul exterior  nu este marcat conform prevederilor de mai sus, CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  nu isi asuma nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

Plicul exterior este însoțit de :

1. scrisoare de inaintare (Formular nr.1),

2. imputernicirea scrisa prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica,

3. garantia de  participare

4. documente doveditoare pentru intreprinderi mici si mijlocii ( daca este cazul).

Ofertantul are obligatia de a numerota si a semna fiecare pagina a ofertei , precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate in plicurile cu propunerea financiara  si documentele de calificare.

VI.7) Data limita de depunere a ofertelor

04.06.2008, ora 10:00

VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

a) modificarea si retragerea ofertei:

-in cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerata neconforma

- in cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerii financiare,  oferta sa va fi considerata neconforma, cu exceptia situatiei prevazute la art.80 alin.(2) din H.G. nr.925/2006

- ofertantul va pierde garantia de participare daca isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia

b) oferte intarziate

- ofertele depuse la o alta adresa a autoritatii contractante decât cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschise

VI.9) Deschiderea ofertelor

 04.06.2008, ora 11.00 la Consiliul Judetean Teleorman, cam.37, str. Dunarii, nr.178, Alexandria, jud. Teleorman

Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor. Fiecare persoana care participa la deschiderea ofertelor va prezenta imputernicirea societatii ofertante, precum si o copie a actului de identitate.

 

 VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Prețul cel mai scăzut                                                                           []

VII.2) Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic       [√]

 

Algoritmul de calcul:

Presa scrisa:

Oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat prin aplicarea urmatorului algoritm de calcul:

P/T (unde P = pret pentru 1 cm2 reclama, calculat la o singura aparitie, si T=tirajul mediu difuzat pe editie, certificat)

Punctajul pentru fiecare oferta evaluata se acorda dupa cum urmeaza:

a) pentru valoarea minima a factorului de evaluare se acorda 100 de puncte;

b) pentru o valoare a factorului de evaluare superioara celei prevazute la lit.a) punctajul se acorda astfel:

Pn = [ valoarea (min)/valoarea (n)] x 100

-          Tiraj mediu difuzat pe ediție – media pe ediție a exemplarelor pentru care se poate dovedi pe bază de acte că au intrat în posesia utilizatorului final.Tirajul difuzat este compus din:abonamente, exemplare vândute cu bucata și exemplare gratuite

-          Abonamente –fiecare exemplar vândut care a fost livrat firmelor specializate în servirea abonamentelor sau care a fost achitat în avans direct la editor și a fost livrat abonatului de către editor ori de un intermediar al acestuia

-          Exemplare vândute cu bucata-fiecare exemplar vândut prin metode diferite de cele pentru abonamente

-          Exemplare gratuite – fiecare exemplar al publicației, din difuzarea căruia editorul nu a obținut încasări

-          Ediție – totalitatea exemplarelor unei publicații care pot fi evidențiate prin același identificator imprimat pe ele, denumit număr de apariție, și care se regăsește în toate actele necesare efectuării auditului, inclusiv pentru reeditări și suplimentări de tiraj, indiferent de locul de tipărire.

 

               

VIII. Atribuirea contractului

VIII.1 Ajustarea  pretului contractului

          Da    []                      Nu     [√]  

 

VIII.2. Garanția de bună execuție a contractului         

          Da   []                      Nu    [√]  

 

                                                               

 

 

INTOCMIT,

 

             1. prof. Săvușcă Petru Nicolae....................

             2. ec. Potbaniceanu Bogdan .......................

 

 

 

 

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

 

 

 

Nr. Crt.

Pași de urmat

Data previzionată

1

Îndeplinirea condițiilor de lansare a procedurii:

a) identificarea procedurii în programul anual al achizițiilor publice;

b) întocmirea documentației de atribuire;

c) identificarea fondurilor necesare desfășurării contractului;

 

 

DA

DA

DA

2

Transmiterea invitației de participare

22.05.2008

3

Punerea la dispoziție a documentației de atribuire

Pana in data de 30.05.2008

4

Primirea de clarificări privind documentația de atribuire și răspunsul la acestea

26.05.2008 ora 16:00

28.05.2008

5

Numirea comisiei de evaluare

DA

6

Primirea ofertelor

04.06.2008 ora 10:00

7

Deschiderea ofertelor și întocmirea procesului verbal de deschidere

04.06.2008 ora 11:00

8

Verificarea cerințelor minime de calificare

04.06.2008

9

- stabilirea clarificărilor la documentele prezentate de ofertanți;

- primirea răspunsurilor la solicitările de clarificări, precum și a documentelor solicitate a fi completate.

04.06.2008

 

06.06.2008

10

Stabilirea operatorilor economici calificați

06.06.2008

11

Verificarea ofertelor

06.06.2008

12

Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate precum si primirea raspunsurilor la acestea

06.06.2008

09.06.2008

13

Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme și precum și pe cele admisibile

 

09.06.2008

14

Dacă este cazul, derularea etapei suplimentare de licitație electronică

Nu este cazul

15

Stabilire ofertă/oferte câștigătoare sau, după caz, anularea procedurii

 

09.06.2008

16

Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii

09.06.2008

17

Semnare contract

16.06.2008

18

Întocmirea dosarului de achiziție publică

Dupa semnarea contractului

 

        Calendarul se poate modifica in functie de situatia ofertelor depuse si a modului de atribuire.

 

 

      

ÎNTOCMIT,

 

             1. prof. Săvușcă Petru Nicolae....................

             2. ec. Potbaniceanu Bogdan........................

 

 

 

CAIET DE SARCINI

 

 

 

“PUBLICITATE ÎN PRESA SCRISĂ COTIDIANĂ LOCALÔ

 

·                     Tip publicatie: cotidian cu arie de difuzare la nivel judetean;

·                     Materiale si anunturi tiparite in interiorul ziarului;

·                     Pozitionare nepreferentiala;

·                     Culoare alb-negru;

·                     Timp aparitie: in primul numar  de la data inregistrarii comenzii;

·                     1 aparitie/ comanda, daca nu se specifica altfel.

 

Se vor publica:

-         materiale de interes public general

-         materiale cu caracter public informativ

-         anunturi de licitatie

-         alte materiale ale Consiliului Judetean Teleorman

 

Factura serviciilor va fi insotita de ziarul in care a aparut materialul sau anuntul, pentru a se asigura astfel verificarea aparitiei.

 

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT,

 

             1. prof. Săvușcă Petru Nicolae....................

             2. ec. Potbaniceanu Bogdan........................

 

 

 

FORMULARE

 

 

 

 

 

            1. Scrisoare de inaintare – Formular nr. 1

 

            2. Declaratie privind eligibilitatea  – Formular nr.12A

 

            3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 – Formular nr. 12B

 

            4.Informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere –

   Formular nr.12I

 

            5. Formularul de oferta – Formular nr.10 B

 

            6.Scrisoare de garantie bancara – Formular nr.11

 

7.DECLARAȚIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (ANEXA Nr.1 din Ordonanta nr.27/2006)

 

8.CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate (ANEXA Nr.2 din Ordonanta nr.27/2006)  

 

FORMULAR nr. 1

 

 

OPERATOR ECONOMIC

                                                                                                      Înregistrat la sediul autoritatii contractante

........................................                                                                                   nr. .......... / ..........

(denumirea/numele)

 

 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

 

 

 

Catre ............................................................................................

                      (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

 

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ... din ........................., publicata in SEAP prin care suntem invitati sa prezentam oferta în scopul atribuirii contractului..............................................................................,

                                                                                                   (denumirea contractului de achizitie publica)

noi ................................................................................................................... va transmitem alaturat

                             (denumirea/numele operatorului economic)

urmatoarele:

                                         

1. Documentul ......................................................... privind garantia pentru participare, în cuantumul                                             

                           (tipul, seria/numarul, emitentul)

si în forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire;

2. coletul sigilat si marcat în mod vizibil, continând, în original si într-un numar de ... copii:

a) oferta;

b) documentele care însotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

 

 

 

 

 

                                                                       

Data completarii .................                                                                              Cu stima,

                                                                                                                    Operator economic,

...............................

(semnatura autorizata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular nr. 12A

         Operator economic
...................................
        (denumirea/numele)

 

 


                        

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................................
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 180 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.
   Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

 

 


Data completării ......................

 

 

 

 

 

                                                  Operator economic,
                                                              
           

                                           ................................
                                                                    
      

                                                 (semnătură autorizată)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular nr. 12B

 Operator economic
..................................
 (denumirea/numele)

 

 


                                                              DECLARAȚIE
                                 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181 din
                                            Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006


             Subsemnatul(a) .........................................................................................................             (denumirea,numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect .......................................................................................................................

                                     (denumirea produsului, serviciului sau lucrării și codul CPV),

 la data de ............................... (zi/lună/an), organizată de ......................................................

                                                                                           (denumirea autorității contractante),
declar pe propria răspundere că:
   a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitățile mele comerciale nu sunt suspendate și nu fac obiectul
unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situație similară cu cele
anterioare, reglementată prin lege;
   b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situațiile
prevăzute la lit. a);
   c) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit până la data
solicitată ................................;

      c1) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit obligatiile contractuale sau nu mi-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale.
   d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe
judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greșeli în materie profesională.
            Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
             Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

 

 

 

                                                                                              Operator economic,
                                                                                           .........................................
                                                                                             (semnătură autorizată)

 

 

 


 

                                                                                                                   Formular nr. 12I

Operator economic

.................................

(denumirea/numele)

 

 

 

 

DECLARAȚIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL
AL PERSONALULUI ANGAJAT ȘI
AL
CADRELOR DE CONDUCERE

 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ................... (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

 

 

 

 

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
                                                      Anul 1       Anul 2       Anul 3   
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Personal angajat                                                                         
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Din care personal de conducere                                                           
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
 

 

 

 

 

(În cazul solicitării)

Anexez la declarație CV-urile personalului de conducere, precum și ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

 

 

 

Data completării ..............................

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Formular nr. 10B

Operator economic

..................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ........................................................
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

 

 

 

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ............. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm/.................... (denumirea serviciului), pentru suma de ..................... (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei), plătibilă după recepția serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ...................... (suma în litere și în cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de .................. (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

|_| nu depunem ofertă alternativă.

(Se bifează opțiunea corespunzătoare.)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data .../.../...

......................, (semnătură), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

Formular nr.11

 

            BANCA
..............................
         (denumirea)

                               

 

 

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
                

             pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a
                    contractului de achiziție publică


   Către .......................................................
         (denumirea autorității contractante și adresa completă)

 


   Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea
contractului de achiziție publică), noi ................................... (denumirea băncii),
având sediul înregistrat la .................................................. (adresa băncii),

 

ne obligăm față de ....................................... (denumirea autorității contractante)
să plătim suma de ....................... (în litere și în cifre), la prima sa cerere scrisă și
fără ca aceasta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea
sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
   a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) și-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
   b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ...................
(denumirea/numele) nu a constituit garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei;
   c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ....................
(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei.

   Prezenta garanție este valabilă până la data de ........................

 

 

 


   Parafată de Banca ................ (semnătură autorizată) în ziua .... luna .... anul .... .


ANEXA Nr. 1

din Ordonanta nr.27/2006

DECLARAȚIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria
întreprinderilor mici și mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

   Denumirea întreprinderii
   ............................................................................................
   Adresa sediului social
   ............................................................................................
   Cod unic de înregistrare
   ............................................................................................
   Numele și funcția
   ............................................................................................
           (președintele consiliului de administrație, director general sau echivalent)
 

II. Tipul întreprinderii

   Indicați, după caz, tipul întreprinderii:
   [ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar
din situația economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declarația,
fără anexa nr. 2.
   [ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor
calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la
declarație.
   [ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație.
 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)

 

Exercițiul financiar de referință2)

Numărul mediu anual       de salariați

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii Euro)

Active totale

(mii lei/mii Euro)

 

 

 

 

 

 

 

Important: Precizați dacă, față de exercițiul      [ ] Nu
financiar anterior, datele financiare au              [ ] Da (în acest caz se va completa și se va
înregistrat modificări care determină încadrarea   atașa o declarație referitoare la exercițiul
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv          financiar anterior)
micro-întreprindere, întreprindere mică,
mijlocie sau mare).
Semnătura .....................................................................................
                (numele și funcția semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)
   Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu
realitatea.

   Data întocmirii ....................................
   Semnătura ..........................................

 

1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din prezenta lege.

2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou înființate datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere.

 

 

ANEXA Nr. 2

din Ordonanta nr.27/2006

CALCULUL
pentru întreprinderile partenere sau legate

Secțiunile care trebuie incluse, după caz:

- secțiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);

- secțiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale).

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

 

Perioada de referință

 

Numărul mediu  anual de                         salariați

Cifra de afaceri anuală netă    (mii lei/mii Euro) 

Total active

(mii lei/mii Euro)

1. Datele1) întreprinderii solicitante sau din situațiile financiare anuale     consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secțiunea B2)

 

 

 

2. Datele cumulate1) în mod proporțional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele          din secțiunea A)

 

 

 

3. Datele cumulate ale tuturor           întreprinderilor legate1) (dacă există) dacă nu au fost deja incluse prin                  consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secțiunea B)                            

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

Datele incluse în secțiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 1.

___________

1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou înființate datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere.

2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situațiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situațiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

FIȘA DE PARTENERIAT

1. Date de identificare a întreprinderii

   Denumirea întreprinderii
   ............................................................................................
   Adresa sediului social
   ............................................................................................
   Codul unic de înregistrare
   ............................................................................................
   Numele, prenumele și funcția
   ............................................................................................
         președintelui consiliului de administrație, directorului general sau echivalent
 

2. Date referitoare la întreprinderea legată

 

 

Perioada de referință

 

Numărul mediu anual                       de salariați3)

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii Euro)

Active totale

(mii lei/mii Euro)

Total

 

 

 

 

NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fișa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

3. Calculul proporțional

a) Indicați exact proporția deținută4) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă:

   ............................................................................................
   ............................................................................................
   .......................................................................................... .
 

Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)

   ............................................................................................
   .......................................................................................... .
 

b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

 

Tabelul de parteneriat - A.2.

Procent

Numărul mediu anual de salariați

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii Euro)

Active totale5)

(mii lei/mii Euro)

Valoare rezultată în urma
aplicării celui mai mare                                                   
procent la datele                introduse în tabelul de           la pct. 1.

 

 

 

 

 

 

Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.

___________

3) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră.

5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

Secțiunea A

Întreprinderi partenere

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fișa de parteneriat" (câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

1. Date de identificare și date financiare preliminare

Tabelul A1

 

Întreprinderea parteneră - Date de identificare

 

 

 

Numele sau denumirea întreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație,

director general sau echivalent

Numărul mediu anual de salariați

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii Euro)

Active totale

(mii lei/mii Euro)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza "fișei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).

Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați "fișe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.

Secțiunea B

ÎNTREPRINDERI LEGATE

1. Determinarea situației aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii:

[ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).

[ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare6).

2. Metode de calcul pentru fiecare caz

Cazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

 

 

Tabelul B1

 

 

Numărul mediu anual

de salariați7)

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii Euro)

Active totale

(mii lei/mii Euro)

Total

 

 

 

 

Datele introduse în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

 

 

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare

Întreprinderea legată (denumire/date de identificare)

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent

A.

 

 

 

 

B.

 

 

 

 

C.

 

 

 

 

D.

 

 

 

 

E.

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora și o "fișă de parteneriat" trebuie adăugate la secțiunea A.

___________

6) Definiția întreprinderii legate din prezenta lege.

7) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

Tabelul B2

 

Întreprinderea numărul:

Numărul mediu anual de salariați

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Active totale

(mii lei/mii Euro)

1.*)

 

 

 

 

2.*)

 

 

 

 

3.*)

 

 

 

 

4.*)

 

 

 

 

5.*)

 

 

 

 

          Total

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ

Datele rezultate în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).

___________

*) Atașați câte o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

 

FIȘA
privind legătura dintre întreprinderi nr. ............
din tabelul B2, secțiunea B
(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse
în situațiile financiare anuale consolidate)

  1. Date de identificare a întreprinderii

   Denumirea întreprinderii
   ............................................................................................
   Adresa sediului social
   ............................................................................................
   Codul unic de înregistrare
   ............................................................................................
   Numele, prenumele și funcția
   ............................................................................................
           președintelui consiliului de administrație, directorului general sau echivalent
 

2. Date referitoare la întreprindere

 

Perioada de referință

 

Numărul mediu anual

de salariați7)

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)

Active totale

(mii lei/mii Euro)

Total

 

 

 

 

 

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secțiunea B.

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și "fișa de parteneriat" trebuie introduse în secțiunea A.

___________

7) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract de servicii
nr. .............. data ......................

 

    În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între

JUDEȚUL TELEORMAN, persoană juridică de drept public, identificată prin codul de înregistrare fiscală nr.4652686, cont Trezoreria Alexandria nr.RO50TREZ60624510220XXXXX, prin Consiliul Județean Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Dunării nr. 178, jud. Teleorman, telefon 0247/311201, fax: 0247/314415, reprezentată de administrator public Eugen Ovidiu Vlad, ordonator principal de credite, în calitate de achizitor, pe de o parte

    și

   . ........................................... denumirea operatorului economic, adresa ......................................, telefon/fax ...................., număr de înmatriculare .................., cod fiscal ........................., cont (trezorerie, banca) ................., reprezentată prin ................., (denumirea conducătorului), funcția ............................. în calitate de prestator, pe de altă parte.

   2. Definiții

   2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

   a. contract - reprezintă prezentul contract și toate anexele sale;

   b. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

   c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

   d. servicii - activități a căror prestare face obiect al contractului;

   e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate, conform contractului;

   f. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

   g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;

    (se adaugă orice alți termeni pe care părțile înțeleg să îi definească pentru contract).

   3. Interpretare

   3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

   3.2. Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

 

    Clauze obligatorii

 

   4. Obiectul principal al contractului

   4.1. Prestatorul se obligă execute “Publicitate în presa scrisă cotidiană local㔠denumirea serviciilor, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

   4.2. Achizitorul se obligă plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

   4.3.Este posibila  suplimentarea serviciilor deja achizitionate pana la 4 luni pe baza resurselor financiare alocate.

 

   5. Prețul contractului

   5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform graficului de plăți, este de .................. lei, la care se adaugă ......... TVA.

   6. Durata contractului

   6.1. Durata prezentului contract este pana la 31.12.2008, începând de la data de ..........................

         Durata contractului se poate prelungi, cu acordul părților, până în data de 30.04.2009.

 

   6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ..............

    (se înscrie data la care încetează contractul)

   7. Executarea contractului

   7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție, la data de ......................

    (se precizează data la care intră în efectivitate contractul)

   8. Documentele contractului

   8.1. Documentele contractului sunt:

a) propunerea tehnică și propunerea financiară;
            b) caietul de sarcini;
            c) graficul de plăți;

            d) grafic de îndeplinire a contractului.

 

   9. Obligațiile principale ale prestatorului

   9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

   9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.

   9.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

   i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

   ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

   10. Obligațiile principale ale achizitorului

   10.1. Achizitorul se obligă să recepționeze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul convenit.

   10.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta.

   10.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

   11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,15% din pretul contractului  pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a bligațiilor.
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,15% din plata neefectuata  pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a bligațiilor.
   11.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

   11.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

 

 

 

    Clauze specifice

 

   

   12. Alte responsabilități ale prestatorului

   12.1. - (1) Pre statorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

   (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

   12.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

    (se precizează anexa ce conține graficul de prestare).

   12.3. Prestatorul se va asigura că în materialul publicitar pe care îl realizează este menționată denumirea achizitorului.

   13. Alte responsabilități ale achizitorului

   13.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

   13.2. Achizitorul se obligă să asigure, inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului, accesul publicului cel puțin la următoarele informații: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecărui beneficiar final și termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale. În acest sens achizitorul are obligația de a deține informații actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului, iar prestatorul are obligația de a i le pune la dispoziție la cerere.

   14. Recepție și verificări

   14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini.

   14.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

    (se precizează anexa care conține modul de verificare și recepție a serviciilor)

   15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

   15.1. - (1 Pre statorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.

    (se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)

   (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului părțile vor stabili de comun acord:

   a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, și

   b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adaugă la prețul contractului.

   15.2. - (1 Ser viciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

   (2) În cazul în care:

   i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

   ii) alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

    îndreptățesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.

   15.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional.

   15.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

   16. Ajustarea prețului contractului

   16.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

   16.2. Prețul contractului se actualizează utilizând formula de ajustare convenită.

    (se precizează formula de ajustare)

   17. Amendamente

   17.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

   18. Subcontractanți

   18.1. Prestatorul are obligația, în cazul în care părți din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

   18.2. - (1 Pre statorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

   (2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

   18.3. - (1 Pre statorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

   (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

   (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

   18.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

   19. Cesiunea

   19.1. Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

   19.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

   20. Forța majoră

   20.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

   20.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

   20.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

   20.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

   20.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

   21. Soluționarea litigiilor

   21.1. Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

   21.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din România.

    (se precizează modalitatea de soluționare a litigiilor)

   22. Limba care guvernează contractul

   22.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

   23. Comunicări

   23.1. - (1 Ori ce comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

   (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

   23.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

   24. Legea aplicabilă contractului

   24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

    Părțile au înțeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

    (se precizează data semnării de către părți)

   

 

 

         Achizitor,                                                                                                                   Prestator,
      ......................                                                                                                            ......................
   (semnătură autorizată)                                                                                            (semnătură autorizată)
             LS                                                                                                                               LS