Anunt de intentie numarul 5189/20.04.2007

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumire, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Email:  pipereav@cjteleorman.ro , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Serviciul achizitii publice, camera 77
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul achizitii publice, camera 77 , Tel.  0247/311201 int.353 , In atentia:  Pascutu Victorita , Fax:  0247/314415
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (PRODUSE SAU SERVICII)
II.1)   Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Contractarea unui împrumut intern , pe termen lung
II.2)   Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de livrare sau de executare judetul Teleorman
II.3)   Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 85,200,000 RON
Contractarea unui împrumut intern, pe termen lung, pentru finantarea unor lucrari de investitii publice de interes judetean - 40000000 lei
Impartire in loturi
Nu
II.4)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
66130000-0 - Servicii de acordare de credit
II.5)   Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 18.04.2007
II.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)   Informatii suplimentare
Nu este cazul.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
18.04.2007 11:28