Anunt de atribuire numarul 141803/15.11.2013

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 145802 / 15.08.2013
Denumire contract: Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din judetul Teleorman în perioada 2013 – 2017

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala, cam.77 , Tel.  +40 247421132 , In atentia:  Pascutu Victorita , Email:  achizitii@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din judetul Teleorman în perioada 2013 – 2017
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Reteaua drumurilor judetene din judetul Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor presta servicii de întretinere curenta pe timp de iarna constând în servicii de deszapezire si de combatere a poleiului pe drumurile judetene din judetul Teleorman, drumuri aflate în administrarea Consiliului Judetean Teleorman
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
84,009,022.9 RON     TVA inclus (24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S159-278056 din 17.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 80    Denumirea: Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din jud. Teleorman in perioada 2013-2017
V.1)   Data atribuirii contractului    22.10.2013
V.2)   Numarul de oferte primite    1
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEL DRUM S.A.
Adresa postala:  Str.Libertatii nr.458 bis , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140102 , Romania , Tel.  0247316976 , Email:  office@teldrum.ro,mirela.costache@teldrum.ro,costache_mirela@yahoo.com , Fax:  0247316977
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 84965352.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 84009022.90     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga, nr.53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  +40 247406016 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  +40 247317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN - Servicul juridic si contencios
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201-399 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
14.11.2013 09:59