Anunt de atribuire numarul 135629/16.04.2013

Informatii anunt de concesionare asociat
Numar anunt: 1829 / 06.01.2011
Denumire contract: Concesiune de servicii privind „Administrarea Depozitului Central de la Mavrodin pentru sortarea, compostarea, tratarea si depozitarea deseurilor municipale solide in judetul Teleorman”

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Consiliul Judetean Teleorman, camera 78 , Tel.  +40 247311202 , In atentia:  Bataus Mugur , Email:  mugur_bataus@yahoo.com , Fax:  +40 247314787 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Concesiune de servicii privind „Administrarea Depozitului Central de la Mavrodin pentru sortarea, compostarea, tratarea si depozitarea deseurilor municipale solide in judetul Teleorman”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Judetul Teleorman - Depozitul Central de la Mavrodin
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Administrarea Depozitului Central de la Mavrodin pentru sortarea, compostarea, tratarea si depozitarea deseurilor municipale solide in judetul Teleorman
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90531000-8 - Servicii de gestionare a rampelor de gunoi (Rev.2)
77120000-7 - Servicii de compostare (Rev.2)
90513000-6 - Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)
90513200-8 - Servicii de eliminare a deseurilor urbane solide (Rev.2)
90514000-3 - Servicii de reciclare a deseurilor menajere (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
91,457,099 RON     TVA inclus (24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S1-001455 din 04.01.2011
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S4-005547 din 07.01.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 56    Denumirea: Concesiune de servicii privind Administrarea Depozitului Central de la Mavrodin
V.1)   Data atribuirii contractului    07.03.2013
V.2)   Numarul de oferte primite    5
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ECO SUD SRL
Adresa postala:  Str.Ankara, nr.3, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  011833 , Romania , Tel.  +40 212100425 , Fax:  +40 212102292
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 91457099.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga, nr.53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  +40 24740601 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  +40 247317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201-399 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
15.04.2013 12:52