Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 399893
 

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Autoritate contractanta: JUDETUL TELEORMAN
Numar invitatie / anunt: 399893 / 14.02.2017
Denumire contract: Carburanti: Lot 1 – Carburanti auto pe baza de bonuri valorice , Lot 2 – Combustibil lichid usor
Stare procedura: Atribuita
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
JUDETUL TELEORMAN
Cod fiscal4652686,   Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, AlexandriaTelefon+40 247421132Fax+40 247421132
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
SEAP
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Carburanti: Lot 1 – Carburanti auto pe baza de bonuri valorice , Lot 2 – Combustibil lichid usor
II.1.2)   Tip contract: Furnizare
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului:
Se vor achizitiona Carburanti, conform caietului de sarcini Lot 1 – Carburanti auto pe baza de bonuri valorice Lot 2 – Combustibil lichid usor
II.1.6)   CPV: 09100000-0 - Combustibili (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Da
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)   Valoare estimata: 221,157 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare:Lot 1 = 1.800 lei, Lot 2 = 300 lei Garantia de participare se constituie in conformitate cu art.36 alin. (1)-(4) si (6) din H.G. nr. 395/2016. În cazul viramentului bancar acesta se va efectua în contul autoritatii contractante nr. RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria, Cod de înregistrare fiscala 4652686. În cazul instrumentului de garantare, acesta trebuie sa faca referire la toate cazurile privind obligatia autoritatii contractante de a retine garantia de participare conform art.37 alin (1) din H.G. nr.395/2016. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR valabil la data publicarii anuntului de participare simplificat.Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare: se va posta obligatoriu in SEAP in format electronic, semnat cu semnatura electronica (cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor). Restituirea garantiei de participare se va face conform art.38 din H.G. nr.395/2016.
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 Descriere: a) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire Aceste documente pot fi: 1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice; 4.• alte documente edificatoare, dupa caz. În cazul în care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. b) Orice operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 59- 60 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 ( Formular 1), se va prezenta odata cu DUAE, de catre participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Cristescu Ionel Danut, Cocosila Virgiliu, Dumitrescu Mircea, Silvia Oprescu, Melintescu Valentina, Pascutu Victorita, Ionescu Iuliana, Boja Mariana, Gavrila Manuela Carmen, Putineanu Florentina Eliza, Potbaniceanu Bogdan Andrei, Popescu Aurelia Magdalena, Milos Rozalia Daniela, Pena Elena, Chivu Eugen, Luca Alexandru, Burcea Florin, Coman Marius Catalin, Baston Florian, Aliu Doru Valentin. Documentele prezentate în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna. Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita potrivit art.196 din Legea nr.98/2016, ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte urmatoarele documente justificative actualizate, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE in conformitate cu Notificarea nr.240/2016, urmând ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire. Documentele prezentate în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Procedura
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 28.02.2017 15:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: 60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Mod de finantare
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2)   Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 13.02.2017 15:55