Detaliu pentru invitatia numarul 341890

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: JUDETUL TELEORMAN
Numar invitatie: 341890 / 18.01.2013
Denumire contract: Achizitia si distributia de fructe proaspete pentru elevii din clasele pregatitoare si clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, in anul scolar 2012-2013
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
JUDETUL TELEORMAN
Cod fiscal4652686,   Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, AlexandriaTelefon0247/421132Fax0247/314415
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
Consiliul Judetean Teleorman, str. Dunarii, Nr.178, mun.Alexandria, Romania, cod postal: 140047, telefon:+40 247311201-394, fax:+40 247421132, punct de contact:Compartimentul achizitii publice, camera 53, persoana de contact:Popescu Aurelia Magdalena
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Consiliul Judetean Teleorman, str. Dunarii, Nr.178, mun.Alexandria, Romania, camera 53
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Achizitia si distributia de fructe proaspete pentru elevii din clasele pregatitoare si clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, in anul scolar 2012-2013
II.1.2)   Tip contract: Furnizare
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului:
Achizitia si distributia de fructe proaspete pentru elevii din clasele pregatitoare si clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, in anul scolar 2012-2013
II.1.6)   CPV: 03222321-9 - Mere (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Da
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)   Valoare estimata: 568,896 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare - Cuantumul garantiei de participare este de: pentru Lot 1 = 3.365 lei, pentru Lot 2 = 2.861 lei, pentru Lot 3 = 1.760 lei, pentru Lot 4 = 1.989 lei, pentru Lot 5 = 1.400 lei Garantia poate fi constituita in lei/alta valuta. Echivalenta leu/alta valuta va fi data publicarii invitatiei de participare - Garantia de participare se constituie prin: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. - Garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor. Pentru constituirea garantiei de participare prin ordin de plata contul este: RO19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria, Cod de înregistrare fiscala 4652686. - Conform prevederilor art. 278^1 alin. (1), lit.a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul unei contestatii, în masura în care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor o respinge ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare astfel: pentru Lot 1 = suma de 1.682,80 lei; pentru Lot 2 = suma de 1.430,86 lei; pentru Lot 3 = suma de 880,06 lei; pentru Lot 4 = suma de 994,91 lei; pentru Lot 5 = suma de 700,33 lei - Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita în mod corespunzator, în caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie = 10 % din pretul contractului fara TVA Modul de constituire a garantiei de buna executie: - conform prevederilor art.90 alin.(1) si alin. (2) din HG nr. 925/2006 Daca partile convin, se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor art.90 alin.(3) din HG nr. 925/2006 modificata prin HG nr. 1045/2011 Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract, respectiv de la plata ultimei facturi, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei.
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 Descriere: Cerinta nr.1.Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea în dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze formularul ANEXA nr.10.1 În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular In cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 si sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte acest formular. Cerinta nr.2. Declaratie pe proprie raspundere pentru neîncadrarea în dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze formularul ANEXA nr. 10.2 În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. În cazul în care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181, lit.a), c1), d) din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul sustinator trebuie sa completeze Formular nr.10.4. Se solicita: - Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor scadente fata de bugetul de stat (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele. Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. - Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor scadente fata de bugetul local (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele. Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. NOTA: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat înlesniri la plata de catre organele competente si în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care înregistreaza datorii catre bugetul consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora în luna anterioara celei în care se depun ofertele. Cerinta nr.3. Certificat de participare cu oferta independenta: Ofertantul trebuie sa completeze Formularul ANEXA nr. 62 În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta nr.4. Declaratie pe propria raspundere pentru neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul trebuie sa completeze Formularul ANEXA NR. 10.3. Lista cu persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante este urmatoarea: Gâdea Adrian Ionut , Silvia Oprescu, Iuliana Ionescu, Melintescu Valentina, Ghinea Alina Simona, Piperea Victor, Pascutu Victorita, Magheru Liliana, Cristescu Mihaela Mirtis, Pena Elena, Lungoci Paul , Mihai Mihaela, Milos Rozalia Daniela, Popescu Aurelia Magdalena, Toneff Lucretia, Potbaniceanu Bogdan, Modoran Cristina, Pirea Danut În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. In cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant este obligat sa prezinte acest formular În cazul în care ofertantul beneficiaza de sutinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, fiecare tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta nr.1.-Persoane juridice/fizice române Certificat constatator emis de Oficiul Natioanal al Registrului Comertului, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” din care sa rezulte informatiile reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are codul CAEN asociat obiectului contractului. NOTA: autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, ca acesta sa prezinte pentru conformitate, Certificatul constatator ORC în original sau copie legalizata. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza. Cerinta nr.2.-Persoane juridice/fizice straine Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii, cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea procedurii de insolventa. Documentele vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Capacitatea economica si financiara
 Descriere: Cerinta nr. 1- Informatii privind cifra de afaceri Media cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie minim de: Pentru Lot 1- 330.000 lei Pentru Lot 2 - 280.000 lei Pentru Lot 3 - 170.000 lei Pentru Lot 4 – 190.000 lei Pentru Lot 5 – 140.000 lei Se lasa la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Cerinta nr. 1 Lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani, în care sa existe cel putin un contract de furnizare de produse similare Ofertantul va prezenta: - copie a informatiilor relevante din contractul/contractele propuse ca experienta similara ; - proces verbal de receptie; - Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.,Cerinta nr. 2 - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice - Ofertantul va face dovada ca: - dispune de mijloace de transport si distributie/autovehicule speciale, care sa asigure integritatea merelor pana la destinatar, autorizate legal, minim 5 autovehicule/judet. Pentru un lot – minim 1 autovehicul. - dispune de spatii de depozitare pentru asigurarea pastrarii merelor in conditii de igiena, autorizate legal.,Cerinta 3 - Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de furnizare. - Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere - Se vor prezenta CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Procedura
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
din SEAP
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 05.02.2013 10:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 05.02.2013 11:00
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Mod de finantare
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2)   Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 17.01.2013 15:50