Anunt de atribuire numarul 132274/27.12.2012

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTORITA PASCUTU , Tel.  +40 247421132 , Email:  pascutu@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare la obiectivul „Reabilitarea infrastructurii drumului judetean 504 Cernetu(DJ 506) – Alexandria(E 70), km 42+060 – 53+834, repararea si reconstructia drumului PVN 1026, Zagrazhden-port Zagrazhden si repararea drumului municipal IV 11042(PVN 1020), Iskar- Slavovitsa, districtul Pleven”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 504 Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E 70), km 42+060 – 53+834
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare la obiectivul „Reabilitarea infrastructurii drumului judetean 504 Cernetu(DJ 506) – Alexandria(E 70), km 42+060 – 53+834, repararea si reconstructia drumului PVN 1026, Zagrazhden- port Zagrazhden si repararea drumului municipal IV 11042(PVN 1020), Iskar- Slavovitsa, districtul Pleven”
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4,190,296.83 RON     TVA inclus (24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 157    Denumirea: Lucrari suplimentare la ob. Reabilitarea infrastructurii DJ 504 Cernetu(DJ 506)-Alexandria(E70)
V.1)   Data atribuirii contractului    14.12.2012
V.2)   Numarul de oferte primite    1
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC INTERFRIGO LOGISTIC SRL (LIDER ASOCIERE)-SC DELTA ACM 93 SRL-SC TOTAL ROAD SRL
Adresa postala:  str.Fratii Golesti, nr.63, bloc S6, scara A, etaj 2, ap.6 , Localitatea:  Pitesti, jud.Arges , Cod postal:  110174 , Romania , Tel.  +40 348730070 , Fax:  +40 348730070
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4268344.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4190296.83     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
Informatii procedura initiala:numar invitatie de participare in SEAP:327323 din 22.05.2012, numar anunt de atribuire in SEAP:156710 din 03.08.2012, valoare contract initial:22.722.598,12 lei, inclusiv TVA.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga, nr.53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  +40 247406016 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  +40 247317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201-399 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
21.12.2012 12:36