Anunt de atribuire numarul 131960/20.12.2012

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 134243 / 23.03.2012
Denumire contract: Servicii de supervizare lucrari pentru implementarea proiectului „Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala, cam. 74 , Tel.  +40 247311201/ +40 247317432-348 , In atentia:  ing.Gabriela Radu , Email:  g_radu2003@yahoo.com , Fax:  +40 247314787 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de supervizare lucrari pentru implementarea proiectului „Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Supervizare lucrari pentru „Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
421,600 RON     TVA inclus (24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S60-097941 din 27.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 143    Denumirea: Servicii de supervizare lucrari
V.1)   Data atribuirii contractului    26.11.2012
V.2)   Numarul de oferte primite    13
   Numarul de oferte admisibile    5
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPECIALIST CONSULTING SRL
Adresa postala:  Bdul Iuliu Maniu, 79, Bl. 1, Apt. 73, S 6, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  081563 , Romania , Tel.  0722 66 80 46 , Email:  cezar.serban@specialistconsulting.ro , Fax:  021 222 11 21 , Adresa internet (URL):  www.specialistconsulting.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1042017.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 421600.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 170000.00
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3 “Îmbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul de interventie 3.1 „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii serviciilor de sanatate”
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga, nr.53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  +40 247406016 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  +40 247317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, Str. Dunarii, nr. 178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201-399 , Fax:  +40 247314787 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.12.2012 09:01