Anunt de atribuire numarul 131249/29.11.2012

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 132932 / 08.02.2012
Denumire contract: Executie lucrari pentru proiectul Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala, cam 74 , Tel.  +40 247311201/+40 247317432-348/+40 247313034 , In atentia:  ing. Radu Gabriela , Email:  g_radu2003@yahoo.com , Fax:  +40 247314787 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari pentru proiectul Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Jud. Teleorman, Mun. Alexandria, str. Libertatii, nr.1
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Executie lucrari de constructii si instalatii - Achizitie si montaj masini, utilaje si instalatii pentru ocrotirea sanatatii - Pregatirea personalului - Probe tehnologice si teste
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215140-0 - Lucrari de constructii de unitati spitalicesti (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
66,760,196.85 RON     TVA inclus (24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9148 / 23.09.2010
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S29-046539 din 11.02.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 135    Denumirea: Executie lucrari pt. proiectul Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman
V.1)   Data atribuirii contractului    01.11.2012
V.2)   Numarul de oferte primite    11
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONTEAM S.R.L.
Adresa postala:  bd. Ghencea nr. 158, sector 6 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  061692 , Romania , Tel.  4134500
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 66936020.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 66760196.85     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 24.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Regional, 2007 – 2013, Axa prioritara 3 ”Imbunatatirea infrastructurii sociale” Domeniu de interventie: „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii serviciilor de sanatate ”
VI.2)   Alte informatii
SC CONTEAM SRL este lider al Asocierii SC CONTEAM SRL-SC AEDIFICIA CARPATI SA-SC GB INDCO SRL.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga, nr.53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  +40 0247406016 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  +40 0247317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN - Servicul juridic si contencios
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201/+40 247317432-399 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
27.11.2012 10:20