Anunt de atribuire numarul 182352/04.10.2017
 
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 176470 / 23.06.2017
Denumire contract: “Întretinerea curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din judetul Teleorman în perioada 2017 – 2021”

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare Locala, cam.63 , Tel.  +40 247/311201/381 , In atentia:  ing.Gavrila Manuela Carmen , Email:  seap@cjteleorman.ro , Fax:  +40 247/421132 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
“Întretinerea curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din judetul Teleorman în perioada 2017 – 2021”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Drumurile judetene din judetul Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
“Întretinerea curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din judetul Teleorman în perioada 2017 – 2021”, conform caietului de sarcini.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
95,738,999.21 RON     TVA inclus (19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
nr.4159 din 18.04.2017
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2017/S120-243853 din 27.06.2017
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 120    Denumirea: Intretinerea curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din judetul Teleorman în perioada 2017
V.1)   Data atribuirii contractului    03.10.2017
V.2)   Numarul de oferte primite    1
   Numarul de oferte admisibile    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEL DRUM S.A.
Adresa postala:  Str.Libertatii nr.458 bis , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140102 , Romania , Tel.  +40 247316976 , Email:  office@teldrum.ro, mirela.costache@teldrum.ro, paul.harabagiu@teldrum.ro , Fax:  +40 247316977
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 95875066.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 95738999.21     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
Oferta declarata câstigatoare a acordului - cadru este cea depusa de ofertantul Asocierea S.C. TEL DRUM SA (lider asociere)– SC FINCODRUM SA (asociat).
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str. Ion Creanga nr.53 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  +40 247/406016 , Email:  tribunaltr@just.ro , Fax:  +40 247/317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN - Servicul juridic, contencios si administratie publica locala
Adresa postala:  str. Dunarii, Nr.178 , Localitatea:  ALEXANDRIA , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  +40 247311201/399 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
03.10.2017 16:15