Guvernul României

 
Ordonanţă nr. 43/1997

din 28/08/1997
Versiune actualizata la data de 28/09/2016

Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor


 

    ___________
@Text actualizat la data de 28.09.2016. Actul include modificările din următoarele acte:
- O.U.G. nr. 295/2000
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 30/12/2000.
- Ordonanţa nr. 79/2001 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 541 din 01/09/2001.
- Ordinul nr. 1959/2002 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 923 din 17/12/2002.
- Ordonanţa nr. 26/2003 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 02/02/2003.
- O.U.G. nr. 84/2003 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 694 din 03/10/2003.
- Decizia nr. 11/2004 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 96 din 02/02/2004.
- Ordonanţa nr. 21/2005 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 102 din 31/01/2005.
- Ordonanţa nr. 38/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 692 din 14/08/2006.
- Ordonanţa nr. 132/2000 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 03/09/2000.
- Legea nr. 130/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 315 din 11/05/2007.
- Ordonanţa nr. 7/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 30/01/2010.
- Ordonanţa nr. 5/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 31/01/2011.
- O.U.G. nr. 8/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 11/02/2011.
- O.U.G. nr. 96/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 884 din 22/12/2012.
- O.U.G. nr. 86/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 920 din 17/12/2014.
- Legea nr. 198/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 529 din 16/07/2015.
- O.U.G. nr. 55/2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 28/09/2016.

    ___________
@Pus în aplicare prin:
- Norma
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 523 din 28/10/1999.
- Norma publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 337 din 20/05/2010.
- Norma metodologică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 24/08/2000.

   
CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

   
Secţiunea I

Domeniul drumurilor

   Art. 1. - (1) Regimul drumurilor reglementează în mod unitar administrarea drumurilor publice şi private, dobândirea şi folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor în legătură cu drumurile publice. Administrarea drumurilor publice şi private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor.
   (2) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică integral tuturor drumurilor publice şi, parţial, drumurilor de utilitate privată.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 79/2001 începând cu 09.07.2002.

   Art. 2. - (1) Drumurile fac parte din sistemul naţional de transport.
   (2) Drumurile sunt căi de comunicaţie terestră special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi a pietonilor.
   (3) Fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, suprastructura şi infrastructura drumului, podurile, podeţele, şanţurile, rigolele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile şi alte lucrări de artă, construcţiile de apărare, protecţie şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, staţiile de taxare, bretelele de acces, drumurile tehnologice amenajate pentru întreţinerea autostrăzilor, indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, sistemele inteligente de transport şi instalaţiile aferente, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între autostradă şi/sau drum şi bretelele de acces, sistemele pentru protecţia mediului, terenurile şi plantaţiile din zona drumului şi perdelele de protecţie, mai puţin zonele de protecţie.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   (4) De asemenea, se consideră ca făcând parte din drum districtele, cantoanele, pepinierele, centrele de întreţinere şi coordonare şi orice alte construcţii, amenajări sau instalaţii destinate apărării, exploatării sau operării drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente, precum şi sistemele de captare, pompare şi evacuare a apelor pluviale care deservesc drumurile, cu excepţia acelora care fac parte, potrivit prevederilor legale, din capitatul social al unor companii naţionale, societăţi comerciale cu capital de stat sau pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital de stat.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   (5) Abrogat prin punctul 12. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin linia din Ordonanţă de urgenţă nr. 84/2003 începând cu 26.03.2004.

   
Secţiunea a II-a

Clasificarea şi încadrarea drumurilor

   Art. 3. - Din punct de vedere al destinaţiei drumurile se împart în:
   a) drumuri publice - drumuri de utilitate publică şi/sau de interes public destinate circulaţiei rutiere şi pietonale, în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei, ale populaţiei şi de apărare a ţării; acestea sunt proprietate publică şi sunt întreţinute din fonduri publice, precum şi din alte surse legal constituite;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 2. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   b) drumuri de utilitate privată - drumuri destinate satisfacerii cerinţelor proprii de transport rutier şi pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale şi altele asemenea, de acces în incinte, ca şi cele din interiorul acestora, precum şi cele pentru organizările de şantier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.
    ___________
    Art. 3. a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanţă nr. 79/2001 începând cu 09.07.2002.

   Art. 4. - Din punct de vedere al circulaţiei drumurile se împart în:
   a) drumuri deschise circulaţiei publice, care cuprind toate drumurile publice şi acele drumuri de utilitate privată care asigură, de regulă, accesul nediscriminatoriu al vehiculelor şi pietonilor;
   b) drumuri închise circulaţiei publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privată care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum şi acele drumuri de utilitate publică închise temporar circulaţiei publice.
    ___________
    Art. 4. a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanţă nr. 79/2001 începând cu 09.07.2002.

   Art. 5. - Din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial, în ordinea importanţei, drumurile publice se împart în următoarele categorii:
   a) drumuri de interes naţional;
   b) drumuri de interes judeţean;
   c) drumuri de interes local.
   Art. 51. - Din punctul de vedere al capacităţii portante, drumurile se clasifică astfel:
   a) R = drumuri reabilitate, la care masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în coloana nr. 1 din anexele nr. 2 şi 3;
   b) NR = drumuri nereabilitate, la care masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în coloana nr. 2 din anexele nr. 2 şi 3;
   c) M = drumuri modernizate, la care masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în coloana nr. 3 din anexele nr. 2 şi 3;
   d) P = drumuri pietruite, la care masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în coloana nr. 4 din anexele nr. 2 şi 3.
    ___________
    Art. 5^1. - a fost introdus prin punctul 21. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 6. - (1) Drumurile de interes naţional aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile naţionale, care asigură legăturile cu capitala ţării, cu reşedinţele de judeţ, cu obiectivele de interes naţional, între ele, precum şi cu ţările vecine, şi pot fi clasificate ca:
   a) autostrăzi - drumuri de mare capacitate şi viteză, rezervate exclusiv circulaţiei autovehiculelor, care nu deservesc proprietăţile riverane, prevăzute cu două căi unidirecţionale separate printr-o zonă mediană având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi bandă de staţionare de urgenţă, cu intersecţii denivelate şi acces limitat, intrarea şi ieşirea autovehiculelor fiind permise numai în locuri special amenajate;
   b) drumuri expres - drumuri accesibile numai prin noduri sau intersecţii reglementate care pot fi interzise anumitor categorii de utilizatori şi vehicule şi pe care oprirea şi staţionarea pe partea carosabilă sunt interzise;
   c) drumuri internaţionale "E" - drumuri deschise traficului internaţional, a căror încadrare ca drumuri "E" se stabileşte în conformitate cu prevederile Acordului european asupra marilor drumuri de circulaţie internaţională (AGR);
   d) drumuri naţionale principale:
   (i) drumuri naţionale care asigură legătura capitalei ţării cu oraşele reşedinţă de judeţ, legăturile dintre acestea, precum şi cu principalele puncte de control pentru trecerea frontierei de stat a României;
   (ii) alte drumuri naţionale pe care la ultimul recensământ de circulaţie s-a înregistrat un volum de trafic mediu zilnic anual mai mare de 3.500 vehicule fizice/24 de ore sau mai mare de 4.500 vehicule etalon autoturisme/24 de ore;
   e) drumuri naţionale secundare - restul drumurilor naţionale care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a)-d).
   (2) Pentru a fi încadrate în categoria drumurilor de interes naţional, drumurile trebuie să îndeplinească criteriile funcţionale şi ale volumului de trafic mediu zilnic anual impus de normele şi standardele tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, pentru cel puţin clasa tehnică III.
   (3) Clasificarea drumurilor de interes naţional se face de către Ministerul Transporturilor.
   (4) Propunerile de clasificare a drumurilor de interes naţional în categoria drumurilor internaţionale ĢEģ se fac de către Ministerul Transporturilor.
   (5) Clasificarea drumurilor internaţionale "E" se stabileşte potrivit Acordului european asupra marilor drumuri de circulaţie internaţională (AGR).
    ___________
    Art. 6. - a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 7. - Drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între:
   a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante;
   b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună;
   c) reşedinţe de comună.
    ___________
    Art. 7. a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanţă nr. 79/2001 începând cu 09.07.2002.

   Art. 8. - (1) Drumurile de interes local aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află şi pot fi clasificate ca:
   a) drumuri comunale, care asigură legăturile:
   (i) între reşedinţa de comună şi satele componente sau cu alte sate;
   (ii) între oraş şi satele care îi aparţin, precum şi cu alte sate;
   (iii) între sate;
   b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele acestora;
   c) străzi - drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă etc.
   (2) Clasificarea drumurilor de interes local, precum şi clasificarea ca drum de interes local a unui drum neclasificat se fac prin hotărâre a consiliului local respectiv.
   (3) În cazul în care drumul respectiv se află pe raza a două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, clasificarea se aprobă prin hotărâre de către toate consiliile locale respective.
    ___________
    Art. 8. a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   Art. 9. - Străzile din localităţile urbane se clasifică în raport cu intensitatea traficului şi cu funcţiile pe care le îndeplinesc, astfel:
   a) străzi de categoria I - magistrale, care asigură preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia drumului naţional ce traversează oraşul sau pe direcţia principală de legătură cu acest drum;
   b) străzi de categoria a II-a - de legătură, care asigură circulaţia majoră între zonele funcţionale şi de locuit;
   c) străzi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcţionale şi le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale;
   d) străzi de categoria a IV-a - de folosinţă locală, care asigură accesul la locuinţe şi pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus.
   Art. 10. - Străzile din localităţile rurale se clasifică în:
   a) străzi principale;
   b) străzi secundare.
   Art. 11. - (1) Drumurile de interes naţional, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte şi sunt considerate continue şi atunci când traversează localităţile, servind totodată şi ca străzi.
   (2) Modificarea traseelor acestora în traversarea localităţilor se poate face numai cu acordul administratorului drumului considerat continuu, în concordanţă cu planul urbanistic aprobat. În cazul drumurilor de interes naţional se va obţine acordul Ministerului Transporturilor.
    ___________
    Art. 11. - a fost modificat prin punctul 41. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 12. - (1) Încadrarea unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean sau în categoria funcţională a drumurilor de interes local, precum şi din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean sau de interes local în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii care urmează să îl preia în administrare.
   (2) Încadrarea unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes local sau invers se face prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea autorităţii care urmează să îl preia în administrare.
    ___________
    Art. 12. a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   Art. 13. - (1) Ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor intervenite potrivit art. 8 şi 12, se vor actualiza anexele la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) Actualizarea anexelor prevăzute la alin. (1) se va face prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Transporturilor pentru drumurile de interes naţional şi/sau al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în funcţie de competenţa de administrare.
    ___________
    Art. 13. - a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   
CAPITOLUL II

  Administrarea drumurilor

   
Secţiunea I

Suprafeţele de teren aferente drumurilor publice

   Art. 14. - Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de protecţie.
   Art. 15. - Ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă.
   Art. 16. - (1) Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantaţiei rutiere sau altor scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, siguranţei circulaţiei ori protecţiei proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţă fac parte şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrări de consolidare a terenului drumului şi altele asemenea. Limitele zonelor de siguranţă a drumurilor, podurilor şi viaductelor, în cale curentă şi aliniament, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   (2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţă este interzisă.
   Art. 17. - (1) Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecţie sunt prevăzute în anexa nr. 1.
   (2) Zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranţă a traficului prin:
   a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;
   b) executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace înzăpezirea drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum;
   c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului, siguranţa circulaţiei sau modifică regimul apelor subterane sau de suprafaţă.
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 8. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   d) lucrări de defrişare de păduri de pe versanţii împăduriţi adiacenţi drumului; pentru astfel de lucrări, administratorul domeniului silvic va solicita acordul administratorului drumului.
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 81. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 18. - (1) Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligaţi ca în perioada 1 noiembrie- 31 martie a fiecărui an să permită instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra înzăpezirii, fără a percepe vreo chirie.
   (2) Realizarea prevederilor alin. (1) trebuie să nu împiedice executarea lucrărilor agricole şi să nu producă degradări culturilor de pe aceste terenuri.
    ___________
    Art. 18. - a fost modificat prin punctul 82. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 19. - (1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare se va asigura scurgerea apelor prin şanţuri sau rigole amenajate.
   (2) Consiliile locale vor asigura, în intravilan, condiţiile de deplasare a pietonilor şi cicliştilor, prin amenajări de trotuare şi piste.
   (3) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului drumului.
   (4) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axa drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 13 m pentru drumurile naţionale, de minimum 12 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 10 m pentru drumurile comunale.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   (5) Asigurarea distanţelor minime, stabilite conform prevederilor alin. (4), constituie prescripţie tehnică imperativă pentru organele administraţiei publice locale cu competenţe în activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea lucrărilor de construcţii, cu consultarea administratorului drumului.
   (6) Extinderea intravilanului localităţii în lungul drumului naţional, cu excepţia sectoarelor de drum aflate între indicatoarele rutiere de intrare/ieşire în/din localitate, se poate face numai cu condiţia realizării de drumuri colectoare paralele cu drumul naţional, care să preia traficul generat de obiectivele locale şi care să debuşeze în drumul naţional numai în intersecţii amenajate conform normativelor tehnice în vigoare. Drumurile colectoare vor fi prevăzute cu facilităţi şi pentru traficul pietonal, pentru biciclişti, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.
    ___________
    Art. 19. a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   Art. 191. - (1) Prin administrator se înţelege acel operator economic care deţine contract de concesiune cu Ministerul Transporturilor, legal încheiat, pe baza căruia se desfăşoară ansamblul activităţilor curente de întreţinere, reparare, administrare şi exploatare a autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei, inclusiv activităţi de încasare şi stabilire în condiţiile legii a taxei de utilizare a infrastructurii, a tarifelor de trecere a podurilor, precum şi a altor asemenea elemente de venituri, activităţi de siguranţa circulaţiei rutiere, activităţi de semnalizare a traficului rutier, inclusiv activităţi de implementare a sistemelor inteligente de transport rutier, precum şi alte activităţi de administrare a infrastructurii rutiere stabilite prin lege.
   (2) Prin dezvoltator al infrastructurii de transport rutier se înţelege acel operator economic care deţine contract de concesiune cu Ministerul Transporturilor, legal încheiat, sau care dezvoltă şi implementează proiecte de infrastructură de transport rutier şi desfăşoară activităţi în vederea modernizării, reabilitării, consolidării, construirii şi executării altor categorii de lucrări necesare proiectelor de infrastructură de transport rutier în domeniul infrastructurii rutiere, pentru satisfacerea nevoilor de transport rutier ale cetăţenilor şi a mărfurilor în condiţii de siguranţă a circulaţiei.
    ___________
    Art. 19^1. - a fost introdus prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 55/2016 începând cu 28.09.2016.

   
Secţiunea a II-a

Administrarea drumurilor

   Art. 20. - Ministerul Transporturilor este organul administraţiei publice centrale care exercită prerogativele dreptului de proprietate publică a statului în domeniul drumurilor de interes naţional.
    ___________
    Art. 20. - a fost modificat prin punctul 91. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 21. - (1) Ministerul Transporturilor este administratorul drumurilor de interes naţional, direct sau prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care îşi realizează atribuţiile prevăzute de prezenta ordonanţă în condiţiile contractului de concesiune încheiat între acestea. Pentru drumurile naţionale şi autostrăzile nou-construite, administrarea se poate realiza de către Ministerul Transporturilor şi prin alte persoane juridice, pe baza contractului de concesiune încheiat în condiţiile legii.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul (3) din Ordonanţă de urgenţă nr. 55/2016 începând cu 28.09.2016.

   (2) Sectoarele de drumuri naţionale, incluzând şi lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, situate în intravilanul municipiilor sunt în administrarea consiliilor locale respective.
   (3) Pe sectoarele de drumuri naţionale aflate în administrarea consiliilor locale nu se pot impune restricţii de mase sau dimensiuni fără avizul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi acordul poliţiei rutiere.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul (3) din Ordonanţă de urgenţă nr. 55/2016 începând cu 28.09.2016.

   (4) Avizul şi acordul prevăzute la alin. (3) se eliberează numai în cazul în care administratorul sectorului de drum respectiv a asigurat variantă ocolitoare pentru vehiculele restricţionate.
   (5) Administratorul unui drum naţional care traversează un municipiu poate aplica tarife doar atunci când există variantă ocolitoare pentru drumul naţional respectiv deschisă circulaţiei publice pe direcţia de mers şi numai pentru vehiculele care tranzitează municipiul.
   (6) Aplicarea tarifelor prevăzute la alin. (5) se poate realiza numai în cazul în care administratorul drumului respectiv asigură modalităţi de încasare permanentă a tarifelor, prin mai multe mijloace de plată, precum şi informarea publică privind aceste modalităţi şi mijloace.
   (7) În cazul modificării, potrivit legii, a limitelor intravilanului municipiilor/reşedinţelor de judeţ, limitele sectoarelor de drumuri naţionale aflate în administrarea consiliilor locale potrivit prevederilor alin. (2) se modifică în mod corespunzător, cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor, cu actualizarea inventarului bunurilor proprietate publică a statului aflate în administrarea acestuia.
   (8) În cazul construirii variantelor de ocolire a municipiilor, se va păstra continuitatea drumului naţional, indiferent de limitele intravilanului municipiilor.
   (9) Pentru efectuarea operaţiunilor de administrare în temeiul alin. (2), în condiţiile prevăzute la art. 221, lucrările de reparare, reabilitare sau modernizare se realizează de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    ___________
    Alineatul (9) a fost modificat prin alineatul (3) din Ordonanţă de urgenţă nr. 55/2016 începând cu 28.09.2016.

   (10) Lucrările de reparare, întreţinere, reabilitare sau modernizare a sectoarelor de drum care nu sunt prevăzute la alin. (2), în condiţiile art. 221, se realizează de către administratorul care a preluat temporar drumul.
   (11) În cazul restricţiilor instituite ca urmare a unor lucrări de reparaţii sau de altă natură, administratorul drumului restricţionat va stabili varianta alternativă locală cu acordul administratorilor sectoarelor de drum de pe variantele alternative. În cazul restricţionării ca urmare a unor situaţii de urgenţă sau de forţă majoră, varianta alternativă locală se stabileşte fără acordul prealabil al administratorilor sectoarelor de drum de pe variantele respective.
   (12) Varianta alternativă locală prevăzută la alin. (11) se asimilează, din punctul de vedere al maselor maxime admise, drumului restricţionat, dacă acesta este încadrat într-o categorie superioară conform art. 51.
   (13) Administratorii sectoarelor de drum de pe varianta alternativă locală au obligaţia să asigure circulaţia vehiculelor în conformitate cu alin. (12), fără a impune tarife de utilizare suplimentare.
    ___________
    Art. 21. - a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 22. - Administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie sectoarele de drumuri judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective.
   Art. 221. - (1) Pentru realizarea proiectelor prioritare de interes naţional şi european, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, se preiau de către administratorul drumurilor de interes naţional sectoare de drum situate în intravilanul/extravilanul unor localităţi, în vederea realizării lucrărilor respective.
   (2) Pentru îndeplinirea obiectivelor programelor naţionale de realizare a proiectelor prioritare de interes judeţean şi de interes local, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, se preiau de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, după caz, sectoare de drum de interes judeţean sau local situate în intravilanul/extravilanul unor localităţi, în vederea realizării lucrărilor respective.
   (3) Pentru realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul unor localităţi pot fi preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului.
   (4) Autoritatea administraţiei publice locale care preia în administrare un sector de drum potrivit alin. (3) are obligaţia respectării următoarelor condiţii:
   a) să nu modifice traseul drumului şi să nu impună restricţii de circulaţie fără acordul administratorului iniţial al drumului;
   b) să respecte normele de proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului care a fost preluat;
   c) să aibă acordul prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul pentru reabilitare sau modernizare;
   d) să iniţieze măsuri privind actualizarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
   e) să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului;
   f) să nu modifice încadrarea drumului din punctul de vedere al capacităţii portante, fără acordul administratorului iniţial al drumului;
   g) să prezinte, odată cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de execuţie a lucrărilor şi obligaţiile în vederea realizării.
   (5) Orice alte condiţii suplimentare faţă de cele prevăzute la alin. (4) vor fi stabilite de comun acord între administratorul drumului care predă şi autoritatea administraţiei publice locale.
   (6) În cazul în care autoritatea administraţiei publice locale care a preluat drumul nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (4), administratorul iniţial al drumului are dreptul să solicite preluarea administrării drumului.
   (7) La recepţia lucrărilor vor fi cooptaţi ca membri şi reprezentanţi ai administratorului iniţial al drumului, care urmează să preia în administrare sectorul de drum.
   (8) După recepţia finală a lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau autorităţilor administraţiei publice locale de care au aparţinut.
   (9) După emiterea certificatului de urbanism pentru infrastructura rutieră, autorităţile emitente ale acestuia vor impune prin avizele şi autorizaţiile eliberate ulterior pentru terţe persoane obligativitatea obţinerii avizului beneficiarului infrastructurii rutiere respective.
   (10) Odată emise avizele, acordurile sau autorizaţiile necesare executării de lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier, autorităţile sau persoanele juridice emitente nu le vor mai putea revoca, modifica sau completa în lipsa solicitării exprese a administratorului infrastructurii rutiere, pe o perioadă de 5 ani de la data emiterii acestora.
   (11) Orice avize, acorduri sau autorizaţii emise, revocate, modificate sau completate în lipsa solicitării exprese a administratorului infrastructurii rutiere, aşa cum este prevăzut la alin. (10), sunt nule de drept şi atrag răspunderea administrativă, contravenţională, civilă sau penală, după caz, a reprezentanţilor autorităţii sau persoanei juridice emitente.
    ___________
    Art. 22^1. - a fost modificat prin punctul 101. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 23. - Administrarea drumurilor de utilitate privată se face de către deţinătorii acestora.

   
Secţiunea a III-a

Proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri

   Art. 24. - La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va ţine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele pietonilor, cicliştilor, persoanelor cu handicap şi de vârsta a treia.
    ___________
    Art. 24. a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanţă nr. 79/2001 începând cu 09.07.2002.

   Art. 25. - Documentaţiile privind proiectarea construcţiei, reabilitarea şi modernizarea drumurilor se întocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu avizele prevăzute în normele metodologice.
   Art. 26. - Amplasarea unor obiective economice sau de altă natură, care implică modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenţă a unui drum, se face cu acordul administratorului drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a solicitat modificările, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării construcţiilor.
    ___________
    Art. 26. a fost modificat prin punctul 25. din Ordonanţă nr. 79/2001 începând cu 09.07.2002.

   Art. 27. - (1) Intersecţiile dintre drumuri se realizează denivelat sau la acelaşi nivel, în funcţie de categoriile drumurilor şi de traficul rutier, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Cheltuielile privind aceste lucrări sunt în sarcina celor care au în administrare sau în proprietate drumul pe care se desfăşoară traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersecţiei.
   (2) Întreţinerea bretelelor de la intersecţiile denivelate ale drumurilor publice este în sarcina administratorului drumului de categorie superioară. Dacă unul dintre drumuri este de utilitate privată, cheltuielile de întreţinere a acestuia sunt în sarcina deţinătorului.
   (3) Pasajele peste autostrăzi cu rampele aferente, care asigură continuitatea drumurilor peste pasaj, cu excepţia pasajelor private, rămân în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., iar întreţinerea curentă a suprastructurii drumurilor peste pasaj rămân în grija administratorului acestuia.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin alineatul (3) din Ordonanţă de urgenţă nr. 55/2016 începând cu 28.09.2016.

   (4) Se interzice amplasarea construcţiilor şi panourilor publicitare în curbe şi în intersecţiile la nivel ale căilor de comunicaţie, în ampriză şi în zonele de siguranţă, precum şi pe suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi în intersecţii.
   (5) Este interzisă amplasarea pe drumurile publice, pe lucrările de artă aferente acestora sau în zona drumului a oricăror panouri, inscripţii, pancarte, gravuri, afişe sau alte mijloace de publicitate sau reclamă, fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv.
   (6) Mijloacele de publicitate sau reclamă, prevăzute la alin. (5), existente sau în curs de execuţie, pentru care nu s-au obţinut acordul prealabil şi autorizaţia administratorului drumului de amplasare şi/sau de acces la zona drumului public, se vor desfiinţa de către deţinători, pe cheltuiala acestora, în termenul stabilit de administratorul drumului, respectiv de la data la care administratorul drumului a notificat că a luat la cunoştinţă de amplasarea lor.
    ___________
   *) Potrivit art. VI din Legea nr. 198/2015, prevederile art. 27 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta lege, intră în vigoare la 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, adică la data de 14 octombrie 2015.

   (7) Pentru asigurarea vizibilităţii în curbe şi evitarea producerii evenimentelor rutiere grave se interzice amenajarea parcărilor în interiorul şi în exteriorul curbelor periculoase.
   (8) Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanţă:
   a) în localitate, mai mică de 150 m, calculată de la intrarea, respectiv ieşirea din intersecţie;
   b) în afara localităţii, mai mică de 250 m, calculată de la intrarea, respectiv ieşirea din intersecţie.
   (9) Se interzice obturarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere prin amplasarea construcţiilor, instalaţiilor, panourilor publicitare, plantaţiilor rutiere şi a oricăror alte obstacole.
    ___________
    Art. 27. - a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 28. - Amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel între două sau mai multe drumuri se face cu asigurarea priorităţii pentru circulaţia care se desfăşoară pe drumul de categorie superioară.
   Art. 29. - Realizarea unei noi intersecţii la acelaşi nivel cu calea ferată sau modificarea unei asemenea intersecţii cu calea ferată este în sarcina solicitantului lucrării.
   Art. 30. - La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersecţiilor dintre drumurile publice, precum şi la trecerile la nivel peste sau pe sub calea ferată se va obţine acordul administratorului drumului, al poliţiei rutiere, precum şi, după caz, acordul administratorului de infrastructură feroviară.
    ___________
    Art. 30. a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   Art. 31. - (1) Indicatoarele de semnalizare a trecerilor la acelaşi nivel cu calea ferată se realizează de către administratorul drumului, cu avizul administratorului căii ferate şi al poliţiei rutiere.
   (2) Instalaţiile de semnalizare şi presemnalizare a trecerii la acelaşi nivel cu calea ferată se realizează de către administratorul căii ferate, în funcţie de categoria drumului, traficul rutier, frecvenţa şi viteza de circulaţie a trenurilor.
    ___________
    Art. 31. a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   Art. 32. - (1) Întreţinerea pasajelor denivelate este în sarcina administratorului căii de comunicaţie situate pe pasaj.
   (2) Întreţinerea trecerilor la acelaşi nivel, paza şi securitatea în limitele zonei de siguranţă a căii ferate revin deţinătorului acestei căi.
   (3) Modificarea cotelor şi declivităţilor pe oricare dintre căile de comunicaţie care se intersectează atrage după sine obligaţia deţinătorului de a suporta costul lucrărilor necesare şi pe cealaltă cale de comunicaţie.
   (4) Pentru poduri, baraje, diguri şi altele asemenea, care cuprind părţi ale mai multor deţinători, sarcinile ce revin fiecăruia dintre aceştia se stabilesc, de comun acord, prin protocol.
   Art. 33. - Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu Poliţia rutieră au obligaţia de a reglementa circulaţia, parcarea, staţionarea şi oprirea pe străzi a vehiculelor. Parcarea în localităţi se asigură de către administraţia publică locală în locuri special amenajate, în afara benzilor de circulaţie şi a trotuarelor, amplasate de comun acord cu Poliţia rutieră.
    ___________
    Art. 33. a fost modificat prin punctul 31. din Ordonanţă nr. 79/2001 începând cu 09.07.2002.

   Art. 34. - În zonele protejate ale localităţilor se va urmări descurajarea sau interzicerea circulaţiei de tranzit, în condiţiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere corespunzătoare, cu acordul administratorului drumului şi al Poliţiei rutiere.
   Art. 35. - (1) În funcţie de programele de transport aprobate de autorităţile competente, drumurile publice vor fi prevăzute, prin grija autorităţilor administraţiei publice locale, cu staţii amenajate în afara platformei drumului, pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane.
   (2) Amplasarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere.
   (3) Semnalizarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane şi amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan, indiferent de categoria drumului, cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere.
   (4) Locurile de parcare şi spaţiile pentru servicii vor fi dotate cu utilităţi, inclusiv cu telefonie pentru apel de urgenţă, de către administratorul spaţiului respectiv, conform categoriei funcţionale a drumului public şi normativelor în vigoare.
    ___________
    Art. 35. - a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 36. - Pe drumurile publice se vor aplica măsuri de protecţie a mediului, pe baza studiilor de impact al traficului asupra acestuia.
    ___________
    Art. 36. a fost modificat prin punctul 33. din Ordonanţă nr. 79/2001 începând cu 09.07.2002.

   Art. 37. - (1) Pentru descongestionarea traficului în localităţi, protecţia mediului şi sporirea siguranţei circulaţiei pe reţeaua de drumuri expres, drumuri internaţionale "E" şi drumuri naţionale se realizează variante ocolitoare, situate, de regulă, în afara intravilanului localităţilor, pe baza studiilor de trafic.
   (2) Accesul spre variantele ocolitoare prevăzute la alin. (1) se realizează numai prin intermediul unor drumuri care debuşează în intersecţii amenajate corespunzător volumelor de trafic.
    ___________
    Alineatul (2) a fost derogat prin alineatul (7) din Ordonanţă nr. 43/1997 începând cu 15.08.2015.

   (3) După finalizarea variantelor ocolitoare ale localităţilor, sectoarele de drumuri naţionale incluzând şi lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, situate în intravilanul localităţilor respective vor fi trecute prin hotărâre a Guvernului în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale pe teritoriul căreia se află, după caz.
   (4) În termen de 15 zile de la publicarea hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (3), în Monitorul Oficial al României, Partea I, consiliile judeţene sau, după caz, unităţile administrativ- teritoriale locale sunt obligate să preia drumurile menţionate la alin. (3) prin proces-verbal de predare-preluare.
   (5) În cazurile în care consiliile judeţene sau unităţile administrativ-teritoriale refuză preluarea drumurilor prevăzute la alin. (3), predarea operează de drept, cu toate obligaţiile legale care decurg din aceasta.
   (6) Se interzice deschiderea de căi de acces direct în variantele ocolitoare. Accesul la acestea se va face prin drumuri colectoare racordate la reţeaua de drumuri publice prin intersecţii amenajate corespunzător volumelor de trafic.
   (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), se pot deschide căi de acces direct în variantele ocolitoare pentru amenajările rutiere având destinaţia de parcări securizate, care să asigure în condiţii de securitate oprirea, staţionarea şi efectuarea timpilor de odihnă pentru utilizatorii drumurilor publice, în conformitate cu prevederile regulamentelor şi directivelor Uniunii Europene în vigoare. Accesul la amenajările rutiere se va realiza respectând elementele geometrice prevăzute în normativele de proiectare în vigoare.
   (8) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca în documentaţiile de urbanism să prevadă, cu acordul administratorului drumului, intersecţiile pentru accesul la variantele ocolitoare.
   (9) Accesul la zonele funcţionale din afara localităţilor care sunt în vecinătatea drumurilor de interes naţional se realizează numai prin drumuri colectoare, în care debuşează drumul colector respectiv, construite de către investitori şi/sau autorităţile administraţiei publice locale în condiţiile stabilite de administratorul drumului.
    ___________
    Art. 37. - a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 38. - (1) Pe sectoarele de drumuri publice care traversează localităţi rurale, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, plantaţiile, trotuarele, căile pietonale sau altele asemenea.
   (2) Pe sectoarele de drum din afara localităţilor, obligaţiile prevăzute la alin. (1) revin, după caz, administratorului drumului.
   (3) Întreţinerea drumurilor colectoare care asigură accesul de la proprietăţi către drumurile de rang superior revine administratorilor drumurilor colectoare.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 16. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   (4) Pe sectoarele de drumuri publice care traversează localităţi, unde pe partea carosabilă a drumului public circulă animale în grup, în turmă sau animale izolate, conducătorii acestora sunt obligaţi să asigure de îndată curăţarea părţii carosabile care a fost afectată de acestea. Constatarea şi sancţionarea neîndeplinirii acestor obligaţii revin autorităţilor administraţiei publice locale.
    ___________
    Art. 38. a fost modificat prin punctul 16. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   Art. 39. - În vederea asigurării materialelor necesare construirii, modernizării, reparării şi întreţinerii drumurilor publice, administratorii pot deschide şi exploata cariere, balastiere şi altele asemenea şi pot organiza activităţi şi servicii specializate, în condiţiile legii.
   (2) Se interzic extragerea produselor de balastieră şi amenajarea de staţii de sortare din albia râurilor la distanţă mai mică de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri.
    ___________
    Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 17. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   (3) Se interzice efectuarea de lucrări de construcţie şi/sau amenajare la distanţă mai mică de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri fără acordul administratorului drumului pe care este amplasat podul.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 17. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   (4) Este interzisă executarea de lucrări în albie la distanţă mai mică de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri, care conduc la coborârea talvegului în zona podurilor, fără acordul administratorului drumului pe care este amplasat podul.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 17. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.
    ___________
    Art. 39. a fost modificat prin punctul 42. din Ordonanţă nr. 79/2001 începând cu 09.07.2002.

   
Secţiunea a IV-a

Condiţii de exploatare a drumurilor

   Art. 40. - (1) Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul drumului. În perioadele în care pe sectoarele de drum se desfăşoară lucrări de întreţinere, reparaţii, modernizare, reabilitare sau consolidare, această responsabilitate revine executantului lucrării.
   (2) Masele totale maxime admise, masele maxime admise pe axe, dimensiunile maxime admise şi caracteristicile conexe pentru vehiculele rutiere admise în circulaţie pe fiecare categorie de drum public sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.
   (3) Masele şi dimensiunile maxime admise pe un drum, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se menţin pe sectoarele drumului respectiv pe toată durata în care se execută lucrări de întreţinere, reparaţii, modernizare, reabilitare sau consolidare.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   (4) Lista drumurilor publice cu masele maxime admise în circulaţie şi caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere pentru care masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele pentru categoriile de drum prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 se stabileşte şi se actualizează prin ordin al ministrului transportului pentru drumurile de interes naţional şi prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru drumurile de interes judeţean şi de interes local şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.
    ___________
    Art. 40. a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   Art. 401. - Tarifele prevăzute de prezenta ordonanţă se constituie ca venituri proprii pentru proiectarea, administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice, astfel:
   a) ale administratorului drumului pe care se circulă, pentru tarifele suplimentare de utilizare;
   b) ale administratorului drumurilor de interes naţional, pentru tarifele suplimentare de acces;
   c) ale administratorului drumului care a emis acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului pentru amplasarea, accesul şi utilizarea zonei drumului.
    ___________
    Art. 40^1. - a fost introdus prin punctul 181. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 41. - (1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise în circulaţie prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.
    ___________
    Alineatul (1) a fost derogat prin alineatul (2) din Ordonanţă nr. 43/1997 începând cu 15.08.2015.

   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se poate efectua numai în baza autorizaţiei speciale de transport, denumită în continuare AST, eliberată în prealabil, fără discriminare, în condiţiile stabilite prin norme privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni care depăşesc limitele maxime admise, aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului afacerilor interne.
   (3) AST este documentul prin care administratorul drumului stabileşte traseul ce urmează a fi parcurs, condiţiile de efectuare a transportului şi tarifele datorate.
   (4) AST se eliberează de administratorul drumului pe care se circulă. Prin excepţie, AST se eliberează de administratorul drumurilor de interes naţional şi pentru alte categorii de drumuri care nu sunt în administrarea sa şi care fac parte din traseu împreună cu categoria drumurilor de interes naţional, în condiţiile stabilite prin normele prevăzute la alin. (2).
   (5) AST este documentul necesar pentru circulaţia vehiculelor rutiere cu depăşiri ale maselor maxime admise şi/sau ale dimensiunilor maxime admise, valabil pentru numerele de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor, pentru caracteristicile tehnice, traseul, sensul, perioada şi condiţiile de circulaţie înscrise în AST.
   (6) AST se eliberează pentru:
   a) transporturi a căror încărcătură este indivizibilă. Prin încărcătură indivizibilă se înţelege încărcătura care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături fără cheltuieli nejustificate sau fără riscul deteriorării şi care, din cauza dimensiunilor şi masei sale, nu poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta să respecte masele şi/sau dimensiunile maxime admise;
   b) vehicule care depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise;
   c) transporturi de mărfuri care nu sunt indivizibile, dacă este depăşită cel puţin una dintre masele sau dimensiunile maxime admise şi sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
   (i) masa totală să fie de cel mult 50,0 tone;
   (ii) masa pe axe să nu depăşească masa maximă ce poate fi autorizată, prevăzută la alin. (8);
   (iii) lungimea să nu depăşească cu mai mult de 3,0 metri lungimea maximă admisă;
   (iv) lăţimea să nu depăşească 3,0 metri;
   (v) să nu fie depăşită înălţimea maximă admisă;
   d) transporturi pentru care nu se depăşesc masele maxime autorizate constructiv ale vehiculelor.
   (7) Pe lângă încărcătură indivizibilă se pot transporta şi alte tipuri de încărcături, dacă nu se depăşeşte masa maximă ce poate fi autorizată pe axe prevăzută la alin. (8).
   (8) Masele maxime pe axe care pot fi autorizate pot depăşi în circulaţie masele maxime admise pe axe cu cel mult:
   a) 3,5 tone, pentru axa simplă;
   b) 6,0 tone, pentru axa dublă (tandem);
   c) 7,0 tone, pentru axa triplă (tridem).
   (9) AST se poate elibera şi pentru vehiculele care depăşesc masele pe axe prevăzute la alin. (8), dacă se transportă mărfuri indivizibile pentru care nu există posibilitatea tehnică de efectuare a transportului, care să respecte masele maxime pe axe conform alin. (8), în baza unui proiect de transport.
   (10) Proiectul de transport se întocmeşte dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
   a) masa totală mai mare sau egală cu 120 tone, pentru traversarea lucrărilor de artă proiectate pentru clasa E de încărcare, conform standardelor tehnice în vigoare;
   b) masa totală mai mare sau egală cu 100 tone, pentru traversarea lucrărilor de artă proiectate pentru clasa I de încărcare, conform standardelor tehnice în vigoare;
   c) masa totală mai mare sau egală cu 80 tone, pentru traversarea lucrărilor de artă proiectate pentru clasa II de încărcare, conform standardelor tehnice în vigoare;
   d) masele pe axe mai mari decât cele prevăzute la alin. (8), condiţionat de respectarea prevederilor alin. (9);
   e) dacă există restricţii de circulaţie ale căror valori sunt mai mici decât masa totală a transportului.
   (11) Studiul de traseu se întocmeşte dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
   a) lungime mai mare sau egală cu 50,0 metri, pentru drumurile reabilitate şi cele nereabilitate;
   b) lungime mai mare sau egală cu 40,0 metri, pentru drumurile modernizate;
   c) lungime mai mare sau egală cu 25,0 metri, pentru drumurile pietruite;
   d) lăţime mai mare sau egală cu 7,0 metri, pentru drumurile reabilitate;
   e) lăţime mai mare sau egală cu 6,0 metri, pentru drumurile nereabilitate;
   f) lăţime mai mare sau egală cu 5,0 metri, pentru drumurile modernizate;
   g) lăţime mai mare sau egală cu 4,0 metri, pentru drumurile pietruite;
   h) înălţime mai mare sau egală cu 5,0 metri;
   i) lungime mai mare sau egală cu 30,0 metri şi lăţime mai mare sau egală cu 5,0 metri, pentru drumurile reabilitate şi pentru cele nereabilitate;
   j) lungime mai mare sau egală cu 25,0 metri şi lăţime mai mare sau egală cu 4,0 metri, pentru drumurile pietruite;
   k) dacă există restricţii de circulaţie ale căror valori sunt mai mici decât cele ale transportului;
   l) dacă raza interioară sau raza exterioară a coroanei de virare a vehiculului este mai mare decât raza interioară sau raza exterioară a curbei.
   (12) În proiectul de transport se vor menţiona posibilitatea şi condiţiile de circulaţie şi pentru celelalte mase şi/sau dimensiuni care depăşesc limitele maxime admise şi sunt mai mici decât cele prevăzute la alin. (10).
   (13) În studiul de traseu se vor menţiona posibilitatea şi condiţiile de circulaţie şi pentru celelalte valori care depăşesc dimensiunile maxime admise şi sunt mai mici decât cele prevăzute la alin. (11).
   (14) Condiţiile pentru întocmirea proiectului de transport şi studiului de traseu pot fi modificate prin normele prevăzute la alin. (2).
   (15) Proiectul de transport şi studiul de traseu se întocmesc în condiţiile stabilite prin normele prevăzute la alin. (2) şi constituie anexa la AST.
   (16) Circulaţia vehiculelor cu nerespectarea numerelor de înmatriculare sau de înregistrare ale vehiculelor, a caracteristicilor tehnice, a traseului, a sensului, a perioadei înscrise în AST se consideră circulaţie fără AST.
   (17) În cazul circulaţiei cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise fără AST ori cu nerespectarea AST, responsabilitatea revine, după caz:
   a) operatorului de transport rutier, astfel cum acesta este înscris în documentele de transport;
   b) persoanei fizice sau juridice care foloseşte vehiculul în baza unui alt drept decât dreptul de proprietate, în situaţia în care operatorul de transport rutier nu poate fi identificat din documentele de transport;
   c) deţinătorului vehiculului rutier, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b) nu pot fi identificate;
   d) conducătorului auto, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a), b) şi c) nu pot fi identificate;
   e) expeditorului, conform responsabilităţilor care îi revin în baza prevederilor legale în vigoare.
   (18) Circulaţia vehiculelor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise pentru care s-au eliberat AST-uri este interzisă în zilele de sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de sărbătoare legală, între orele 6,00 şi 22,00. Prin excepţie, emitentul AST poate autoriza circulaţia vehiculelor în perioadele restricţionate, în condiţiile stabilite prin normele prevăzute la alin. (2).
   (19) Lucrările de amenajare sau de consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalaţiilor aeriene sau subterane, precum şi orice alte lucrări necesare efectuării transporturilor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, cuprinse în proiectul de transport sau în studiul de traseu prevăzut la alin. (15), revin persoanei fizice sau persoanei juridice înscrise în AST.
   (20) Execuţia lucrărilor prevăzute la alin. (19) se aprobă de administratorul drumului respectiv, în condiţiile stabilite prin normele prevăzute la alin. (2).
   (21) Pentru vehiculele prevăzute la alin. (2) se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor calculate în funcţie de masa totală, de masele pe axe, de dimensiunile rezultate la transport, de categoria drumului şi de lungimea traseului care urmează să fie parcurs.
   (22) Tarifele prevăzute la alin. (21) şi excepţiile de la plata acestora se stabilesc de administratorii drumurilor publice şi se aprobă:
   a) prin ordin al ministrului transporturilor, pentru drumurile de interes naţional;
   b) prin hotărâre a consiliilor judeţene, pentru drumurile de interes judeţean;
   c) prin hotărâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judeţene, pentru drumurile de interes local;
   d) prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul drumurilor de interes local din municipiul Bucureşti;
   e) prin hotărâre a consiliului local sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru drumurile naţionale care traversează municipiile, inclusiv reşedinţele de judeţ, la care nivelul maxim al tarifelor este cel stabilit prin ordinul prevăzut la lit. a).
   (23) Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise trebuie să fie precedat de un autovehicul de însoţire autorizat, dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
   a) lăţime mai mare de 3,2 metri şi mai mică sau egală cu 4,5 metri;
   b) lungime mai mare de 25,0 metri şi mai mică sau egală cu 30,0 metri;
   c) înălţime mai mare de 4,5 metri;
   d) masă totală mai mare de 80,0 tone.
   (24) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (23) lit. a) şi b), vehiculul care asigură însoţirea pe autostrăzi va circula în spate.
   (25) Vehiculul care circulă cu depăşirea masei totale şi/sau dimensiunilor maxime admise trebuie să fie însoţit de două autovehicule de însoţire autorizate, care să circule unul în faţa şi celălalt în spatele acestuia, dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
   a) lăţime mai mare de 4,5 metri;
   b) lungime mai mare de 30,0 metri;
   c) înălţime mai mare de 4,5 metri sau masă totală mai mare de 80,0 tone, dacă vehiculul circulă pe autostrăzi.
   (26) Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise trebuie să fie însoţit suplimentar de un echipaj al poliţiei rutiere, dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
   a) lăţime mai mare de 5,0 metri;
   b) lungime mai mare de 40,0 metri;
   c) înălţime mai mare de 5,0 metri;
   d) masă totală mai mare de 80,0 tone.
   (27) În situaţia în care două sau mai multe vehicule cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise circulă în convoi, lungimea acestuia nu va depăşi 75 metri.
   (28) Lungimea convoiului prevăzut la alin. (27) se calculează prin însumarea lungimilor vehiculelor componente şi a unei distanţe de câte 10 metri între ele.
   (29) Convoiul prevăzut la alin. (27) trebuie să fie însoţit de două autovehicule de însoţire autorizate care să circule unul în faţa şi celălalt în spatele acestuia, precum şi de un echipaj al poliţiei rutiere.
   (30) În situaţiile prevăzute la alin. (27) se eliberează AST pentru fiecare vehicul în parte cu nominalizarea tuturor numerelor de înmatriculare ale vehiculelor care alcătuiesc convoiul.
   (31) Vehiculele care circulă cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise trebuie să fie echipate cu lămpile de semnalizare stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispozitive suplimentare reflectorizant-fluorescente în condiţiile stabilite prin normele prevăzute la alin. (2).
   (32) Autovehiculele de însoţire trebuie să respecte condiţiile privind dotarea, stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pe cele stabilite prin normele prevăzute la alin. (2).
   (33) Condiţiile privind efectuarea însoţirii vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise se stabilesc prin normele prevăzute la alin. (2).
   (34) Condiţiile privind autorizarea operatorilor economici, a persoanelor şi a autovehiculelor care efectuează însoţirea vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise se stabilesc prin normele prevăzute la alin. (2).
    ___________
    Art. 41. - a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.
    Pus în aplicare prin Normă din 04/05/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 411. - (1) Pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate în alte state, care fac obiectul prevederilor acordurilor rutiere bilaterale încheiate cu alte state, administratorul drumurilor de interes naţional aplică tarife suplimentare de acces la reţeaua de drumuri de interes naţional, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale respective, încheiate cu statele în care sunt înmatriculate sau înregistrate vehiculele şi coroborate cu reglementările naţionale în vigoare. Tarifele suplimentare de acces la reţeaua de drumuri de interes naţional se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.
   (2) În baza unei solicitări scrise a reprezentantului administratorului drumurilor de interes naţional, poliţia de frontieră nu va permite intrarea ori ieşirea în/din România în cazul în care pentru vehiculele aflate în trafic internaţional nu se respectă prevederile prezentei ordonanţe.
   (3) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (2) se stabileşte prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului afacerilor interne.
    ___________
    Art. 41^1. - a fost modificat prin punctul 20. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 412. - Pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale drumurilor, care să permită circulaţia vehiculelor în condiţii de siguranţă, proiectarea drumurilor noi, modernizarea, consolidarea sau reabilitarea drumurilor existente se realizează în funcţie de vitezele de proiectare prevăzute în anexa nr. 4.
    ___________
    Art. 41^2. a fost introdus prin punctul 20. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   Art. 42. Abrogat prin punctul 8. din Ordonanţă nr. 79/2001 începând cu 01.09.2001.
   Art. 43. - Pe drumurile publice sunt interzise:
   a) competiţiile sportive, fără avizul prealabil al administratorului drumului şi al Poliţiei rutiere. Organizatorii poartă răspunderea şi iau toate măsurile pentru siguranţa traficului rutier şi redarea ulterioară a drumului pentru circulaţia publică, în condiţiile existente anterior organizării competiţiei;
   b) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roţi sau pe şenile, precum şi pierderea, prin scurgere din vehicule, în timpul transportului, de materiale de construcţie sau de alte materii;
   c) curăţarea sau spălarea vehiculelor de pământ, de materiale sau de alte substanţe; aceasta se va realiza înainte de a pătrunde în drum şi numai pe suprafeţe special amenajate prin grija administratorului drumului;
   d) scurgerea lubrifianţilor, a unor produse inflamabile, toxice sau de altă natură;
   e) ocuparea, sub orice formă, a părţii carosabile, a acostamentului, a zonei de siguranţă a podurilor, a staţiilor mijloacelor de transport în comun, a spaţiilor de control sau serviciu ale administratorului drumului, a şanţurilor, a trotuarelor, a pistelor şi a zonelor de siguranţă ale drumului, precum şi afectarea stării de curăţenie a acestora;
    ___________
    Litera e) a fost modificată prin punctul 21. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   f) circulaţia autovehiculelor pe acostamente, şanţuri, trotuare, pe spaţii de siguranţă ale drumurilor şi podurilor, precum şi pe banda de urgenţă sau mediană a autostrăzilor;
    ___________
    Litera f) a fost modificată prin punctul 21. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   g) circulaţia pe drumurile publice, modernizate, a vehiculelor cu pneuri cu cuie, cu şenile, fără bandaje de protecţie, precum şi transportul prin târâre a unor obiecte sau materiale; prin excepţie este admisă circulaţia vehiculelor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale sau Ministerului de Interne, în cazul în care nu există posibilitatea evitării drumurilor publice modernizate, cu acordul şi în condiţiile stabilite de administratorul acestora.
   h) degradarea totală sau parţială a platformei drumului, a elementelor care fac parte integrantă din drum;
    ___________
    Litera h) a fost introdusă prin punctul 22. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   i) degradarea şi/sau distrugerea elementelor de siguranţă ale drumului, a dotărilor şi a dispozitivelor de semnalizare;
    ___________
    Litera i) a fost modificată prin punctul 22. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   j) comerţul ambulant.
    ___________
    Litera j) a fost introdusă prin punctul 22. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   Art. 44. - (1) Administratorii drumurilor pot institui restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie, pentru executarea unor lucrări, conform normelor stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 23. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   (2) Pentru protecţia unor sectoare de drumuri, administratorul acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind categoriile de transport, viteză, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor sau al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, după caz, şi al ministrului afacerilor interne, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 23. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică pentru restricţiile cauzate de forţă majoră şi condiţii meteo deosebite.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 23. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   (4) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor publice, cu excepţia cazurilor autorizate de administratorul drumului şi de poliţia rutieră şi care vor fi semnalizate corespunzător.
   (5) Informarea prealabilă a utilizatorilor prevăzută la alin. (1) şi (2) se realizează de administratorii drumurilor publice prin mijloace mass-media şi prin afişare pe site-ul propriu a datelor actualizate.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 23. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.
    ___________
    Art. 44. a fost modificat prin punctul 23. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   Art. 45. - (1) În cazul în care drumurile deschise circulaţiei publice sunt afectate de producerea unor situaţii de urgenţă sau în caz de forţă majoră, administratorii acestora iau măsuri pentru închiderea sectoarelor de drum respective în vederea restabilirii circulaţiei, informând cu privire la închiderea acestor sectoare, precum şi la posibilele trasee ocolitoare.
   (2) În cazul în care aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (1) necesită ocuparea temporară a unor terenuri situate în zona drumului sau în afara acesteia, administratorul drumului respectiv încheie procese-verbale cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu deţinătorii terenurilor, urmând ca eventualele despăgubiri cuvenite celor afectaţi să se stabilească conform dispoziţiilor legale în vigoare.
   (3) În urma unor accidente rutiere, calamităţi naturale sau în alte cazuri de forţă majoră, degajarea părţii carosabile poate fi asigurată şi de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, la iniţiativa acestuia.
   (4) În cazul accidentelor rutiere care au avut drept consecinţe şi degradarea şi/sau distrugerea elementelor care fac parte integrantă din drum, administratorul drumului va fi notificat de:
   a) poliţia rutieră cu privire la daunele consemnate în procesul-verbal de constatare;
   b) societatea de asigurări emitentă a poliţei de asigurare RCA sau CASCO, care instrumentează dosarul de daună.
   (5) În cazul nerespectării de către societăţile de asigurări a prevederilor alin. (4), administratorul drumului va sesiza Autoritatea de Supraveghere Financiară, în vederea sancţionării acestora.
   (6) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), administratorul drumului întocmeşte şi transmite contravenientului şi/sau a societăţii de asigurări, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data notificării prevăzute la alin. (4), un proces-verbal care va conţine un deviz cu contravaloarea reparaţiilor şi/sau a daunelor produse, contravenientul/societatea de asigurări, după caz, având obligaţia să o achite în termen de 15 zile de la data primirii procesului-verbal.
   (7) Prevederile alin. (6) se aplică şi în cazul în care accidentul s-a produs ca urmare a nerespectării obligaţiei de a dota autovehiculele cu anvelope de iarnă, cu lanţuri sau cu alte echipamente antiderapante omologate, pe sectoarele de drum pe care acestea sunt obligatorii.
   (8) Contravenientul poate contesta procesul-verbal ce conţine devizul cu contravaloarea reparaţiilor şi/sau a daunelor, conform prevederilor legale în vigoare.
    ___________
    Art. 45. - a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   
Secţiunea a V-a

Aprobarea amplasării de construcţii şi instalaţii în zona drumului public

   Art. 46. - (1) Pentru realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii sau activităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţii în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, sunt obligatorii, pe lângă autorizaţia de construire, după caz, acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv.
   (2) Condiţiile privind emiterea acordului prealabil, a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public, precum şi condiţiile privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumului, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere se stabilesc prin norme specifice aprobate prin:
   a) ordin al ministrului transporturilor, pentru drumurile de interes naţional, cu excepţia sectoarelor de drumuri naţionale situate în intravilanul municipiilor/reşedinţelor de judeţ care sunt în administrarea consiliilor locale;
   b) hotărâre a consiliului judeţean, cu respectarea legislaţiei în vigoare, pentru drumurile de interes judeţean;
   c) hotărâre a consiliului local, cu avizul consiliului judeţean, pentru drumurile de interes local;
   d) hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru drumurile din municipiul Bucureşti.
   (3) Obligaţia şi responsabilitatea privind solicitarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, precum şi responsabilitatea respectării acestora revin beneficiarului lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului public.
   (4) În lipsa autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, beneficiarul nu are dreptul să realizeze lucrările prevăzute la alin. (1). În caz contrar, administratorul drumului notifică beneficiarul lucrării/obiectivului să desfiinţeze pe cheltuiala sa lucrările în termen de 5 zile de la data primirii notificării şi să restabilească continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulaţiei publice. În cazul nerespectării acestui termen, administratorul drumului poate desfiinţa lucrările prevăzute la alin. (1) sau poate închide căile de acces pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.
   (5) Prevederile alin. (4) se aplică şi în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute în autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, precum şi în cazul în care beneficiarul nu achită tariful pentru utilizarea şi accesul în zona drumului.
   (6) Este interzisă practicarea activităţilor comerciale de orice fel în ampriza drumului şi în zona de siguranţă a drumurilor de interes naţional situate în afara municipiilor/reşedinţelor de judeţ, cu excepţia locurilor destinate acestui scop.
   (7) Pentru practicarea activităţilor comerciale în afara zonei de siguranţă de pe drumurile de interes naţional situate în afara municipiilor/reşedinţelor de judeţ este obligatorie obţinerea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public.
   (8) Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului se emit pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului de către titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului drumului.
   (9) Pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, beneficiarul are obligaţia încheierii cu administratorul drumului public a contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public şi plata tarifelor corespunzătoare.
   (10) Contractul prevăzut la alin. (9) se încheie odată cu eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, cu excepţia cazurilor în care utilizatorul este scutit de plata tarifelor pentru amplasarea şi accesul în zona drumului.
   (11) Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public este valabilă pe toată durata existenţei lucrării sau construcţiei, în condiţiile respectării prevederilor alin. (8) şi (9).
   (12) Utilizarea căilor de acces, a refugiilor auto, a platformelor carosabile sau a altora asemenea, fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului, este interzisă deţinătorilor obiectivelor deservite de aceste amenajări.
   (13) În cazul schimbării categoriei funcţionale şi administrativ-teritoriale a unui drum, amplasamentele şi căile de acces existente pentru care a fost emisă autorizaţie de amplasare şi/sau de acces la zona drumului pentru categoria de drum iniţială, autorizaţia îşi păstrează valabilitatea dacă se respectă prevederile alin. (8) şi (9).
   (14) În cazul schimbării categoriei funcţionale şi administrativ-teritoriale a unui drum, amplasamentele şi căile de acces existente pentru care nu a fost emisă autorizaţie de amplasare şi/sau de acces la zona drumului pentru categoria de drum iniţială trebuie autorizate în condiţiile respectării prezentei ordonanţe.
    ___________
    Art. 46. - a fost modificat prin punctul 25. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 47. - (1) Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţilor se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai mică de 50,0 m de la marginea părţii carosabile în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres şi al drumurilor internaţionale "E", respectiv de 30,0 m pentru celelalte drumuri de interes naţional şi judeţean. Prin construcţii care generează trafic suplimentar se au în vedere unităţi productive, complexe comerciale, depozite angro, unităţi tip showroom, obiective turistice, cartiere rezidenţiale, parcuri industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau construcţii asemănătoare în care se desfăşoară activităţi economice.
   (2) Căile de acces la autostrăzi se realizează conform prevederilor normativului de proiectare al autostrăzilor extraurbane şi reglementărilor administratorului drumului.
   (3) Pe reţeaua de drumuri expres şi autostrăzi se pot deschide căi de acces pentru amenajările rutiere având destinaţia de parcări securizate, care să asigure, în condiţii de securitate, oprirea, staţionarea şi efectuarea timpilor de odihnă pentru utilizatorii drumurilor publice, în conformitate cu prevederile regulamentelor şi directivelor Uniunii Europene în vigoare. Accesul la amenajările rutiere se va realiza respectând elementele geometrice prevăzute în normativele de proiectare în vigoare.
   (4) În zona mediană a autostrăzilor şi a separatorilor de sens a celorlalte drumuri publice, precum şi în zona intersecţiilor sunt interzise amplasarea şi realizarea supraterană a oricăror instalaţii, construcţii, lucrări şi altele asemenea, cu excepţia instalaţiilor destinate întreţinerii drumurilor şi siguranţei circulaţiei.
   (5) Construcţiile prevăzute în afara localităţilor şi care nu se încadrează în categoria celor care generează trafic suplimentar, aşa cum acestea sunt definite la alin. (1), se vor amplasa în afara zonei de protecţie a drumului.
   (6) Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării Naţionale, care au caracter de urgenţă, se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept să se obţină ulterior, în cazul în care construcţiile sau instalaţiile nu se demontează într-un termen stabilit de comun acord cu administratorul drumului.
   (7) Pentru utilizarea amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii şi/sau panouri publicitare, prin executarea de căi de acces la drumul public, cu amenajările aferente, parcări, refugii auto, platforme carosabile şi de control, precum şi pentru accesul în zona drumului public pentru efectuarea unor lucrări, acceptate de administratorul drumului, se aplică tarife pentru utilizare şi acces în zona drumului.
   (8) Obligaţia şi responsabilitatea privind construcţia, întreţinerea şi repararea căilor de acces în/din drumul public, a parcărilor, a refugiilor şi a platformelor carosabile revin beneficiarului înscris în acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public.
   (9) Se exceptează de la aplicarea tarifelor prevăzute la alin. (7):
   a) amplasarea şi lucrările care se realizează în zona de protecţie;
   b) reţelele care asigură, total sau parţial pentru consumul casnic, servicii de utilităţi publice de apă, canalizare, gaze şi electricitate, exclusiv racordurile şi branşamentele, amplasate în ampriza şi în zona de siguranţă;
   c) racordurile şi branşamentele de la reţelele prevăzute la lit. b) până la utilizatorii persoane fizice, amplasate în ampriza şi în zona de siguranţă.
   (10) Administratorul drumului stabileşte tarife pentru utilizarea şi accesul în zona drumului şi excepţiile de la plata acestora, care se aprobă prin:
   a) ordin al ministrului transporturilor, pentru drumurile de interes naţional, cu excepţia sectoarelor de drumuri naţionale situate în intravilanul municipiilor/reşedinţelor de judeţ care sunt în administrarea consiliilor locale;
   b) hotărâre a consiliului judeţean, pentru drumurile de interes judeţean;
   c) hotărâre a consiliului local, cu avizul consiliului judeţean, pentru drumurile de interes local;
   d) hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul drumurilor de interes local din municipiul Bucureşti.
   (11) Pentru instalarea de cabluri, dispozitive sau alte instalaţii asemănătoare pe stâlpii din zona drumului, având alte destinaţii decât distribuirea de energie electrică, este obligatorie obţinerea acordului şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului de la administratorul drumului. Pentru obţinerea acordului prealabil şi a autorizaţiei, beneficiarul trebuie să prezinte, în cuprinsul documentaţiei tehnice aferente, şi acordul proprietarului stâlpului.
   (12) Obligaţia şi responsabilitatea privind respectarea prevederilor alin. (11) revin beneficiarului şi proprietarului stâlpului.
   (13) Deţinătorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, ai construcţiilor, ai căilor de acces, ai utilităţilor de orice fel sau ai instalaţiilor acceptate prin acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului, sunt obligaţi ca în termen de 60 de zile de la primirea înştiinţării să execute, pe cheltuiala lor şi fără nicio despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condiţiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei.
   (14) Responsabilitatea obligaţiilor prevăzute la alin. (13) revine beneficiarilor înscrişi în acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului.
   (15) În cazul nerespectării prevederilor alin. (13), administratorul drumului poate realiza lucrările necesare pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.
   (16) În cazul devierii/relocării/mutării reţelelor electrice de înaltă, medie şi joasă tensiune, datorită lucrărilor de execuţie în vederea realizării de autostrăzi şi drumuri naţionale, administratorii drumurilor sunt scutiţi de la obţinerea dreptului de uz şi servitute pentru deţinătorii acestor reţele.
   (17) Plata contravalorii lucrărilor pentru protejarea, devierea, mutarea sau dezafectarea instalaţiilor, utilităţilor, reţelelor electrice şi/sau amenajărilor hidrotehnice, petroliere sau de îmbunătăţiri funciare, aflate în zonele afectate de trasee de autostrăzi şi drumuri naţionale, se va realiza la valoarea de inventar reactualizată a bunurilor respective.
   (18) Orice alte sume care depăşesc contravaloarea lucrărilor, stabilite conform prevederilor alin. (17) conţinute în devizele de lucrări întocmite, vor fi suportate de către deţinătorii respectivelor instalaţii, utilităţi, reţele sau amenajări, după caz.
   (19) Pentru realizarea prevederilor alin. (17), deţinătorii au obligaţia efectuării lucrărilor într-un termen stabilit de administratorul drumului, dar care nu poate fi mai mic de 30 de zile.
   (20) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (19), administratorul drumului poate realiza lucrările necesare pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.
   (21) Administratorul drumului este obligat să notifice deţinătorii de construcţii, panouri publicitare, căi de acces, utilităţi sau instalaţii autorizate în zona drumului cu privire la lucrările ce se vor executa la drum, precum şi termenul în care aceştia sunt obligaţi să le desfiinţeze, să le mute sau să le modifice, după cum urmează:
   a) cu cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuţie impune desfiinţarea, mutarea sau modificarea, pentru construcţii autorizate cu caracter definitiv;
   b) cu cel puţin o lună înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcţiilor acceptate cu caracter provizoriu.
    ___________
    Art. 47. - a fost modificat prin punctul 26. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 48. - (1) Lucrările edilitare subterane se amplasează în afara amprizei, în afara zonei de siguranţă a drumului public sau în galerii vizitabile. Construcţia, repararea şi întreţinerea acestor lucrări în zona drumului public se fac cu aprobarea administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.
   (2) Lucrările edilitare în extravilan, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se amplasează în afara zonei de siguranţă şi numai cu acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public ale administratorului drumului.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 28. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.
    ___________
    Art. 48. a fost modificat prin punctul 28. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   Art. 49. Abrogat prin punctul 29. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.
   Art. 50. - Deţinătorii de construcţii, amenajări, căi de acces, instalaţii sau orice alte obiective amplasate în zona drumului public sunt obligaţi să execute revizia periodică şi repararea acestora, pentru a asigura estetica, protejarea drumului şi siguranţa circulaţiei. Aceştia sunt obligaţi să prezinte documentele solicitate în cadrul controalelor efectuate conform prevederilor art. 60.
    ___________
    Art. 50. - a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 51. - (1) Traseele noi de drumuri se stabilesc pe baza documentaţiilor tehnico-economice şi a celor de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului, aprobate în condiţiile legii.
   (2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi căi de acces sau orice alte intervenţii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 31. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   (3) Realizarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu trebuie să afecteze construcţiile şi instalaţiile subterane şi/sau aeriene autorizate, aflate în zona drumului, până la expirarea termenului prevăzut la art. 47 alin. (21).
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 31. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   (4) Organele administraţiei publice locale au obligaţia de a consemna şi menţine neocupate şi neafectate în documentaţiile prevăzute la alin. (1) terenurile aferente traseelor noi de drumuri şi autostrăzi.
    ___________
    Art. 51. a fost modificat prin punctul 31. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   Art. 511. - (1) În conformitate cu prevederile art. 51, titularii acordurilor petroliere şi persoanele juridice interesate în concesionarea de activităţi miniere au obligaţia de a obţine acordul administratorului drumului în cazurile prevăzute la art. 51 alin. (2), după cum urmează:
   a) titularii acordurilor petroliere, pentru documentaţiile tehnice privind lucrările petroliere pentru care este necesară, conform legii, obţinerea autorizaţiei de construire, anterior transmiterii acestor documentaţii tehnice la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
   b) persoanele juridice interesate de obţinerea permisului de exploatare minieră, pentru fişa de instituire a perimetrului temporar de exploatare, anterior transmiterii solicitării de verificare de către Agenţia Naţională de Resurse Minerale a disponibilităţii perimetrului temporar de exploatare;
   c) persoanele juridice interesate de obţinerea licenţei de concesiune pentru explorare/exploatare minieră, anterior solicitării de organizare a concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere;
   d) persoanele juridice interesate de obţinerea licenţei de dare în administrare pentru explorare sau exploatare minieră, după caz, pentru fişa de instituire a perimetrului de exploatare, anterior cererii de dare în administrare.
   (2) Titularii acordurilor petroliere şi persoanele juridice interesate în concesionarea de activităţi miniere au obligaţia de a respecta condiţiile din acordul emis de administratorul drumului.
   (3) Deţinătorii cu orice titlu ai construcţiilor, utilităţilor sau instalaţiilor executate cu nerespectarea condiţiilor din acordul prevăzut la alin. (1) sunt obligaţi ca în termenul stabilit de administratorul drumului să execute, pe cheltuiala lor şi fără nicio despăgubire, demolarea sau mutarea acestora.
    ___________
    Art. 51^1. - a fost introdus prin punctul 311. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   
Sectiunea a VI-a

Căi de acces la drumurile deschise circulaţiei publice

   Art. 52. - (1) Proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice se face potrivit legislaţiei în vigoare de către cei interesaţi, în baza acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces eliberate de administratorul drumului public şi cu avizul poliţiei rutiere.
   (2) Repararea, întreţinerea şi exploatarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice, inclusiv contravaloarea cheltuielilor aferente, sunt în sarcina părţii care a încheiat contract cu administratorul drumului, conform prevederilor art. 46 alin. (9) - (11).
    ___________
    Art. 52. - a fost modificat prin punctul 32. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 53. Abrogat prin punctul 32. din Lege nr. 198/2015 începând cu 15.08.2015.
    ___________
    Art. 53. a fost modificat prin punctul 33. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.
    ___________
    Sectiunea a VI-a a fost modificată prin punctul 112. din Ordonanţă nr. 79/2001 începând cu 09.07.2002.

   
CAPITOLUL III

  Dobândirea sau folosirea unor terenuri

   Art. 54. - (1) Dobândirea terenurilor necesare pentru executarea unor drumuri noi, modernizări, corecţii de trasee, reabilitări, lărgiri de drumuri se face prin modurile admise de lege, inclusiv prin expropriere pentru cauză de utilitate publică.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 115. din Ordonanţă nr. 79/2001 începând cu 09.07.2002.

   (2) Dobândirea terenurilor prevăzute la alin. (1) va beneficia de prevederile art. 92 alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, fiind scutită de la plata taxelor suplimentare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la această lege.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanţă nr. 79/2001 începând cu 01.09.2001.

   Art. 55. - (1) Pentru rectificări de traseu, de comun acord cu proprietarul terenului, se poate transmite, prin schimb, dreptul de proprietate asupra terenului ocupat de traseul vechi al drumului. Drumul vechi rămâne în circulaţie până la deschiderea pentru trafic a traseului rectificat, administratorul drumului fiind obligat să achite noului proprietar chiria pentru terenul ocupat.
   (2) În situaţia în care proprietarul terenului primit în schimb doreşte redarea acestuia în circuitul agricol, amenajările aferente sunt în sarcina administratorului drumului.
   (3) Dacă terenul necesar rectificării traseului se dobândeşte prin cumpărare sau expropriere pentru cauză de utilitate publică, terenul ocupat de drumul vechi, rămas liber în urma dării în folosinţă a noului traseu, devine proprietate publică a statului sau a administraţiei publice locale, după caz.
   Art. 56. - (1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a măsurătorilor şi a studiilor necesare lucrărilor privind drumul au acces pe terenuri, indiferent de proprietar. Excepţie fac terenurile/obiectivele aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, inclusiv zonele de siguranţă ale acestora, pentru care se solicită în prealabil acordul acestora.
   (2) Înştiinţarea asupra începerii acestor activităţi se face prin afişare la sediul consiliului local şi în scris deţinătorului de teren, cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţilor.
   (3) În cazul în care sunt cauzate prejudicii de către persoanele abilitate cu efectuarea măsurătorilor sau a studiilor, despăgubirile sunt suportate de administratorul drumului, conform reglementărilor în vigoare.
   (4) Dacă pentru efectuarea măsurătorilor sau studiilor se cauzează prejudicii bunurilor ori sunt necesare modificări asupra terenului, administratorul drumului va conveni, în prealabil, cu proprietarul terenului asupra acestor modificări şi, după caz, asupra modalităţilor şi cuantumului despăgubirilor.
    ___________
    Art. 56. a fost modificat prin punctul 34. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   
CAPITOLUL IV

Conducerea, coordonarea şi controlul activităţii de administrare a drumurilor

   Art. 57. - Ministerul Transporturilor şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limitele competenţelor lor, coordonează din punct de vedere tehnic şi metodologic întreaga reţea de drumuri deschise circulaţiei publice. În această calitate au următoarele atribuţii:
   a) asigură administrarea drumurilor publice de interes naţional;
   b) elaborează şi urmăreşte aplicarea şi actualizarea planului director, la nivel naţional, privind dezvoltarea reţelei rutiere, ca parte integrantă a schemei reţelei naţionale de transport, cu respectarea prevederilor programului de amenajare a teritoriului;
   c) stabileşte strategia privind dezvoltarea unitară şi echilibrată a întregii reţele de drumuri deschise circulaţiei publice;
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 124. din Ordonanţă nr. 79/2001 începând cu 09.07.2002.

   d) asigură gospodărirea fondurilor bugetare şi extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor de interes naţional;
   e) asigură, în condiţiile legii, repartizarea şi gestionarea fondurilor extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale din administrarea consiliilor judeţene şi locale, după caz;
   f) elaborează studii de sistematizare, prognoze şi proiecte de program pentru dezvoltarea şi optimizarea reţelei de drumuri publice;
   g) elaborează, în condiţiile legii, programe anuale şi de perspectivă privind construcţia, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor;
    ___________
    Litera g) a fost modificată prin punctul 341. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   h) elaborează norme şi reglementări, în concordanţă cu prevederile în domeniu din ţările Uniunii Europene, privind proiectarea, construcţia, modernizarea, repararea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea drumurilor şi, împreună cu Ministerul de Interne, norme privind siguranţa traficului pe drumurile deschise circulaţiei publice, care se supun aprobării potrivit prevederilor legale;
   i) elaborează studii şi programe privind lucrările destinate îmbunătăţirii siguranţei circulaţiei pe drumurile deschise circulaţiei publice;
    ___________
    Litera i) a fost modificată prin punctul 124. din Ordonanţă nr. 79/2001 începând cu 09.07.2002.

   j) elaborează norme, studii şi programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnică a drumurilor, de evoluţie a traficului şi de stabilire a ordinii de prioritate pentru lucrările de drumuri;
   k) elaborează norme privind organizarea controlului propriu de calitate în domeniul drumurilor, precum şi norme privind înregistrarea şi prelucrarea datelor privind evoluţia traficului rutier;
    ___________
    Litera k) a fost modificată prin ghilimelele din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   l) elaborează o concepţie unitară privind aplicarea de tehnologii noi şi eficiente, agrementate conform legii, în proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri.
    ___________
    Litera l) a fost modificată prin punctul 124. din Ordonanţă nr. 79/2001 începând cu 09.07.2002.

   m) Abrogată prin punctul 34. din Lege nr. 198/2015 începând cu 15.08.2015.
    ___________
    Litera m) a fost introdusă prin punctul 36. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin punctul 341. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 58. - În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 57, Ministerul Transporturilor sau Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, după caz, elaborează reglementări obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice care deţin drumuri deschise circulaţiei publice în administrare sau în proprietate, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind autonomia administraţiei publice locale şi dreptul de proprietate.
    ___________
    Art. 58. - a fost modificat prin punctul 361. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 59. - (1) Conducerea activităţii de proiectare, execuţie, modernizare, reparare, întreţinere, exploatare şi administrare a drumurilor judeţene şi a celor de interes local revine autorităţilor administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor art. 24.
   (2) Pentru proiectarea şi modernizarea străzilor care constituie părţi componente ale drumurilor de interes naţional este necesar acordul prealabil al Ministerului Transporturilor.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul (4) din Ordonanţă de urgenţă nr. 86/2014 începând cu 17.12.2014.
    ___________
    CAPITOLUL IV a fost modificat prin punctul 122. din Ordonanţă nr. 79/2001 începând cu 09.07.2002.

   
CAPITOLUL V

Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor

   Art. 60. - (1) Controlul privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe se efectuează de către personalul cu atribuţii de control pe reţeaua de drumuri publice şi în punctele de trecere a frontierei de stat a României.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 38. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   (2) Controlul privind circulaţia autovehiculelor, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe, poate fi efectuat şi în locurile în care aceste vehicule sunt parcate, oprite sau staţionate pe drumurile publice din România.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 38. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   (3) În cazul în care locul prevăzut la alin. (2) nu permite efectuarea controlului privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe, în condiţii impuse de echipamente de control şi de siguranţă rutieră, vehiculul supus controlului va fi deplasat, în prezenţa personalului cu atribuţii de control, pe cheltuiala persoanei responsabile prevăzute la art. 41 alin. (17), până în cel mai apropiat spaţiu care permite efectuarea verificărilor.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 38. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   (4) Oprirea vehiculelor pe drumurile de interes naţional, judeţean şi local în vederea efectuării controlului privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe şi imobilizarea acestora până la înlăturarea cauzelor ce au condus la această măsură se efectuează de către personalul care, potrivit legii, are drept de oprire şi imobilizare a vehiculelor.
    ___________
    Art. 60. a fost modificat prin punctul 38. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   Art. 61. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale, şi se sancţionează după cum urmează:
   a) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (4) - (6), art. 21 alin. (3), art. 221 alin. (9) şi (10), art. 25, 26, art. 27 alin. (1), (2) şi (4) - (9), art. 30, art. 32 alin. (2), art. 35, art. 37 alin. (2) şi (6) - (9), art. 38 alin. (3) şi (4), art. 39 alin. (2) - (4), art. 40 alin. (1), art. 43, art. 44 alin. (4) şi (5), art. 45, art. 46 alin. (1) şi (3) - (12), art. 47 alin. (1), (2), (4), (5), (8), (11), (13) şi (14), art. 48, 50, art. 51 alin. (2) şi (4), art. 52 şi ale art. 54 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice;
   b) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) şi (2), cu avertisment sau, după caz, cu amendă. Sancţiunile contravenţionale pentru depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise se clasifică gradual, în funcţie de gravitatea contravenţiei, în contravenţii minore, grave şi foarte grave.
    Sancţiunile respective se aplică după cum urmează:
   (i) pentru depăşirea masei totale maxime admise sau depăşirea masei totale autorizate prin AST:
    Contravenţii minore:
   - până la 5%, inclusiv - de la 1.500 lei la 1.800 lei, dacă depăşirea se constată din documentele de transport.
    La constatarea masei totale prin cântărire nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se aplică sancţiuni contravenţionale dacă masa totală maximă admisă sau masa totală autorizată prin AST este depăşită cu cel mult 5%.
    Contravenţii grave:
   - cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 1.800 lei la 2.000 lei;
   - cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 2.000 lei la 2.400 lei.
    Contravenţii foarte grave:
   - cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 25% - de la 2.400 lei la 2.600 lei;
   - cu mai mult de 25% - de la 8.000 lei la 10.000 lei;
   (ii) pentru depăşirea maselor maxime admise pe axe sau depăşirea maselor pe axe autorizate prin AST:
    La constatarea masei pe axe prin cântărire nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se aplică sancţiuni contravenţionale dacă masa maximă admisă pe axe sau masa pe axe autorizată prin AST este depăşită cu cel mult 4%.
   - axa simplă:
    Contravenţii minore:
   - cu mai mult de 4%, dar nu mai mult de 5% - de la 150 lei la 300 lei.
    Contravenţii grave:
   - cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 300 lei la 900 lei;
   - cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 900 lei la 6.000 lei.
    Contravenţii foarte grave:
   - cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% - de la 6.000 lei la 19.000 lei;
   - cu mai mult de 30% - de la 20.000 lei la 25.000 lei;
   - axa dublă:
    Contravenţii minore:
   - cu mai mult de 4%, dar nu mai mult de 5% - de la 240 lei la 1.200 lei.
    Contravenţii grave:
   - cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 1.200 lei la 3.300 lei;
   - cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 3.300 lei la 10.000 lei.
    Contravenţii foarte grave:
   - cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% - de la 10.000 lei la 18.000 lei;
   - cu mai mult de 30% - de la 20.000 lei la 25.000 lei;
   - axa triplă:
    Contravenţii minore:
   - cu mai mult de 4%, dar nu mai mult de 5% - de la 210 lei la 1.000 lei.
    Contravenţii grave:
   - cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 1.000 lei la 4.500 lei;
   - cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 4.000 lei la 13.500 lei.
    Contravenţii foarte grave:
   - cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% - de la 13.500 lei la 25.000 lei;
   - cu mai mult de 30% - de la 25.000 lei la 30.000 lei;
   (iii) pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise sau depăşirea dimensiunilor autorizate prin AST:
   - lungime:
    La constatarea lungimii prin măsurare nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se aplică sancţiuni contravenţionale dacă lungimea maximă admisă sau lungimea autorizată prin AST este depăşită cu cel mult 1%.
    Contravenţii minore:
   - cu mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5%, inclusiv - de la 150 lei la 250 lei.
    Contravenţii grave:
   - cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 400 lei la 500 lei;
   - cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 800 lei la 1.000 lei.
    Contravenţii foarte grave:
   - cu mai mult de 20% - de la 8.000 lei la 10.000 lei;
   - lăţime:
    La constatarea lăţimii prin măsurare nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se aplică sancţiuni contravenţionale dacă lăţimea maximă admisă sau lăţimea autorizată prin AST este depăşită cu cel mult 2%.
    Contravenţii minore:
   - cu mai mult de 2%, dar nu mai mult de 5% - de la 300 lei la 400 lei.
    Contravenţii grave:
   - cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 400 lei la 600 lei;
   - cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 800 lei la 1.000 lei.
    Contravenţii foarte grave:
   - cu mai mult de 20% - de la 8.000 lei la 10.000 lei.
   - înălţime:
    La constatarea înălţimii prin măsurare nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se aplică sancţiuni contravenţionale dacă înălţimea maximă admisă sau înălţimea autorizată prin AST este depăşită cu cel mult 1 cm.
    La constatarea înălţimii prin măsurare se eliberează AST fără plata tarifelor suplimentare şi nu se aplică sancţiuni contravenţionale dacă înălţimea maximă admisă sau înălţimea autorizată prin AST este depăşită cu mai mult de 1 cm, dar nu mai mult de 1%.
    Contravenţii minore:
   - cu mai mult de 1 cm, dar nu mai mult de 1%, inclusiv avertisment verbal.
    Contravenţii grave:
   - cu mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5% - de la 300 lei la 500 lei;
   - cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% - de la 1.500 lei la 2.000 lei.
    Contravenţii foarte grave:
   - cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% - de la 3.000 lei la 4.000 lei;
   - cu mai mult de 20% - de la 8.000 lei la 10.000 lei.
    Amenda se aplică în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (17);
   c) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (18), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicată conducătorului auto şi personalului de însoţire specializat;
   d) nerespectarea condiţiilor înscrise în proiectul de transport sau studiul de traseu, cu excepţia celor privind lucrările prevăzute la art. 41 alin. (19), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicată în conformitate cu dispoziţiile art. 41 alin. (17);
   e) efectuarea transportului fără realizarea lucrărilor prevăzute la art. 41 alin. (19), cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice înscrise în AST;
   f) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (23) - (26) şi (29), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicată în conformitate cu dispoziţiile art. 41 alin. (17);
   g) însoţirea vehiculelor care depăşesc masa totală şi/sau dimensiunile maxime admise, fără AST, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicată personalului de însoţire specializat;
   h) însoţirea vehiculelor care depăşesc masa totală şi/sau dimensiunile înscrise în AST, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicată personalului de însoţire specializat;
   i) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (31) şi (32), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicată întreprinderii/operatorului economic specializat;
   j) însoţirea transportului de către o persoană fizică neautorizată, cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, aplicată persoanei fizice;
   k) refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire şi/sau măsurare a dimensiunilor, refuzul de a însoţi vehiculul personalului cu atribuţii de control în vederea cântăririi şi/sau măsurării dimensiunilor transportului, precum şi refuzul de a prezenta personalului cu atribuţii de control documentele privind transportul, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicată conducătorului auto;
   l) sustragerea de la control, obstrucţionarea controlului, neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atribuţii de control, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicată conducătorului auto;
   m) încălcarea restricţiilor instituite potrivit art. 44 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, aplicată conducătorului auto.
   (2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii contravenţionale prevăzute, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
    ___________
    Art. 61. - a fost modificat prin punctul 39. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 611. - (1) Odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale conform prevederilor art. 61 alin. (1) lit. b), c), e) -k) vehiculul va fi imobilizat de către personalul cu atribuţii de control, în condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, şi se procedează la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.
   (2) În cazul în care la locul constatării contravenţiei nu se găseşte un spaţiu corespunzător pentru imobilizarea vehiculului în condiţii de siguranţă în circulaţie, deplasarea acestuia până la cel mai apropiat spaţiu corespunzător se efectuează pe cheltuiala contravenientului.
    ___________
    Alineatul (2) a fost derogat prin alineatul (5) din Ordonanţă nr. 43/1997 începând cu 15.08.2015.

   (3) Pe perioada imobilizării, dispusă conform prevederilor alin. (2), atât vehiculul, cât şi marfa sau persoanele transportate, după caz, se află sub răspunderea juridică a contravenientului.
   (4) Contravenientul este responsabil pentru eventuale pierderi cauzate terţilor de imobilizarea vehiculului, inclusiv persoanelor transportate, precum şi pentru achitarea eventualelor cheltuieli legate de imobilizare, de punerea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi de îndeplinirea condiţiilor pentru continuarea transportului.
   (5) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), imobilizarea vehiculului nu se realizează în cazul transporturilor de animale vii şi mărfuri perisabile, sub temperatură controlată, şi a transporturilor speciale de mărfuri periculoase.
   (6) Odată cu aplicarea sancţiunilor contravenţionale se pot aplica sancţiuni administrative personalului de însoţire specializat şi/sau operatorului economic specializat, în condiţiile stabilite prin normele prevăzute la art. 41 alin. (2).
   (7) În cazul în care, pe parcursul efectuării însoţirii transporturilor cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, au avut loc evenimente rutiere din care au rezultat pagube materiale din culpa personalului de însoţire specializat, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 45.
   (8) În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, procesele- verbale de constatare a contravenţiei, devenite titlu executoriu, se comunică în scris Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în cel mult 30 de zile de la încheierea acestora, de către instituţia din care face parte personalul cu atribuţii de control, menţionând numele şi prenumele contravenientului, numărul documentului de identitate şi al procesului-verbal de constatare a contravenţiei, precum şi amenda datorată, pentru a fi luate în evidenţă şi a fi condiţionată de achitarea acesteia intrarea pe teritoriul României a vehiculelor utilizate sau deţinute de contravenient, după caz.
   (9) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenzile contravenţionale se aplică în toate cazurile conducătorului auto.
    ___________
    Art. 61^1. - a fost modificat prin punctul 40. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 612. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe se fac de către:
   a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, potrivit competenţelor stabilite prin reglementările în vigoare;
   b) poliţia rutieră;
   c) personalul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la punctele de trecere a frontierei de stat;
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin alineatul (3) din Ordonanţă de urgenţă nr. 55/2016 începând cu 28.09.2016.

   d) personalul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., pe reţeaua de drumuri de interes naţional pentru prevederile care nu intră în sfera de competenţă a personalului cu atribuţii de control prevăzut la lit. a);
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin alineatul (3) din Ordonanţă de urgenţă nr. 55/2016 începând cu 28.09.2016.

   e) personalul administratorilor drumurilor de interes judeţean şi de interes local, potrivit competenţelor stabilite prin reglementările în vigoare.
    ___________
    Art. 61^2. - a fost modificat prin punctul 40. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 613. - Pentru sumele provenite din amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice şi juridice se aplică prevederile art. 8 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    ___________
    Art. 61^3. - a fost introdus prin punctul 401. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 62. - Prevederile art. 61 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    ___________
    Art. 62. - a fost modificat prin punctul 402. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 63. Abrogat prin punctul 403. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.
    ___________
    CAPITOLUL V a fost modificat prin punctul 37. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   
CAPITOLUL VI

  Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 64. - Dispoziţiile prevăzute la art. 2, art. 24-27, art. 30, 31 şi art. 38 se aplică şi drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice.
    ___________
    Art. 64. - a fost modificat prin punctul 404. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 65. Abrogat prin punctul 17. din Ordonanţă nr. 79/2001 începând cu 01.09.2001.
   Art. 66. - Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.
    ___________
    Art. 66. - a fost modificat prin punctul 41. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 15.08.2015.

   Art. 67. - Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1998. Pe aceeaşi dată se abrogă Legea drumurilor nr. 13/1974, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 107 din 31 iulie 1974, Legea nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea şi realizarea arterelor de circulaţie în localităţile urbane şi rurale, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, Legea nr. 43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, publicată în Buletinul Oficial, nr. 136 din 27 decembrie 1975, cu modificările ulterioare, şi prevederile referitoare la drumuri din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 257/1959 privind raţionalizarea folosirii terenurilor situate de-a lungul căilor ferate şi drumurilor, precum şi orice prevederi contrare.

    Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 2 paragraful 11, art. 3 alin. 1, art. 4 alin. 3 şi art. 7 din Directiva 1996/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 235 din 17 septembrie 1996, cu modificările şi completările prevăzute în Directiva 2002/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 februarie 2002 de modificare a Directivei 1996/53/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 67 din 9 martie 2002.
    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 42. din Ordonanţă nr. 7/2010 începând cu 30.04.2010.

   
ANEXA Nr. 1
   
Limitele zonei drumului

   a) Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:
   - 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
   - 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
   - 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv;
   - 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m.
   b) Zonele de siguranţă ale podului, care includ şi suprafeţe de teren aflate sub pod, sunt:
   - 10,00 m de la limita exterioară a racordării podului cu terasamentul, pentru podurile fără lucrări de apărare a malurilor (rampa de acces face parte integrantă din pod);
   - la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integrantă din pod).
   c) Zonele de siguranţă ale drumurilor cu versanţi (defilee) cu înălţimea mai mare de 30 m se consideră la partea superioară a taluzului versantului.
   d) Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile zonei drumului, conform tabelului următor:
   

Categoria drumului Autostrăzi Drumuri naţionale Drumuri judeţene Drumuri comunale
Distanţa de la marginea exterioară a zonei de siguranţă până la marginea zonei drumului (m) 50 22 20 18

   e) Zona drumului reprezintă distanţa de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei de protecţie.

    ___________
    ANEXA Nr. 1 a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 198/2015 începând cu 15.08.2015.

   
ANEXA Nr. 2
   
Mase şi dimensiuni maxime admise în circulaţie şi caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere

    Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al maselor şi dimensiunilor maxime admise:
    R = drumuri reabilitate;
    NR = drumuri nereabilitate;
    M = drumuri modernizate;
    P = drumuri pietruite.
    Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca sau remorca tractată de acesta.
   

R NR M P
0. 1. 2. 3. 4.
1. DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)
1.1. Lungime
Autovehicul, altul decât autobuz 12,00 12,00 12,00 12,00
Remorcă 12,00 12,00 12,00 12,00
Vehicul articulat 16,50 16,50 16,50 16,50
Tren rutier 18,75 18,75 18,75 18,75
Autobuz cu două axe 13,50 13,50 13,50 13,50
Autobuz cu mai mult de două axe 15,00 15,00 15,00 15,00
Autobuz cu remorcă 18,75 18,75 18,75 18,75
Autobuz articulat 18,75 18,75 18,75 18,75
1.2. Lăţime
a) Orice vehicul, cu excepţia celor frigorifice având caroseria izotermă 2,55 2,55 2,55 2,55
b) Vehicul frigorific având caroseria izotermă 2,60 2,60 2,60 2,60
1.3. Înălţime (orice vehicul) 4,00 4,00 4,00 4,00
1.4. Suprastructurile demontabile şi unităţile de transport standardizate, cum ar fi containerele, vor respecta dimensiunile precizate la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 şi 4.4.
1.4.a. Dacă în spatele autobuzului sunt montate dispozitive detaşabile exterioare, cum ar fi cutiile pentru schiuri, lungimea autovehiculului, inclusiv aceste dispozitive, nu trebuie să depăşească lungimea maximă prevăzută la pct. 1.1.
1.5. Toate autovehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie să aibă posibilitatea de a întoarce într-o coroană circulară cu rază exterioară de 12,5 m şi o rază interioară de 5,3 m.
1.5.a. Cerinţe suplimentare pentru autobuze
Cu vehiculul în staţionare, prin trasarea unei linii pe sol, se fixează un plan vertical tangent la latura vehiculului plasată peste cercul exterior. În cazul unui vehicul articulat, cele două părţi rigide ale acestuia trebuie să fie în acelaşi aliniament cu planul. Atunci când vehiculul intră, după o traiectorie liniară, pe suprafaţa descrisă la pct. 1.5, nicio parte a vehiculului nu trebuie să depăşească acest plan vertical cu mai mult de 0,6 m.
1.6. Distanţa maximă între axa pivotului de cuplare al semiremorcii şi partea din spate a semiremorcii 12,00 12,00 12,00 12,00
1.7. Distanţa maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a trenului rutier din punctul extern aflat cel mai în faţă al zonei de încărcare, din spatele cabinei, până la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu, minus distanţa din partea din spate a autovehiculului şi partea din faţă a remorcii 15,65 15,65 15,65 15,65
1.8. Distanţa maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a trenului rutier din punctul extern aflat cel mai în faţă al zonei de încărcare, din spatele cabinei, până la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu 16,40 16,40 16,40 16,4
2. MASA TOTALĂ MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI (în tone)
2.1. Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule
2.1.1. Remorcă cu două axe 18,00 17,00 17,00 16,00
2.1.2. Remorcă cu 3 axe 24,00 22,00 22,00 20,00
2.2. Ansamblu de vehicule
2.2.1. Tren rutier cu 5 sau 6 axe
a) Autovehiculul cu două axe cu remorcă cu 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
b) Autovehicul cu 3 axe cu remorcă cu două sau 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.2. Vehicul articulat cu 5 sau 6 axe
a) Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
b) Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu două sau 3 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
c) Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu două sau 3 axe care transportă un container ISO de 40 de picioare într-o operaţiune de transport combinat 44,00 42,00 40,00 40,00
2.2.3. Tren rutier cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu două axe şi o remorcă cu două axe 36,00 36,00 36,00 34,00
2.2.4. Vehicul articulat cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu două axe şi o semiremorcă cu două axe, dacă distanţa (d) dintre axele semiremorcii este:
2.2.4.1. mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,8 m 36,00 36,00 36,00 34,00
2.2.4.2. mai mare de 1,8 m 36,00* 36,00 36,00 34,00
2.3. Autovehicule
2.3.1. Autovehicul cu două axe 18,00 17,00 16,00 16,00
2.3.2. Autovehicul cu 3 axe 25,00/26,00** 22,00/24,00** 22,00 22,00
2.3.3. Autovehicul cu 4 axe, dintre care două axe de direcţie 30,00/32,00** 30,00 30,00 28,00
2.4. Autobuz articulat cu 3 axe 28,00 28,00 26,00 26,00
3. MASA MAXIMĂ ADMISĂ PE AXE (în tone)
3.1. Axa simplă
Axa simplă nemotoare 10,00 10,00 8,00 7,50
3.2. Axa dublă (tandem) a remorcilor şi semiremorcilor
Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:
3.2.1. mai mică de 1,0 m (d < 1,0 m) 11,00 11,00 11,00 11,00
3.2.2. mai mare sau egală cu 1,0 m, dar mai mică de 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3 m) 16,00 16,00 15,00 14,00
3.2.3. mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică de 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8 m) 18,00 17,00 16,00 15,00
3.2.4. mai mare sau egală cu 1,8 m (1,8 m ≤ d) 20,00 20,00 16,00 15,00
3.3. Axa triplă (tridem) a remorcilor şi semiremorcilor
Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:
3.3.1. mai mică sau egală cu 1,3 m (d ≤ 1,3 m) 21,00 21,00 19,00 16,50
3.3.2. mai mare de 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4 m) 24,00 22,00 20,00 18,00
3.4. Axa simplă motoare
3.4.1. Axa motoare a vehiculelor la care se face referire la pct. 2.2.1 şi 2.2.2 11,50 10,00 9,00 8,00
3.4.2. Axa motoare a vehiculelor la care se face referire la pct. 2.2.3, 2.2.4, 2.3 şi 2.4 11,50 10,00 9,00 8,00
3.5. Axa dublă (tandem) a autovehiculelor
Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este:
3.5.1. mai mică de 1,0 m (d < 1,0 m) 11,50 10,00 10,00 10,00
3.5.2. mai mare sau egală cu 1,0 m, dar mai mică de 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3 m) 16,00 15,00 14,00/
15,00***
13,00
3.5.3. mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică de 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8 m) 18,00/19,00** 17,00/18,00*** 16,00 15,00
4. ALTE CONDIŢII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELOR
4.1. Pentru toate vehiculele
Masa suportată de axa motoare sau axele motoare ale unui vehicul ori ansamblu de vehicule va fi de cel puţin 25% din masa totală cu încărcătură a vehiculului sau ansamblului de vehicule, atunci când acestea sunt utilizate în trafic internaţional.
4.2. Trenuri rutiere
Distanţa dintre axa din spate a unui autovehicul şi axa din faţă a remorcii va fi de cel puţin 3,0 m.
4.3. Masa maximă admisă în funcţie de ampatament
Masa maximă admisă, exprimată în tone, a unui autovehicul cu 4 axe nu poate depăşi de cinci ori distanţa, exprimată în metri, dintre axele extreme ale autovehiculului.
4.4. Semiremorci
Distanţa măsurată în plan orizontal între axa pivotului de cuplare şi orice punct din partea frontală a semiremorcii nu trebuie să depăşească 2,04 m.

    Axa dublă (tandem) - combinaţia de două axe având între ele o distanţă de cel mult 1,8 m.
    Axa triplă (tridem) - combinaţia de 3 axe având între ele distanţa de cel mult 1,4 m, inclusiv.
    Axă dublă (tandem) sau axă triplă (tridem) se consideră axa cu suspensie pneumatică, numai dacă toate axele componente sunt prevăzute cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.
    Axă dublă (tandem) sau axă triplă (tridem) se consideră cu roţi jumelate, numai dacă toate roţile axelor componente sunt jumelate.
   * Plus o limită de 2 tone, atunci când masa totală maximă admisă a vehiculului motor este de 18 tone şi masa maximă admisă a axei tandem a semiremorcii este de 20 tone şi axa motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.
   ** Se aplică în cazul în care axa motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia ori în cazul în care fiecare axă motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi masa maximă a fiecărei axe nu depăşeşte 9,5 tone.
   *** Se aplică în cazul în care axa este prevăzută cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia, astfel cum a fost definită prin Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ___________
    ANEXA Nr. 2 a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 198/2015 începând cu 15.08.2015.

   
ANEXA Nr. 3
   
Mase şi dimensiuni maxime admise în circulaţie şi caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiere, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2

    Clasificarea drumurilor din punctul de vedere al maselor şi dimensiunilor maxime admise:
    R = drumuri reabilitate;
    NR = drumuri nereabilitate;
    M = drumuri modernizate;
    P = drumuri pietruite.
    Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca sau remorca tractată de acesta.
   

R NR M P
0. 1. 2. 3. 4.
1. DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri)
1.1. Lungime
Autovehicul, altul decât autobuz 12,00 12,00 12,00 12,00
Vehicul articulat 16,50 16,50 16,50 16,50
Tren rutier 18,75 18,75 18,75 18,75
1.2. Lăţime
a) Orice vehicul, cu excepţia celor frigorifice având caroseria izotermă 2,55 2,55 2,55 2,55
b) Vehicul frigorific având caroseria izotermă 2,60 2,60 2,60 2,60
1.3. Înălţime (orice vehicul) 4,00 4,00 4,00 4,00
2. Masa totală maximă admisă a vehiculului (în tone)
2.1. Autovehicul
2.1.1. Autovehicul cu 4 axe, altul decât cel prevăzut în anexa nr. 2 30,00 30,00 30,00 28,00
2.1.2. Autovehicul cu mai mult de 4 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2. Ansamblu de vehicule
2.2.1. Tren rutier
2.2.1.1. Autovehicul cu două axe cu remorcă cu o axă 28,00 28,00 26,00 26,00
2.2.1.2. Autovehicul cu 3 axe cu remorcă cu o axă 35,00 35,00 35,00 33,00
2.2.1.3. Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu o axă 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.1.4. Autovehicul cu două axe cu remorcă cu 4 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.1.5. Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu două axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.1.6. Tren rutier cu mai mult de 6 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.2. Vehicul articulat
2.2.2.1. Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu o axă 28,00 28,00 26,00 26,00
2.2.2.2. Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu o axă 35,00 35,00 35,00 33,00
2.2.2.3. Autovehicul cu 4 axe cu semiremorcă cu o axă 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.2.4. Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 4 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
2.2.2.5. Vehicul articulat cu mai mult de 6 axe 40,00 40,00 40,00 38,00
3. Axă triplă (tridem) a autovehiculelor, nemotoare
3.1. mai mică sau egală cu 1,3 m (d ≤ 1,3 m) 21,00 21,00 19,00 16,50
3.2. mai mare de 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,4 m (1,3 24,00 22,00 20,00 18,00

    Axă dublă (tandem) - combinaţia de două axe având între ele o distanţă de cel mult 1,8 m.
    Axă triplă (tridem) - combinaţia de 3 axe având între ele distanţa de cel mult 1,4 m, inclusiv.
    Axă dublă (tandem) sau axă triplă (tridem) se consideră axa cu suspensie pneumatică, numai dacă toate axele componente sunt prevăzute cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.

    ___________
    ANEXA Nr. 3 a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 198/2015 începând cu 15.08.2015.

   
ANEXA Nr. 4
   
Vitezele de proiectare pentru diferite clase tehnice ale drumurilor publice

   

Clasa tehnică a drumurilor publice Vitezele de proiectare, în km/h, în regiune
şes deal munte
I 140 120 100
II 120 100 80
III 100 80 60
IV 80 60 50
V 60 50 40

   
Vitezele de proiectare reduse pentru diferite clase tehnice ale drumurilor publice

   

Clasa tehnică a drumurilor publice Vitezele de proiectare, în km/h, în regiune
şes deal munte
I 120 100 80
II 100 80 60
III 80 60 50
IV 60 60 40
V 50 40 30

   NOTE:
 
   1. Viteza de proiectare este viteza care se alege la construcţia unui drum nou, la modernizarea, consolidarea sau reabilitarea unui drum existent, în vederea determinării caracteristicilor geometrice care să permită fiecărui vehicul să poată circula cu viteza respectivă, în siguranţă.
   2. Viteza de proiectare redusă este viteza care poate fi redusă în cazuri excepţionale pe sectoare de drum cu lungime limitată, în condiţii grele de desfăşurare a traseului şi/sau acolo unde condiţiile de mediu adiacente drumului o impun, în vederea neafectării resurselor istorice şi estetice şi pentru evitarea unor lucrări costisitoare, pe baza unui calcul tehnico-economic.
   3. Încadrarea drumurilor publice în clase tehnice se stabileşte prin norme tehnice, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.
    ___________
    ANEXA Nr. 4 a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 198/2015 începând cu 15.08.2015.

   
ANEXA Nr. 5 Abrogată prin alineatul din Lege nr. 198/2015
începând cu 15.08.2015.
    ___________
    ANEXA Nr. 5 a fost introdusă prin punctul 5. din Ordonanţă nr. 5/2011 începând cu 15.02.2011.