Guvernul României

 
Ordonanţă de urgenţă nr. 28/2013

din 10/04/2013
Versiune actualizata la data de 30/06/2016

Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală


 

    ___________
@Text actualizat la data de 30.06.2016. Actul include modificările din următoarele acte:
- O.U.G. nr. 103/2013
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 15/11/2013.
- O.U.G. nr. 24/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 367 din 19/05/2014.
- O.U.G. nr. 30/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 415 din 04/06/2014.
- O.U.G. nr. 58/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 711 din 29/09/2014.
- O.U.G. nr. 69/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 807 din 05/11/2014.
- O.U.G. nr. 92/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 957 din 30/12/2014.
- Ordonanţa nr. 19/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 30/07/2015.
- O.U.G. nr. 46/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 801 din 28/10/2015.
- O.U.G. nr. 42/2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 30/06/2016.

    ___________
@Pus în aplicare prin:
- Norma
metodologică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 752 din 08/10/2015.

    Luând în considerare faptul că zonele rurale şi zonele urbane din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic, social şi cultural, este necesară dezvoltarea durabilă a acestora.
    Având în vedere că dezvoltarea durabilă a spaţiului rural şi urban este indispensabil legată de îmbunătăţirea condiţiilor existente şi a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii, precum şi faptul că actualul cadru legislativ nu asigură suficiente mijloace de intervenţie la nivelul autorităţilor centrale şi locale care să sprijine îmbunătăţirea infrastructurii, amânarea adoptării unor măsuri imediate ar avea consecinţe negative în sensul perpetuării lipsei de resurse la dispoziţia autorităţilor publice şi accentuării efectelor negative pe care criza internaţională actuală o are asupra domeniilor de activitate economică din România.
    Ţinând seama de faptul că situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea luării unor măsuri urgente care să asigure un climat investiţional atractiv pentru localităţile României, care să ducă la creşterea numărului de locuri de muncă, neadoptarea în regim de urgenţă a Programului naţional de dezvoltare locală conduce pe termen lung la neasigurarea standardelor de calitate a vieţii, necesare populaţiei, în domeniul serviciilor publice, cu atât mai mult cu cât România s-a angajat ca până în anul 2015 pentru sistemele de alimentare cu apă şi până în anul 2018 pentru sisteme de canalizare şi staţii de epurare să asigure localităţilor din România conformarea la legislaţia din domeniul mediului prin dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în caz contrar putând fi declanşată procedura de infringement.
    În prezent, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi alte autorităţi publice centrale se derulează mai multe programe de investiţii în infrastructura locală cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finanţarea, decontarea şi monitorizarea acestora.
    În cadrul acestor programe de investiţii sunt în diferite stadii de execuţie obiective pentru care nu s-au asigurat în anii anteriori sursele de finanţare pentru finalizarea acestora, fapt ce nu a contribuit la dezvoltarea echilibrată a infrastructurii locale, împiedicând atingerea standardelor de calitate a vieţii pentru comunităţile locale.
    De aceea, pentru revitalizarea comunelor şi a satelor componente ale municipiilor şi oraşelor, este esenţial să fie soluţionată problema dezvoltării infrastructurii locale.
    Pentru o utilizare mai eficientă a fondurilor publice sunt necesare o coordonare şi o implementare unitară a dezvoltării infrastructurii locale, prin integrarea programelor actuale de dezvoltare a infrastructurii în mediul rural şi în cel urban.
    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

   Art. 1. - (1) Se aprobă Programul naţional de dezvoltare locală, program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, denumit în continuare program.
   (2) Programul are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creşterea accesabilităţii la resurse şi a calităţii vieţii pentru toţi locuitorii României.
    ___________
    Art. 1. - a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 19/2015 începând cu 02.08.2015.

   
Punere în aplicare Art. 1. - prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
Art. 1. - Programul naţional de dezvoltare locală, denumit în continuare Program, este un program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, şi are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creşterea accesabilităţii la resurse şi a calităţii vieţii pentru toţi locuitorii României.

   Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
   a) obiective de investiţii noi reprezintă acele obiective al căror stadiu de execuţie este la nivelul documentaţiei tehnico- economice studiu de fezabilitate sau documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie;
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
(2) Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă, solicitările de sume din transferuri de la bugetul de stat trebuie să fie în concordanţă cu graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie, după caz, prevăzut pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi prevăzut ca anexă la bugetul local, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

   b) obiective de investiţii în continuare reprezintă acele obiective al căror stadiu de execuţie este cel puţin la nivelul documentaţiei tehnico-economice proiect tehnic;
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
(2) Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă, solicitările de sume din transferuri de la bugetul de stat trebuie să fie în concordanţă cu graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie, după caz, prevăzut pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi prevăzut ca anexă la bugetul local, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

   c) obiectivele de investiţii incluse în program sunt obiectivele care au fost finanţate prin prezentul program în baza unui contract de finanţare sau au fost aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice în cadrul programului, inclusiv cele preluate în program în baza art. 14 alin. (1) şi nu au avut încheiat contract de finanţare sau nu au fost aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice în cadrul programului.
    ___________
    Art. 2. - a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă nr. 19/2015 începând cu 02.08.2015.

   Art. 3. - Programul prevăzut la art. 1 este compus din următoarele subprograme:
   a) Subprogramul "Modernizarea satului românesc";
   b) Subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor";
   c) Subprogramul "Infrastructură la nivel judeţean".
   
Punere în aplicare Art. 3. - prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
Art. 2. - Programul prevăzut la art. 1 este compus din următoarele subprograme:
a) Subprogramul "Modernizarea satului românesc";
b) Subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor";
c) Subprogramul "Infrastructură la nivel judeţean".

   Art. 4. - Iniţierea şi implementarea subprogramelor prevăzute la art. 3 vor fi detaliate în normele metodologice de aplicare a programului.
   Art. 5. - Beneficiarii programului sunt unităţi administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv comunele, municipiile, inclusiv subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestora, şi oraşele, inclusiv pentru satele componente ale acestora, judeţele, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
    ___________
    Art. 5. - a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2014 începând cu 05.11.2014.

   
Punere în aplicare Art. 5. - prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
Art. 3. - (1) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. a) sunt considerate eligibile unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor.
(2) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. b) sunt considerate eligibile unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora.
(3) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. c) sunt considerate eligibile unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene.

   Art. 6. - Obiectivele de investiţii din cadrul programului se realizează pe terenuri şi/sau construcţii, după caz, aflate în proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ___________
    Art. 6. - a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2014 începând cu 05.11.2014.

   
Punere în aplicare Art. 6. - prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
Art. 4. - Obiectivele de investiţii din cadrul Programului se realizează pe terenuri şi/sau construcţii, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ- teritoriale sau în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

   Art. 7. - (1) Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să se încadreze în cel puţin unul din următoarele domenii specifice:
   a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
(1) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. a), care se finanţează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţiilor de tratare a apei, sunt:
a) lucrări pentru realizarea componentelor sistemului centralizat de alimentare cu apă, constând în: frontul de captare a apei, inclusiv instalaţiile de pompare până la staţia de clorinare, conductele de aducţiune, staţia de clorinare şi/sau tratare a apei, rezervorul de înmagazinare a apei potabile, staţiile de pompare şi repompare între componentele tehnologice şi de la acestea în reţelele de distribuţie, reţelele de distribuţie, anexele administrative şi împrejmuirile, branşamente până la limita de proprietate;
b) lucrări pentru extinderea şi reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor centralizate de alimentare cu apă existente prevăzute la lit. a).

   b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
(2) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. b), care se finanţează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate, sunt:
a) lucrări pentru realizarea componentelor sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate, constând în: colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizator la staţiile de epurare, epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar, evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolului rezultat în activitatea de epurare, anexele administrative şi împrejmuirile;
b) lucrări pentru extinderea şi reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate existente prevăzute la lit. a).

   c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
(3) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. c), d) şi g) care se finanţează sunt lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente obiectivelor de investiţii propuse, precum şi dotarea acestora, după caz.

   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
(11) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. c) se finanţează inclusiv dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor de învăţământ preuniversitar, şi anume achiziţia de echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente.
(2) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. c) şi d) pentru dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor sanitare, beneficiarii transmit nota de fundamentare întocmită conform modelului prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.

   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea finanţării dotării cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru . . . . . . . . . .
Unitatea de învăţământ preuniversitar (denumire, prezentarea activităţii specifice, alte date relevante) . . . . . . . . . .
Obiectul solicitării . . . . . . . . . .
Justificarea necesităţii şi oportunităţii finanţării achiziţionării de echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente
Necesitatea (scurtă prezentare privind situaţia existentă, deficienţe majore ale situaţiei actuale, aşteptări şi prognoze pe termen mediu şi lung, din care să rezulte necesitatea, existenţa personalului didactic de specialitate care să asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finanţare) . . . . . . . . . .
Oportunitatea (asigurarea calităţii serviciilor de educaţie prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente) . . . . . . . . . .
Fondurile solicitate (valoarea totală estimată, exprimată în lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs) . . . . . . . . . .
Fondurile alocate cu destinaţii similare pe ultimii 3 ani, după caz. . . . . . . . . . .
Documente justificative ataşate notei de fundamentare (în copie, act administrativ al beneficiarului de aprobare a achiziţiei solicitate, respectiv hotărâre de consiliu local/judeţean şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentatului legal al unităţii de învăţământ preuniversitar că nu beneficiază de finanţare din alte surse de finanţare legal constituite pentru achiziţia solicitată) . . . . . . . . . .
Beneficiar
Unitatea administrativ-teriorială . . . . . . . . . .
Primar/Preşedintele consiliului judeţean . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Reprezentant legal
al unităţii de învăţământ preuniversitar,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ANEXA Nr. 2 la normele metodologice
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea finanţării dotării cu echipamente medicale şi alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru . . . . . . . . . .
Unitatea sanitară (denumire, prezentarea activităţii specifice, alte date relevante) . . . . . . . . . .
Obiectul solicitării . . . . . . . . . .
Justificarea necesităţii şi oportunităţii finanţării achiziţionării de echipamente medicale şi mobilier specific medical, alte categorii de echipamente şi dotări independente
Necesitatea (scurtă prezentare privind situaţia existentă, deficienţe majore ale situaţiei actuale, aşteptări şi prognoze pe termen mediu şi lung, din care să rezulte necesitatea, existenţa personalului medical de specialitate care să asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finanţare) . . . . . . . . . .
Oportunitatea (asigurarea calităţii serviciilor medicale prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor sanitare cu echipamente medicale şi/sau cu alte categorii de echipamente şi dotări independente) . . . . . . . . . .
Fondurile solicitate (valoarea totală estimată exprimată în lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs, după caz) . . . . . . . . . .
Fondurile alocate cu destinaţii similare pe ultimii 3 ani, după caz . . . . . . . . . .
Documente justificative ataşate notei de fundamentare (în copie, act administrativ al beneficiarului de aprobare a achiziţiei solicitate, respectiv hotărâre de consiliu local/judeţean şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentatului legal al unităţii sanitare că nu beneficiază de finanţare din alte surse de finanţare legal constituite pentru achiziţia solicitată) . . . . . . . . . .
Beneficiar
Unitatea administrativ-teriorială . . . . . . . . . .
Primar/Preşedintele consiliului judeţean . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Reprezentant legal al unităţii sanitare,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

   d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare;
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 69/2014 începând cu 05.11.2014.

   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
(3) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. c), d) şi g) care se finanţează sunt lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente obiectivelor de investiţii propuse, precum şi dotarea acestora, după caz.

   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
(12) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. d) se finanţează inclusiv dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor sanitare, şi anume achiziţia de echipamente medicale şi mobilier specific medical, alte categorii de echipamente şi dotări independente.
(2) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. c) şi d) pentru dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor sanitare, beneficiarii transmit nota de fundamentare întocmită conform modelului prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.

   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea finanţării dotării cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru . . . . . . . . . .
Unitatea de învăţământ preuniversitar (denumire, prezentarea activităţii specifice, alte date relevante) . . . . . . . . . .
Obiectul solicitării . . . . . . . . . .
Justificarea necesităţii şi oportunităţii finanţării achiziţionării de echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente
Necesitatea (scurtă prezentare privind situaţia existentă, deficienţe majore ale situaţiei actuale, aşteptări şi prognoze pe termen mediu şi lung, din care să rezulte necesitatea, existenţa personalului didactic de specialitate care să asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finanţare) . . . . . . . . . .
Oportunitatea (asigurarea calităţii serviciilor de educaţie prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente) . . . . . . . . . .
Fondurile solicitate (valoarea totală estimată, exprimată în lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs) . . . . . . . . . .
Fondurile alocate cu destinaţii similare pe ultimii 3 ani, după caz. . . . . . . . . . .
Documente justificative ataşate notei de fundamentare (în copie, act administrativ al beneficiarului de aprobare a achiziţiei solicitate, respectiv hotărâre de consiliu local/judeţean şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentatului legal al unităţii de învăţământ preuniversitar că nu beneficiază de finanţare din alte surse de finanţare legal constituite pentru achiziţia solicitată) . . . . . . . . . .
Beneficiar
Unitatea administrativ-teriorială . . . . . . . . . .
Primar/Preşedintele consiliului judeţean . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Reprezentant legal
al unităţii de învăţământ preuniversitar,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ANEXA Nr. 2 la normele metodologice
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea finanţării dotării cu echipamente medicale şi alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru . . . . . . . . . .
Unitatea sanitară (denumire, prezentarea activităţii specifice, alte date relevante) . . . . . . . . . .
Obiectul solicitării . . . . . . . . . .
Justificarea necesităţii şi oportunităţii finanţării achiziţionării de echipamente medicale şi mobilier specific medical, alte categorii de echipamente şi dotări independente
Necesitatea (scurtă prezentare privind situaţia existentă, deficienţe majore ale situaţiei actuale, aşteptări şi prognoze pe termen mediu şi lung, din care să rezulte necesitatea, existenţa personalului medical de specialitate care să asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finanţare) . . . . . . . . . .
Oportunitatea (asigurarea calităţii serviciilor medicale prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor sanitare cu echipamente medicale şi/sau cu alte categorii de echipamente şi dotări independente) . . . . . . . . . .
Fondurile solicitate (valoarea totală estimată exprimată în lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs, după caz) . . . . . . . . . .
Fondurile alocate cu destinaţii similare pe ultimii 3 ani, după caz . . . . . . . . . .
Documente justificative ataşate notei de fundamentare (în copie, act administrativ al beneficiarului de aprobare a achiziţiei solicitate, respectiv hotărâre de consiliu local/judeţean şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentatului legal al unităţii sanitare că nu beneficiază de finanţare din alte surse de finanţare legal constituite pentru achiziţia solicitată) . . . . . . . . . .
Beneficiar
Unitatea administrativ-teriorială . . . . . . . . . .
Primar/Preşedintele consiliului judeţean . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Reprezentant legal al unităţii sanitare,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

   e) construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;
    ___________
    Litera e) a fost modificată prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 103/2013 începând cu 15.11.2013.

   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
(4) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. e), care se finanţează pentru construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt:
a) aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului;
b) construcţie nouă infrastructură rutieră;
c) corecţia şi îmbunătăţirea elementelor geometrice ale drumurilor de interes judeţean şi de interes local - profiluri transversale şi longitudinale, curbe, supraînălţări;
d) amenajarea acostamentelor, inclusiv căi de acces pietonale şi trotuare în interiorul localităţilor;
e) amenajarea intersecţiilor cu alte drumuri laterale şi amenajarea acestora pe o lungime de maximum 25 metri;
f) execuţia de sisteme colectoare şi de dirijare a apelor pluviale;
g) refacerea şi construcţia de podeţe şi poduri, ziduri de sprijin, consolidări de taluzuri, atunci când acestea sunt necesare pentru siguranţa circulaţiei şi pentru realizarea în siguranţă a lucrărilor de drum propuse.

   f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe sau punţi pietonale;
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
(5) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. f), care se finanţează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale, sunt lucrări privind infrastructura, suprastructura, calea de circulaţie şi asigurarea secţiunii optime de scurgere a apelor în limita a două lungimi ale lucrării de artă în albia majoră în amonte şi în limita unei lungimi a lucrării de artă în albia minoră în aval.

   g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
(3) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. c), d) şi g) care se finanţează sunt lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente obiectivelor de investiţii propuse, precum şi dotarea acestora, după caz.

   h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
(6) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. h), care se finanţează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea platformelor de gunoi, sunt lucrări specifice pentru asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului.

   i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pieţelor publice, comerciale, târguri, oboare, după caz;
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
(7) Categoriile de lucrări ale obiectivelor de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. i) care se finanţează sunt lucrări pentru realizarea/reabilitarea/extinderea/modernizarea infrastructurii minime necesare funcţionării pieţelor publice, pieţelor comerciale, târgurilor, oboarelor, respectiv: căi de acces, platforme, parcări, alei pietonale şi auto, împrejmuiri şi/sau închideri cu structură uşoară, grupuri sanitare, racorduri la reţelele de utilităţi, platforme pentru depozitarea gunoiului.

   j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
(8) Categoriile de lucrări ale obiectivelor de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. j) care se finanţează sunt lucrări pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive.

   k) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora.
    ___________
    Litera k) a fost introdusă prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 30/2014 începând cu 04.06.2014.

   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
(9) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. k) care se finanţează sunt lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente obiectivelor de investiţii propuse.

   l) construcţia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local.
    ___________
    Litera l) a fost introdusă prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 58/2014 începând cu 29.09.2014.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
(10) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. l) care se finanţează sunt lucrări de construire, transformări, consolidări, amenajări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări ale construcţiilor şi instalaţiilor aferente obiectivelor de investiţii propuse, înfiinţări/amenajări de infrastructură turistică.

    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 103/2013 începând cu 15.11.2013.

   (2) Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în cadrul fiecărui domeniu specific prevăzut la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare ale programului.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
Art. 8. - (1) Categoriile de cheltuieli, definite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, care se pot finanţa prin Program de la bugetul de stat şi de la bugetul local sunt:
a) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţii, conform prevederilor pct. B cap. 2 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;
b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire, proiect tehnic şi detalii de execuţie, verificarea tehnică a proiectării, conform prevederilor pct. B cap. 3 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;
c) cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază, respectiv: construcţii şi instalaţii, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu/fără montaj şi/sau dotare, conform prevederilor pct. B cap. 4 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;
d) cheltuieli pentru lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, conform prevederilor pct. B cap. 5 subcap. 5.1.1 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;
e) cheltuieli diverse şi neprevăzute, conform prevederilor pct. B cap. 5 subcap. 5.3 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.
(2) Cheltuielile estimate în cadrul devizului general se vor încadra în prevederile standardelor de cost în vigoare, după caz.
(3) Categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

   Art. 8. - (1) Finanţarea programului se asigură din:
   a) sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
   b) sume din bugetele locale alocate cu această destinaţie;
   c) alte surse legal constituite.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
Art. 9. - (1) Finanţarea Programului se asigură din sursele de finanţare prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă.
(2) Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă, solicitările de sume din transferuri de la bugetul de stat trebuie să fie în concordanţă cu graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie, după caz, prevăzut pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi prevăzut ca anexă la bugetul local, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
Art. 9. - (1) Finanţarea Programului se asigură din sursele de finanţare prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă.
(2) Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă, solicitările de sume din transferuri de la bugetul de stat trebuie să fie în concordanţă cu graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie, după caz, prevăzut pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi prevăzut ca anexă la bugetul local, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Beneficiarii prevăzuţi la art. 3 în baza contractelor multianuale de finanţare încheiate, prevăzute la art. 13 alin. (1), cuprind în bugetul propriu credite bugetare estimate în funcţie de graficele de execuţie ale livrării de bunuri, prestări de servicii, execuţie de lucrări.

   (2) Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin prezentul program, sunt surse de finanţare complementare pentru bugetele locale.
    ___________
    Art. 8. - a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă nr. 19/2015 începând cu 02.08.2015.

   Art. 9. - (1) În termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat, beneficiarii programului transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice necesarul de sume pentru finalizarea obiectivelor de investiţii în continuare şi pentru obiectivele incluse în program pentru anul în curs şi estimările pentru următorii ani, în funcţie de graficul de execuţie, precum şi propunerile de obiective noi de investiţii propuse a fi incluse în program, după caz.
   (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează propunerile transmise conform alin. (1) şi, în baza criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului, şi a analizei proprii de specialitate, şi în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie şi a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, întocmeşte lista de obiective propuse spre finanţare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
   (3) Pentru obiectivele de investiţii nou-introduse în program, beneficiarii sunt obligaţi să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice următoarele documente sau acte justificative:
   1. pentru obiective de investiţii noi: documentaţiile tehnico- economice, întocmite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate şi finanţate de beneficiari, în conformitate cu obiectivele şi domeniile specifice ale programului, cu încadrarea în standardele de cost în vigoare;
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
Art. 11. - Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi sunt analizate de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, având în vedere următoarele:
a) documentaţiile tehnico-economice sunt completate, întocmite şi actualizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008;
b) documentaţiile tehnico-economice sunt însoţite de hotărârile consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;
c) documentaţiile tehnico-economice sunt însoţite de hotărârile consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz;
d) cheltuielile cuprinse în devizele generale sunt defalcate şi sunt calculate cu respectarea standardelor de cost în vigoare.
Art. 7. - (1) Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi care se finanţează prin Program sunt întocmite cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
(2) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. c) şi d) pentru dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor sanitare, beneficiarii transmit nota de fundamentare întocmită conform modelului prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.

   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea finanţării dotării cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru . . . . . . . . . .
Unitatea de învăţământ preuniversitar (denumire, prezentarea activităţii specifice, alte date relevante) . . . . . . . . . .
Obiectul solicitării . . . . . . . . . .
Justificarea necesităţii şi oportunităţii finanţării achiziţionării de echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente
Necesitatea (scurtă prezentare privind situaţia existentă, deficienţe majore ale situaţiei actuale, aşteptări şi prognoze pe termen mediu şi lung, din care să rezulte necesitatea, existenţa personalului didactic de specialitate care să asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finanţare) . . . . . . . . . .
Oportunitatea (asigurarea calităţii serviciilor de educaţie prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente) . . . . . . . . . .
Fondurile solicitate (valoarea totală estimată, exprimată în lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs) . . . . . . . . . .
Fondurile alocate cu destinaţii similare pe ultimii 3 ani, după caz. . . . . . . . . . .
Documente justificative ataşate notei de fundamentare (în copie, act administrativ al beneficiarului de aprobare a achiziţiei solicitate, respectiv hotărâre de consiliu local/judeţean şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentatului legal al unităţii de învăţământ preuniversitar că nu beneficiază de finanţare din alte surse de finanţare legal constituite pentru achiziţia solicitată) . . . . . . . . . .
Beneficiar
Unitatea administrativ-teriorială . . . . . . . . . .
Primar/Preşedintele consiliului judeţean . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Reprezentant legal
al unităţii de învăţământ preuniversitar,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ANEXA Nr. 2 la normele metodologice
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea finanţării dotării cu echipamente medicale şi alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru . . . . . . . . . .
Unitatea sanitară (denumire, prezentarea activităţii specifice, alte date relevante) . . . . . . . . . .
Obiectul solicitării . . . . . . . . . .
Justificarea necesităţii şi oportunităţii finanţării achiziţionării de echipamente medicale şi mobilier specific medical, alte categorii de echipamente şi dotări independente
Necesitatea (scurtă prezentare privind situaţia existentă, deficienţe majore ale situaţiei actuale, aşteptări şi prognoze pe termen mediu şi lung, din care să rezulte necesitatea, existenţa personalului medical de specialitate care să asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finanţare) . . . . . . . . . .
Oportunitatea (asigurarea calităţii serviciilor medicale prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor sanitare cu echipamente medicale şi/sau cu alte categorii de echipamente şi dotări independente) . . . . . . . . . .
Fondurile solicitate (valoarea totală estimată exprimată în lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs, după caz) . . . . . . . . . .
Fondurile alocate cu destinaţii similare pe ultimii 3 ani, după caz . . . . . . . . . .
Documente justificative ataşate notei de fundamentare (în copie, act administrativ al beneficiarului de aprobare a achiziţiei solicitate, respectiv hotărâre de consiliu local/judeţean şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentatului legal al unităţii sanitare că nu beneficiază de finanţare din alte surse de finanţare legal constituite pentru achiziţia solicitată) . . . . . . . . . .
Beneficiar
Unitatea administrativ-teriorială . . . . . . . . . .
Primar/Preşedintele consiliului judeţean . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Reprezentant legal al unităţii sanitare,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

   2. pentru obiectivele de investiţii în continuare, finanţate din alte surse de finanţare şi care nu au fost incluse în program:
   a) autorizaţia de construire valabilă;
   b) documente care să prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii;
   c) contractele de achiziţii publice care au fost încheiate, inclusiv actele adiţionale încheiate, după caz.
    ___________
    Art. 9. - a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 19/2015 începând cu 02.08.2015.

   
Punere în aplicare Art. 9. - prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
Art. 10. - (1) Pentru obiectivele de investiţii nou-propuse a fi incluse în Program, pentru obiectivele de investiţii în continuare finanţate din alte surse de finanţare şi care nu au fost incluse în Program, precum şi pentru cele incluse în Program, dar care nu au contracte de finanţare multianuale, în termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul în curs, beneficiarii Programului transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicitarea cuprinzând suma totală solicitată de la bugetul de stat în vederea realizării obiectivului de investiţii, eşalonată pe ani conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Beneficiarii Programului care au încheiate contracte de finanţare multianuale, în termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul în curs, transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicitarea cuprinzând sumele decontate anterior, defalcate pe surse de finanţare, sumele necesare pentru anul în curs, precum şi sumele estimate defalcate pe ani şi surse de finanţare până la finalizarea contractului de finanţare, reprezentând restul cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii, în concordanţă cu graficele de execuţie ale livrării de bunuri, prestări servicii, execuţie lucrări, în limita contractului de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează propunerile transmise conform alin. (1) şi (2). În baza criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului şi a analizei proprii de specialitate, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie şi a estimărilor pentru următorii 3 ani prevăzute în legea bugetară anuală, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice întocmeşte lista de obiective propuse spre finanţare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. După aprobare, lista cu obiectivele de investiţii care se finanţează se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(4) Criteriile prevăzute la alin. (3) se aplică unitar tuturor obiectivelor de investiţii propuse la finanţare prin solicitările prevăzute la alin. (1).
(5) Pentru obiectivele de investiţii noi cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, întocmite la faza de proiectare, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, aprobate în condiţiile legii prin hotărâri ale consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărâri ale consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), însoţite de devizul general actualizat, defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, certificatul de urbanism însoţit de avizele şi acordurile stabilite prin acesta, după caz.
(6) Pentru obiectivele de investiţii în continuare cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice autorizaţia de construire valabilă, documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat conform art. 12 alin. (5) şi/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico- economici actualizaţi, hotărârea consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz, precum şi contractele de achiziţii publice, inclusiv actele adiţionale încheiate.
(7) Pentru obiectivele de investiţii incluse în Program, prevăzute la art. 2 lit. c) din ordonanţa de urgenţă, care nu au mai fost finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală, cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice autorizaţia de construire valabilă, documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat conform art. 12 alin. (5) şi/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărârea consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz, precum şi contractele de achiziţii publice, inclusiv actele adiţionale încheiate.
(8) Valoarea restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii se poate actualiza în condiţiile legii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, la data încheierii contractului de finanţare multianual, cu respectarea prevederilor din contractele de achiziţie publică încheiate.
(9) Beneficiarii răspund pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.
(10) Valoarea aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice prevăzut la art. 10 alin. (3) se poate modifica în situaţia în care, după analiza de specialitate a documentelor prevăzute la alin. (5)-(7), se constată că aceasta cuprinde categorii de cheltuieli transmise iniţial care nu se pot finanţa prin Program de la bugetul de stat sau nu se încadrează în standardele de cost, conform prevederilor art. 8 şi/sau se constată că încalcă alte prevederi legale.
ANEXA Nr. 3 la normele metodologice
Judeţul . . . . . . . . . .
Consiliul Judeţean . . . . . . . . . ./Primăria . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .
SOLICITARE
de finanţare prin Programul naţional de dezvoltare locală a obiectivului de investiţii " . . . . . . . . . . " pentru anul . . . . . . . . . .
- lei -
Tip obiectiv1) Nou În continuare
Amplasamentul obiectivului de investiţii propus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Principalele capacităţi tehnice ale obiectivului de investiţii (în unităţi fizice)2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valoarea totală a investiţiei (lei cu TVA)3) conform hotărârii consiliului local/hotărârii consiliului judeţean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. hotărârii consiliului local/hotărârii consiliului judeţean/ data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. contract de servicii (proiect tehnic)/data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valoarea totală a contractului de servicii (proiect tehnic), inclusiv acte adiţionale (lei cu TVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. contract de lucrări/data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valoarea totală a contractului de lucrări, inclusiv acte adiţionale (lei cu TVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valoarea totală decontată pentru obiectivul de investiţii (lei cu TVA)
- buget de stat
- buget local
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valoarea totală necesară pentru finalizarea/realizarea obiectivului de investiţii (lei cu TVA), din care:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- buget de stat total, din care:
Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
- buget local
Stadiu fizic realizat (%)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Termen PIF (conform contract de lucrări şi acte adiţionale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beneficiar
Unitatea administrativ-teritorială . . . . . . . . . .
Preşedintele consiliului judeţean/Primar
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
1) Se bifează în spaţiul corespunzător.
2) De exemplu: lungime drum (km), lungime reţea (m), suprafeţe pe care se realizează investiţia (mp) etc.
3) Valoarea totală a investiţiei este formată din valoarea totală decontată şi valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii (pentru obiectivele de investiţii în continuare este valoare totală a investiţiei actualizată).

   Art. 10. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) şi h) şi alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în baza ordinului prevăzut la art. 9 alin. (2), se încheie contracte de finanţare multianuale între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi beneficiari, pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate şi/sau estimate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.
   (2) În funcţie de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie, durata contractelor de finanţare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită până la maximum 2 ani.
   (3) Creditele bugetare aferente contractelor de finanţare încheiate conform alin. (1) se transferă beneficiarilor în limita bugetului anual al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice aprobat cu această destinaţie, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate.
   (4) În situaţia în care solicitările de transfer depăşesc 80% din creditele bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în buget, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice procedează astfel:
   a) notifică beneficiarii contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1) cu privire la data-limită până la care aceştia mai pot depune solicitări;
   b) efectuează transferurile către beneficiari în limita creditelor bugetare disponibile, în ordinea cronologică a depunerii solicitărilor;
   c) în situaţia în care după solicitările depuse conform termenului prevăzut la lit. a) se constată că mai sunt sume disponibile, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prelungeşte termenul de depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie;
   d) în cazul în care solicitările depuse în termenele prevăzute la lit. a) şi c) depăşesc sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu această destinaţie, acestea se restituie beneficiarilor.
   (5) După primirea notificării prevăzute la alin. (4) lit. a), beneficiarii dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuţia de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite.
   (6) În situaţia suplimentării creditelor bugetare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice notifică beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condiţiile alin. (3) şi (4).
   (7) În situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) decontează sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în buget cu această destinaţie.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
(7) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă, beneficiarii care au încheiate contracte de finanţare multianuale pot deconta din surse proprii sau alte surse legal constituite sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat şi pot solicita în scris recuperarea acestora de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita contractului de finanţare încheiat, numai pentru bunurile achiziţionate, serviciile prestate, lucrările executate, după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi după aprobarea listei prevăzute la art. 10 alin. (3).

   (8) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1), în baza contractelor de finanţare încheiate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprind în bugetul propriu credite bugetare estimate în funcţie de graficele de execuţie a livrării de bunuri, prestării de servicii, execuţiei de lucrări.
    ___________
    Art. 10. - a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 46/2015 începând cu 28.10.2015.

   
Punere în aplicare Art. 10. - prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
Art. 10. - (1) Pentru obiectivele de investiţii nou-propuse a fi incluse în Program, pentru obiectivele de investiţii în continuare finanţate din alte surse de finanţare şi care nu au fost incluse în Program, precum şi pentru cele incluse în Program, dar care nu au contracte de finanţare multianuale, în termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul în curs, beneficiarii Programului transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicitarea cuprinzând suma totală solicitată de la bugetul de stat în vederea realizării obiectivului de investiţii, eşalonată pe ani conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Beneficiarii Programului care au încheiate contracte de finanţare multianuale, în termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat pentru anul în curs, transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicitarea cuprinzând sumele decontate anterior, defalcate pe surse de finanţare, sumele necesare pentru anul în curs, precum şi sumele estimate defalcate pe ani şi surse de finanţare până la finalizarea contractului de finanţare, reprezentând restul cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii, în concordanţă cu graficele de execuţie ale livrării de bunuri, prestări servicii, execuţie lucrări, în limita contractului de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează propunerile transmise conform alin. (1) şi (2). În baza criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului şi a analizei proprii de specialitate, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie şi a estimărilor pentru următorii 3 ani prevăzute în legea bugetară anuală, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice întocmeşte lista de obiective propuse spre finanţare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. După aprobare, lista cu obiectivele de investiţii care se finanţează se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(4) Criteriile prevăzute la alin. (3) se aplică unitar tuturor obiectivelor de investiţii propuse la finanţare prin solicitările prevăzute la alin. (1).
(5) Pentru obiectivele de investiţii noi cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, întocmite la faza de proiectare, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, aprobate în condiţiile legii prin hotărâri ale consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărâri ale consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), însoţite de devizul general actualizat, defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, certificatul de urbanism însoţit de avizele şi acordurile stabilite prin acesta, după caz.
(6) Pentru obiectivele de investiţii în continuare cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice autorizaţia de construire valabilă, documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat conform art. 12 alin. (5) şi/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico- economici actualizaţi, hotărârea consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz, precum şi contractele de achiziţii publice, inclusiv actele adiţionale încheiate.
(7) Pentru obiectivele de investiţii incluse în Program, prevăzute la art. 2 lit. c) din ordonanţa de urgenţă, care nu au mai fost finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală, cuprinse în lista prevăzută la alin. (3), în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice autorizaţia de construire valabilă, documente care să prezinte stadiul fizic realizat, devizul general actualizat conform art. 12 alin. (5) şi/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărârea consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz, precum şi contractele de achiziţii publice, inclusiv actele adiţionale încheiate.
(8) Valoarea restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii se poate actualiza în condiţiile legii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, la data încheierii contractului de finanţare multianual, cu respectarea prevederilor din contractele de achiziţie publică încheiate.
(9) Beneficiarii răspund pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.
(10) Valoarea aprobată prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice prevăzut la art. 10 alin. (3) se poate modifica în situaţia în care, după analiza de specialitate a documentelor prevăzute la alin. (5)-(7), se constată că aceasta cuprinde categorii de cheltuieli transmise iniţial care nu se pot finanţa prin Program de la bugetul de stat sau nu se încadrează în standardele de cost, conform prevederilor art. 8 şi/sau se constată că încalcă alte prevederi legale.
Art. 12. - (1) Pentru obiectivele de investiţii nou-introduse în Program după analizarea documentaţiilor transmise, în sensul conformării cu prevederile art. 11, se încheie contracte de finanţare multianuale între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi beneficiari.
(2) Contractele de finanţare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi beneficiari au o durată de maximum 4 ani şi se încheie în limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate şi/sau estimate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare.
(3) În funcţie de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie, durata contractelor de finanţare prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită până la maximum 2 ani.
(4) După încheierea contractelor de achiziţie, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie, şi îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţit de contractele de achiziţii publice, în termen de 30 de zile calendaristice.
(5) Valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie, prevăzută la alin. (4), se aprobă prin hotărâre de consiliu local/judeţean şi, după emiterea autorizaţiei de construire, acestea se transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în termen de 30 de zile calendaristice, în vederea modificării în mod corespunzător a ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi a contractului de finanţare.
ANEXA Nr. 3 la normele metodologice
Judeţul . . . . . . . . . .
Consiliul Judeţean . . . . . . . . . ./Primăria . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .
SOLICITARE
de finanţare prin Programul naţional de dezvoltare locală a obiectivului de investiţii " . . . . . . . . . . " pentru anul . . . . . . . . . .
- lei -
Tip obiectiv1) Nou În continuare
Amplasamentul obiectivului de investiţii propus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Principalele capacităţi tehnice ale obiectivului de investiţii (în unităţi fizice)2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valoarea totală a investiţiei (lei cu TVA)3) conform hotărârii consiliului local/hotărârii consiliului judeţean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. hotărârii consiliului local/hotărârii consiliului judeţean/ data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. contract de servicii (proiect tehnic)/data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valoarea totală a contractului de servicii (proiect tehnic), inclusiv acte adiţionale (lei cu TVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. contract de lucrări/data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valoarea totală a contractului de lucrări, inclusiv acte adiţionale (lei cu TVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valoarea totală decontată pentru obiectivul de investiţii (lei cu TVA)
- buget de stat
- buget local
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valoarea totală necesară pentru finalizarea/realizarea obiectivului de investiţii (lei cu TVA), din care:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- buget de stat total, din care:
Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
- buget local
Stadiu fizic realizat (%)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Termen PIF (conform contract de lucrări şi acte adiţionale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beneficiar
Unitatea administrativ-teritorială . . . . . . . . . .
Preşedintele consiliului judeţean/Primar
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
1) Se bifează în spaţiul corespunzător.
2) De exemplu: lungime drum (km), lungime reţea (m), suprafeţe pe care se realizează investiţia (mp) etc.
3) Valoarea totală a investiţiei este formată din valoarea totală decontată şi valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii (pentru obiectivele de investiţii în continuare este valoare totală a investiţiei actualizată).

   Art. 101. - (1) În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate şi solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a sumelor decontate necuvenit.
   (2) În situaţia în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicită în scris Ministerului Finanţelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea şi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condiţiile altor acte normative, se menţin.
   (3) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice comunică în scris Ministerului Finanţelor Publice, care dispune încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (2).
   (4) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele decontate necuvenit prevăzute la alin. (1) şi în care se menţionează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca beneficiar al sumelor şi detaliile privind plata, directorii generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/directorul general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti/şefii de administraţie ai administraţiilor judeţene ale finanţelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit prevăzute la alin. (1).
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul III. din Ordonanţă de urgenţă nr. 42/2016 începând cu 30.06.2016.

   (5) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, prevăzute la alin. (1), potrivit celor menţionate în cerere.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul III. din Ordonanţă de urgenţă nr. 42/2016 începând cu 30.06.2016.

   (6) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (5) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinaţiei prevăzute la alin. (4), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase şi motivele pentru care au fost retrase.
    ___________
    Alineatul (6) a fost introdus prin punctul III. din Ordonanţă de urgenţă nr. 42/2016 începând cu 30.06.2016.
    ___________
    Art. 10^1. - a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 46/2015 începând cu 28.10.2015.

   Art. 11. - (1) Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale şi cu obligaţiile din contractele prevăzute la art. 10, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
Art. 15. - Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, a contractelor de achiziţie publică încheiate în conformitate cu prevederile legale şi cu obligaţiile din contractele prevăzute la art. 12, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin Program potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.

   (2) Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin program a obiectivelor de investiţii şi sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
Art. 16. - Pentru monitorizarea utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu destinaţia finanţării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanţare multianuale, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în termen de 30 de zile de la efectuarea transferurilor de sume către aceştia, justificarea utilizării acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
ANEXA Nr. 5 la normele metodologice
Judeţul . . . . . . . . . .
Consiliul Judeţean/Primăria . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .
SITUAŢIE
privind lucrările/serviciile/alte cheltuieli realizate şi decontate pentru obiectivul de investiţii " . . . . . . . . . ." în baza contractului de finanţare nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .
- lei -
Nr. crt. Valoarea contractului de finanţare de la bugetul de stat (inclusiv TVA) Contract de lucrări/ servicii/alte cheltuieli (inclusiv acte adiţionale) Valoarea decontată în baza ultimei solicitări Factură Ordin de plată Stadiu fizic realizat (%)
Nr. /data Valoarea Total buget de stat (inclusiv TVA) buget local (inclusiv TVA) Emitent Nr./ data Valoarea Nr./ data Valoarea
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . .
TOTAL:
Subsemnatul, . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant al . . . . . . . . . ., având funcţia de . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/prestate/efectuate, recepţionate şi decontate în suma de . . . . . . . . . . şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Beneficiar,
Unitatea administrativ-teritorială . . . . . . . . . .
Preşedintele consiliului judeţean/Primar
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

    ___________
    Art. 11. - a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanţă nr. 19/2015 începând cu 02.08.2015.

   
Punere în aplicare Art. 11. - prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
Art. 19. - (1) Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentelor norme metodologice informaţiile vor fi transmise respectându-se conţinutul-cadru prevăzut în anexele la prezentele norme metodologice.
(2) Pentru toate obiectivele de investiţii finanţate prin Program, beneficiarii au obligaţia de a respecta panoul de informare, prevăzut în anexa A.
(3) Anexele la prezentele norme metodologice se transmit la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice semnate în original, iar contractele de lucrări/furnizare/servicii, inclusiv actele adiţionale încheiate, se transmit în copie conformă cu originalul.

   
Punere în aplicare Art. 11. - prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
ANEXA Nr. 6 la normele metodologice
Judeţul . . . . . . . . . .
Unitatea administrativ-teritorială . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .
DATE ŞI INFORMAŢII
necesare stabilirii Indicatorilor de performanţă şi eficienţă ai obiectivului de investiţii ". . . . . . . . . ." finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală
Data începerii lucrărilor de execuţie: . . . . . . . . . .
Nr. crt. Domeniul specific din Program
prin care se finanţează obiectivul de investiţii
Capacităţi specifice realizate
1 - realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate
1. staţii de tratare a apei/staţii de epurare a apelor uzate realizate (număr) . . .
2. lungime de reţea realizată (km) . . .
3. număr de beneficiari direcţi . . .
4. cost/km . . .
2 - construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor 1. categoria drumului (drum comunal/drum judeţean/străzi etc.) . . .
2. lungime de drum realizat (km) . . .
3. număr de beneficiari direcţi . . .
4. cost/km . . .
3 - realizarea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale 1. număr de beneficiari direcţi . . .
2. instituţii publice/şcoli/instituţii de interes local/număr de locuitori pentru care se asigură accesul . . .
4 - realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare din mediul rural
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pieţelor publice, comerciale, târguri, oboare
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora
1. suprafaţă desfăşurată realizată (mp) . . .
2. număr de beneficiari direcţi . . .
3. cost/mp . . .
5 - construcţia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltate de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local 1. număr de obiective turistice care sunt puse în valoare prin dezvoltarea infrastructurii turistice . . .
2. număr de turişti beneficiari
NOTĂ:
Anexa se va completa pentru fiecare obiectiv de investiţii în funcţie de domeniul specific din care face parte, avându-se în vedere lucrările realizate până la data transmiterii anexei.
Beneficiar
Unitatea administrativ-teriorială . . . . . . . . . .
Preşedintele consiliului judeţean/Primar
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ANEXA A la normele metodologice
PANOUL DE INFORMARE
Programul naţional de dezvoltare locală este un program guvernamental gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) pentru finanţarea proiectelor locale de dezvoltare, prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socioeducativă, reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare.
Activităţile de comunicare privind proiectele incluse în Programul naţional de dezvoltare locală urmăresc creşterea nivelului de informare publică, conştientizare şi transparenţă cu privire la utilizarea bugetului fondurilor publice.
Beneficiarii finanţărilor vor promova faptul că proiectele sunt finanţate de Guvernul României, prin Programul naţional de dezvoltare locală, coordonat de MDRAP.
În acest sens, beneficiarul finanţării are obligaţia să informeze publicul cu privire la implementarea proiectului, prin amplasarea la locul investiţiei a unui panou de informare, după modelul de mai jos.
Panoul de informare
Dimensiunea minimă a unui panou este de 2 x 1,2 m şi va include obligatoriu următoarele informaţii:
• sigla Guvernului României;
• denumirea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
• tipul proiectului implementat: alimentare cu apă/canalizare/şcoală/unitate sanitară/drum/pod/obiectiv cultural de interes local/platformă de gunoi/piaţă/bază sportivă/sediu primărie/obiectiv turistic;
• denumirea beneficiarului;
• denumirea programului prin care se finanţează investiţia: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ.
Panourile utilizate pentru marcarea unor sectoare de drum, a proiectelor de alimentare cu apă şi canalizare vor fi plasate pe ambele părţi ale infrastructurii respective în număr de 2 sau 4, amplasate la capetele sectorului de drum/de reţea şi pe traseul proiectului, câte unul pe fiecare sens de circulaţie.
Numărul şi dimensiunea panourilor trebuie să corespundă dimensiunii lucrărilor, elementele din legislaţie fiind elemente minime obligatorii. Panourile trebuie să fie suficient de vizibile, astfel încât trecătorii să poată citi şi înţelege informaţiile prezentate.
Model de panou de informare
Panoul de informare
Modelul în format electronic va fi pus la dispoziţia beneficiarilor de către MDRAP.
Culori
Atât pentru sigla Guvernului României, cât şi pentru fundalul denumirii programului va fi folosit codul de culoare PANTONE 280 C, astfel:
- cod CMYK: C100, M72, Y0, K18;
- cod RGB: R0, G73, B144.

   
Punere în aplicare Art. 11. - prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
Art. 17. - (1) Beneficiarii sunt responsabili pentru derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivelor de investiţii aprobate în cadrul Programului.
(2) Beneficiarii au obligaţia să pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative privind derularea investiţiei, răspunzând de realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora, precum şi de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.
(3) Sumele acordate şi neutilizate până la finele anului în curs urmează regimul juridic prevăzut de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Beneficiarii organizează recepţia la terminarea lucrărilor, în condiţiile legii, şi transmit, în copie conformă cu originalul, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor.
(5) Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior, respectiv în termen de 30 de zile de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, date şi informaţii cu privire la obiectivul de investiţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.
(6) Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice o notă justificativă cu privire la orice modificare ulterioară a datelor transmise din anexa nr. 3, prevăzută la art. 10 alin. (1), precum şi orice modificare cu privire la datele transmise în baza cărora au fost încheiate contractele de finanţare.
(7) În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate, şi solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a sumelor decontate necuvenit.
(8) În situaţia în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicită în scris Ministerului Finanţelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea şi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate în condiţiile altor acte normative se menţin.
(9) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice comunică în scris Ministerului Finanţelor Publice, care dispune încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (8).

   Art. 12. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferă beneficiarilor, la solicitarea acestora, sumele necesare finanţării realizării obiectivului de investiţii, în baza contractului de finanţare prevăzut la art. 10.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă nr. 19/2015 începând cu 02.08.2015.

   (2) În situaţiile în care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nu şi-a onorat în anii precedenţi obligaţiile de plată prevăzute în contractele de finanţare, din lipsa creditelor bugetare, iar plata lucrărilor a fost asigurată din bugetele locale, se pot transfera în anul curent şi sumele aferente cheltuielilor efectuate şi decontate de beneficiari.
   (3) Pentru obiectivele de investiţii incluse în program, dar nefinanţate sau finanţate parţial din sume prevăzute conform art. 8 alin. (1) lit. a), se pot transfera sume şi pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de finanţare multianual şi nedecontate de beneficiar, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanţare.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanţă nr. 19/2015 începând cu 02.08.2015.
    ___________
    Art. 12. - a fost modificat prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 92/2014 începând cu 30.12.2014.

   
Punere în aplicare Art. 12. - prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
Art. 14. - (1) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 13, beneficiarii deschid conturi la unităţi ale Trezoreriei Statului, conturi în care vor fi virate sumele aferente alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice virează prin ordin de plată sumele alocate către beneficiari în conturile deschise la Trezoreria Statului, conform prevederilor alin. (1).
(3) Beneficiarii asigură evidenţa alocării şi utilizării sumelor virate în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului şi răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivelor de investiţii pe domeniile specifice aferente subprogramelor prevăzute la art. 2.

   
Punere în aplicare Art. 12. - prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
Art. 13. - (1) După încheierea contractelor de finanţare multianuale beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, corelat cu graficele de execuţie ale livrării de bunuri, prestării serviciilor, execuţiei lucrărilor, în funcţie de necesităţi, în limita contractelor de finanţare multianuale încheiate, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
(2) Suma care se acordă de la bugetul de stat pentru finanţarea obiectivelor de investiţii prin Program se transferă beneficiarilor în limita creditului bugetar anual al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice aprobat cu această destinaţie, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer a sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziţionate/serviciilor prestate/lucrărilor executate.
(3) În situaţia în care documentaţiile transmise de beneficiari şi înregistrate la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în vederea decontării nu sunt complete şi conforme cu prevederile legale şi/sau necesită clarificări, se comunică beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, observaţiile şi/sau propunerile necesare modificării/completării acestora, cu precizarea că solicitarea de transfer revizuită cu modificările/completările ulterioare aduse documentaţiei iniţiale va primi un nou număr de înregistrare fiind considerată solicitare nouă.
(4) În situaţia în care solicitările de transfer depăşesc 80% din creditele bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în buget, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice procedează astfel:
a) notifică beneficiarii contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1) cu privire la data-limită până la care aceştia mai pot depune solicitări de transferuri, data-limită fiind considerată data la care solicitarea de transfer s-a înregistrat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
b) efectuează transferurile către beneficiari în limita creditelor bugetare disponibile, în ordinea cronologică depunerii solicitărilor;
c) în situaţia în care, după solicitările depuse conform termenului prevăzut la lit. a), se constată că mai sunt sume disponibile pentru realizarea transferurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prelungeşte termenul de depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie;
d) în cazul în care solicitările de transfer, depuse în termenele prevăzute la lit. a) şi c), depăşesc sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu această destinaţie, acestea se restituie beneficiarilor.
(5) După primirea notificării prevăzute la alin. (4) lit. a), beneficiarii dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuţia de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuţia de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite.
(6) În situaţia suplimentării creditelor bugetare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice notifică beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condiţiile alin. (1)-(4).
(7) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, beneficiarii care au încheiate contracte de finanţare multianuale pot deconta din surse proprii sau alte surse legal constituite sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat şi pot solicita în scris recuperarea acestora de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita contractului de finanţare încheiat, numai pentru bunurile achiziţionate, serviciile prestate, lucrările executate, după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi după aprobarea listei prevăzute la art. 10 alin. (3).
(8) Solicitarea de transfer pentru recuperarea sumelor decontate din surse proprii sau alte surse legal constituite, prevăzută la alin. (7), corespunzătoare bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care va fi însoţită de documente justificative prin care se va face dovada efectuării plăţii de la bugetul local sau alte surse legal constituite.
(9) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, în vederea transferării sumelor pentru obligaţiile de plată neonorate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din lipsa creditelor bugetare şi prevăzute în contractele de finanţare multianuale, beneficiarii pot solicita în scris Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferarea acestor sume, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, precum şi în anexa nr. 5, prin care se justifică utilizarea acestora.
(10) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferă sumele prevăzute la alin. (7) şi (9), în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în buget cu această destinaţie.
(11) Sumele care constituie transferuri pentru anul curent se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului, conform clasificaţiei bugetare.
(12) Sumele care constituie transferuri pentru anii precedenţi conform prevederilor alin. (11) se efectuează în conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare celor din care au fost efectuate plăţile în anii precedenţi, pe titlul de cheltuieli 85 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent».
(13) Pentru obiectivele de investiţii incluse în Program, dar nefinanţate sau finanţate parţial din sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se pot transfera sume şi pentru lucrările efectuate anterior închiderii contractului de finanţare multianual şi nedecontate de beneficiar, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanţare.
ANEXA Nr. 4 la normele metodologice
Judeţul . . . . . . . . . .
Consiliul Judeţean . . . . . . . . . ./Primăria . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .
SITUAŢIE
privind necesarul de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor/serviciilor şi a altor cheltuieli pentru obiectivul de investiţii " . . . . . . . . . ." în baza Contractului de finanţare nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .
- lei -
Nr. crt. Valoarea totală a contractului de finanţare de la bugetul de stat (inclusiv TVA) Valoarea totală decontată din contractul de finanţare (până la data prezentei solicitării) Valoarea totală nedecontată din contractul de finanţare (până la data prezentei solicitării) Situaţii de lucrări/servicii/alte cheltuieli solicitate la plată Factură Sume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanţare (inclusiv TVA) Stadiul fizic realizat până la data solicitării %
Total buget de stat (inclusiv TVA) buget local (inclusiv TVA) Total buget de stat (inclusiv TVA) buget local (inclusiv TVA) Nr. /data Valoarea Emitent Număr/data Valoare (inclusiv TVA)
0 1 2 = 3 + 4 3 4 5 = 6 + 7 6 = 1 - 3 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
. . . .
TOTAL 0,00 0,00 0,00
Subsemnatul, . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant al . . . . . . . . . ., având funcţia de . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la buget de stat al sumei solicitate de . . . . . . . . . . (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate şi recepţionate şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat cu modificările şi completările ulterioare, nu au fost decontate din alte surse de finanţare şi sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.
Beneficiar
Unitatea administrativ-teritorială . . . . . . . . . .
Preşedintele consiliului judeţean/Primar
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ANEXA Nr. 5 la normele metodologice
Judeţul . . . . . . . . . .
Consiliul Judeţean/Primăria . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .
SITUAŢIE
privind lucrările/serviciile/alte cheltuieli realizate şi decontate pentru obiectivul de investiţii " . . . . . . . . . ." în baza contractului de finanţare nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .
- lei -
Nr. crt. Valoarea contractului de finanţare de la bugetul de stat (inclusiv TVA) Contract de lucrări/ servicii/alte cheltuieli (inclusiv acte adiţionale) Valoarea decontată în baza ultimei solicitări Factură Ordin de plată Stadiu fizic realizat (%)
Nr. /data Valoarea Total buget de stat (inclusiv TVA) buget local (inclusiv TVA) Emitent Nr./ data Valoarea Nr./ data Valoarea
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . .
TOTAL:
Subsemnatul, . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant al . . . . . . . . . ., având funcţia de . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/prestate/efectuate, recepţionate şi decontate în suma de . . . . . . . . . . şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Beneficiar,
Unitatea administrativ-teritorială . . . . . . . . . .
Preşedintele consiliului judeţean/Primar
Numele şi prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

   Art. 13. - (1) Programarea, coordonarea şi monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în implementarea proiectelor de investiţii din program se fac de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
   (2) Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, împreună cu reprezentanţi cu atribuţii de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., pot efectua verificări prin sondaj pentru lucrările realizate la obiectivele de investiţii derulate prin program.
   (3) Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi reprezentanţii consiliilor judeţene, după caz, pot participa în comisiile de recepţie, în calitate de invitaţi.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 103/2013 începând cu 15.11.2013.

   
Punere în aplicare Art. 13. - prin Normă metodologică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O... din 09/05/2013 :
Art. 18. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de ordonator principal de credite, exercită funcţii de analiză, sinteză, decizie, coordonare şi control în derularea Programului.
(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează datele şi informaţiile transmise de beneficiari conform art. 17 alin. (5) şi stabileşte indicatorii de rezultate şi de eficienţă ai Programului în vederea evaluării performanţei acestuia, conform prevederilor legale în vigoare.
(3) În vederea exercitării funcţiei de coordonare şi control, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate desemna reprezentanţi din aparatul propriu al ministerului care, împreună cu reprezentanţi cu atribuţii de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., să verifice exactitatea şi realitatea datelor transmise cu situaţia din teren.
(4) Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pot participa în comisiile de recepţie în calitate de invitaţi.

   Art. 14. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se preiau în cadrul programului toate obiectivele de investiţii în continuare, care au fost finanţate de la bugetul de stat în baza prevederilor:
   a) Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare;
   c) Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c).
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanţă de urgenţă nr. 103/2013 începând cu 15.11.2013.

   (2) Obiectivele de investiţii cuprinse în programele prevăzute la alin. (1) se pot finanţa cu respectarea prevederilor programului.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanţă nr. 19/2015 începând cu 02.08.2015.

   (3) În cadrul programului pot fi finanţate şi obiective de investiţii nou-introduse în program, definite potrivit art. 2, cu condiţia încadrării în domeniile specifice prevăzute la art. 7.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanţă nr. 19/2015 începând cu 02.08.2015.

   Art. 15. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările bugetare în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
   Art. 16. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se aprobă normele metodologice de aplicare a programului, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 17. - La data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a programului, se abrogă:
   a) Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 24 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007,
   c) Art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 17 august 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare;
   d) Hotărârea Guvernului nr. 530/2010 pentru aprobarea Programului "Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local", implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în perioada 2010-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 15 iunie 2010.
   

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul educaţiei naţionale,
Remus Pricopie
p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu
Ministrul sănătăţii,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

    Bucureşti, 10 aprilie 2013.
    Nr. 28.