CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

PREȘEDINTE

 

RAPORT

privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii

și a hotărârilor Consiliului Județean Teleorman

pe anul  2015

 

            Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art. 104 alin. (3)  lit. „b”  ca atribuție a președintelui,  în relația cu consiliul județean, prezentarea anual sau la cerere, de rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor sale și a hotărârilor consiliului județean.

            Președintele consiliului județean reprezintă județul în relațiile cu celelalte autorități publice și persoane juridice, române și străine, precum și în justiție, răspunde de buna funcționare a aparatului de specialitate al consiliului județean, pe care îl conduce și asigură respectarea prevederilor Constituției României, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor de Guvern, a hotărârilor consiliului județean, precum și a altor acte normative.

            Președintele consiliului județean, autoritate executivă a administrației publice locale, îndeplinește, în condițiile legii, următoarele categorii principale de atribuții:

   a) atribuții privind funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, a instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și a societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean;

   b) atribuții privind relația cu consiliul județean;

   c) atribuții privind bugetul propriu al județului;

   d) atribuții privind relația cu alte autorități ale administrației publice locale și serviciile publice;

   e) atribuții privind serviciile publice de interes județean;

   f) alte atribuții prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul județean.

            Desfășurarea activităților în anul 2015 este raportată la contextul social, politic și economic actual.  

În ce privește îndeplinirea atribuțiilor legale, în perioada la care mă refer, s-a urmărit ca, imediat de la publicarea actelor normative, să se stabilească măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor acestora, prin stabilirea, pentru direcțiile și compartimentele independente din aparatul de specialitate și instituțiile publice din subordine, a obligațiilor ce le revin pentru aducerea la îndeplinire a acestor acte.

 

            Președintele, vicepreședintele sau consilierii județeni, prin aparatul de specialitate al consiliului județean și al instituțiilor publice din subordine, au inițiat proiecte de hotărâri pentru funcționarea în bune condiții a administrației publice județene.

Proiectele de hotărâri, cu viza de legalitate a secretarului județului, precum și alte documente pregătitoare, potrivit legii organice, au fost temeinic fundamentate cu privire la necesitate, oportunitate, legalitate, identificarea surselor de finanțare, eșalonare în timp și mai ales motivate în fapt și în drept.                                                                                        Prin aceste măsuri s-a realizat un sistem eficient, care a contribuit la pregătirea și desfășurarea în bune condiții a ședintelor ordinare sau extraordinare ale consiliului județean.

            În desfășurarea ședintelor, am respectat procedurile prevăzute de legea organică, fapt ce a permis formularea de întrebări, interpelări, exprimări de opinii și argumente, ori amendamente în legătură cu proiectele de hotărâri supuse dezbaterii, pentru exercitarea votului în cunoștință de cauză.

Trebuie remarcată buna conlucrare a structurilor tehnice din aparatul de specialitate, cu comisiile de specialitate ale consiliului județean pe principalele domenii de activitate în pregătirea și fundamentarea proiectelor de hotărâri, precum și cooperarea constantă a acestora cu grupurile de consilieri constituite potrivit prevederilor Statutului aleșilor locali pentru promovarea, susținerea și rezolvarea intereselor locuitorilor județului nostru.

 În exercitarea mandatului, potrivit competențelor prevăzute de legea administrației publice locale, în perioada 1 ianuarie –31 decembrie 2015, Consiliul Județean Teleorman s-a întrunit în 18 ședințe de plen, din care 12 ședințe ordinare și 6 ședințe extraordinare, adoptând, conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, un număr de 197 hotărâri ce au vizat diverse domenii de activitate, cum ar fi:

·         Economic, buget – finanțe                                              - 46 hotărâri

·         Administrarea patrimoniului județului                           - 14 hotărâri

·         Asistență medicală                                                         -13 hotărâri

·         Asistență socială și protecția copilului                           -  8 hotărâri

·         Resurse umane                                                                - 5 hotărâri

·         Transport public de persoane                                            - 6 hotărâri

·         Comunicare, cultură, sport, ONG-uri                            - 12 hotărâri

·         Administrație publică locală                                            -4 hotărâri

·         Alte domenii de activitate – (modificări și completări de hotărâri, mandate speciale pentru reprezentanții consiliului județean, desemnarea unor reprezentanți în consilii de administrație, etc)                                                                          - 89 hotărâri

În aplicarea acestor hotărâri, au fost emise un număr de 756 dispoziții cu caracter normativ sau individual care au fost  comunicate instituțiilor și persoanelor fizice sau juridice interesate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cele 756 dispoziții au vizat domenii ca: resursele umane și salarizare (printre care un numar de 37 de dispozitii au privit numirea unor functionari publici in functiile publice respective, ca urmare a reorganizarii aparatului de specialitate al consiliului judetean Teleorman), urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții ( un numar de 225 dispozitii privind eliberarea de certificate de urbanism), achiziițiile publice, modificare stare civilă prin schimbarea numelui și/sau prenumelui pe cale administrativă, constituirea de comisii pentru recepția unor lucrări pe drumurile județene, de organizare și aplicare a unor proceduri de licitație, comisii pentru concursuri și de soluționare a contestațiilor, pentru admiterea/ieșirea de persoane vârstnice în/din Căminele pentru Persoanele Vârstnice de la Cervenia și Furculești.

De asemenea, o parte dintre dispoziții, au avut ca obiect emiterea de autorizații de construcție pentru obiective de investiții in județul Teleorman cum ar fi construire pod peste râul Vedea în comuna Țigănesti, modernizare drumuri locale în comuna Gratia, alimentare cu apa în comuna Rădoiesti, canalizare și stație de epurare în localitatile Frăsinet si Clănița, pod peste râul Vedea în comuna Stejaru, sat Socetu sau obiective de investiții cu beneficiar privat cum ar fi “Înființare fermă creștere șalău în sistem recirculant în comuna Fântânele, județul Teleorman”.

 

În cadrul compartimentului  Administrație Publică Locală au avut loc acțiuni specifice fișei postului .

Cele mai reprezentative activități au fost:

- centralizarea necesarului de atestate de producător și carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru tipărire și distribuirea acestora către primăriile din județ;     

- s-a urmărit și coordonat activitatea de eliberare a atestatelor de producător si carnetelor de comercializare de catre autoritățile administrației publice locale;

- s-au verificat respectarea procedurii de acordare a vizei semestriale la atestatele de producător de către primari conform Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;

- în anul 2015 primăriile din județ au solicitat Consiliului Județean Teleorman  206 atestate de producător și 18.486 carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol, solicitare ce a fost comandată spre tipărire S.C. COMPANIA NAȚIONALĂ IMPRIMERIA NAȚIONALĂ S.A;

- tot în aceeași perioadă, în baza programelor săptămânale de lucru, am efectuat deplasări în județ pentru verificarea respectării regulilor generale de exercitare a formelor specifice de comerț cu amănuntul și prestări de servicii în unele zone publice, unde s-a urmărit organizarea comerțului, amplasarea și condițiile de funcționare a piețelor și târgurilor din județ;

- s-au rezolvat în termenul stabilit de lege scrisorile (petițiile) și alte cereri repartizate compartimentului spre cercetare și soluționare;

- a fost întocmit „Calendarul anual al târgurilor, piețelor, oboarelor și bâlciurilor tradiționale” care se organizează în județul Teleorman in anul 2016 și s-a asigurat difuzarea acestuia către consiliile județene, consiliile locale din județ și persoanele fizice și juridice interesate;

- s-au cules și centralizat datele pentru întocmirea trimestrială a Monitorului  Oficial al județului în vederea tipăririi acestuia.

 

De asemenea, cu sprijinul aparatului de specialitate, am promovat mai multe propuneri  pentru modificarea legislației, solicitate de Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin Compartimentul juridic și contencios, la cererea consiliilor locale sau a primarilor, cât și a instituțiilor publice din subordinea Consiliului județean, s-a acordat asistență și consultanță juridică, asigurând redactarea actelor procedurale, cât și reprezentarea la instanța de judecată.           

Au fost acordate sprijin și asistență juridică compartimentelor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman, precum și instituțiilor publice subordonate acestuia, la cererea acestora, în special în ceea ce privește întocmirea contractelor aferente derulării  diverselor programe de finanțare.

În  anul 2015 au fost înregistrate un număr de 26 dosare noi, dintre care  au fost deja soluționate un numar de 10 dosare, restul fiind pe rolul instanțelor în diferite stadii de soluționare.

Pentru aceste dosare, a fost asigurată participarea și reprezentarea la ședințele de judecată, atât la cele 5 judecătorii din județ, cât și la instanțele superioare (Tribunalul Teleorman, Tribunalul Brașov, Tribunalul Giurgiu, Curtea de Apel București,).

Din punct de vedere al obiectului acestor dosare, domeniul este divers. Astfel, cele mai multe dosare au privit acțiuni formulate în baza Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, acțiuni privind recuperarea prejudiciilor, ca umare a neîndeplinirii unor contracte. Alte dosare au avut ca obiect obligatia de alocare a unor sume privind acordarea tichetelor de vacanță.

O alta categorie de dosare au avut ca obiect despagubiri, ca urmare a unor incidente petrecute pe drumurile judetene.

 

În exercitarea atribuțiilor proprii, în calitate de ordonator principal de credite, Președintelui Consiliului Județean îi revine sarcina de a întocmi proiectul de buget al județului și de a proceda la executarea acestuia după ce a fost supus aprobării Consiliului Județean.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 și ale H.G.nr.14/2015 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Teleorman pe anul 2015 s-a aprobat cu o prevedere bugetară la venituri de 225.910 mii lei și la cheltuieli de 232.540 mii lei și însumează :

            La venituri :

- sume și cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale          

- fonduri repartizate din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată ;                           - subvenții acordate de la bugetul de stat ;

- sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și prefinanțări           pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile ;        

- venituri proprii.

La cheltuieli :

Cheltuielile curente și de capital, fundamentate în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor, repartizate pe capitole bugetare și titluri de cheltuieli, pentru realizarea atribuțiilor și competențelor stabilite prin lege privind realizarea obiectivelor de funcționare și dezvoltare propuse la nivel județean.

Concomitent cu aprobarea bugetului propriu al județului, în anul 2015 au fost aprobate bugetele de venituri și cheltuieli ale serviciilor și instituțiilor din subordinea Consiliului Judetean Teleorman, conform fundamentărilor depuse de acestea, funcție de obiectul de activitate și tipul de finanțare al fiecărei instituții.

Pe parcursul exercițiului bugetar al anului 2015, bugetul propriu al județului a fost rectificat la propunerea ordonatorului principal de credite, dar și prin aplicarea prevederilor impuse prin acte normative, după cum urmează :

● Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.447 din 24 martie 2015 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea  Programului național de dezvoltare locală pentru județul Teleorman în anul 2015  ;

● Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.112/05.06.2015 pentru modificarea, completarea și înlocuirea Anexei la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.447/2015 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Teleorman, pentru anul 2015 ;

● O.G. nr.20/28.07.2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 ;

● prevederile H.G. nr.638 din 19 august 2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene ;

● Ordinul  nr.554 din 25 august 2015 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ;

● O.U.G. nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare ;

● prevederile H.G. nr.911/3 noiembrie 2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale;

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.980/02.11.2015 pentru modificarea Ordinului nr.447/2015 ;

● H.G. nr.950/2015 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unor cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetele locale, precum și ale unităților de învățământ special de stat finanțate din bugetele proprii ale județelor ;

● H.G. nr.995 din 23 decembrie 2015 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul pe anul 2015, pentru unele unitati administrativ-teritoriale.

 Pe lângă rectificările bugetare impuse prin actele normative enumerate mai sus, au fost și o serie de rectificări la propunerea fundamentată a ordonatorului principal de credite, care aveau ca obiect :

- subvenții alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investitiilor în sănătate (Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede) și pentru finanțarea aparaturii medicale și a echipamentelor de comunicații în urgență, în sănătate (Spitalul Județean de Urgență Alexandria) ;

- subvenții alocate suplimentar de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap pe anul 2015 ;

- virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, cât și în cadrul aceluiași capitol bugetar, conform prevederilor art.49 alin.(4), (5) și (6) din Legea nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Urmare celor enumerate mai sus, bugetul propriu al județului Teleorman pe anul 2015 a înregistrat o prevedere bugetară definitivă de 299.174,47 mii lei.

Din analiza execuției bugetare la 31 decembrie 2015, situația se prezintă astfel:   

 

                                                                                                                                     - mii lei -

                                                   Program           Program        Încasări/Plăți

                                                  initial 2015    definitiv 2015         realizate             %

 

           Total venituri   :              225.910,00       299.174,47         242.977,68        81,21

 

           Total cheltuieli :             232.540,00        305.804,47         227.744,45       74,47

 

            În anul 2015 în domeniul gestionarii resurselor  umane și a funcțiilor publice au fost aprobate și modificate atât structura organizatorică a aparatului de specialitate, cât și a celor din subordine.

      De asemenea, au fost îndeplinite și alte atribuții, cum ar fi: evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și ale personalului contractual, întocmire proiecte de hotărâri și rapoarte de specialitate din domeniul resurselor umane pentru  aparatul de specialitate și pentru instituțiile și serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, etc.

 

Achizițiile publice au fost principalul element pentru realizarea activităților de dezvoltare și funcționare a consiliului județean, astfel că, prin compartimentul de specialitate s-au desfășurat următoarele proceduri:

a) cereri de oferte

- pentru achiziții de lucrări:

- ,,Lucrări de intreținere curentă si periodică pentru drumurile județene”

-,,Reabilitare cladire centru de recoltat” -procedură în desfășurare

- pentru furnizare de produse:

- Achiziționarea produselor necesare organizării manifestărilor cultural – artistice “Copilarie fericita”).

b) licitații deschise

- pentru furnizare de produse:

- Achiziția și distribuția de produse lactate și de panificație (întreg pachet) precum și fructe proaspete (mere) pentru elevii ți preșcolarii din județul Teleorman,

-,,Achiziția de Echipamente si Bunuri Specializate în cadrul proiectului “Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfontaliera (IMES)”- LOT Nr.1 – Echipamente Hardware IT, Sisteme de comunicare si avertizare, Software IT (software de baza si licente), - LOT Nr.3 – Barci, - LOT Nr.4 – Stație de filtrare a apei, - LOT Nr.2- Mașini și echipamente specializate pentru intervenții-anulat;

- Achiziția de echipamente și servicii de implementare a sistemului informatic integrat (inclusiv servicii de instruire) pentru proiectul ,,Soluții informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol în format electronic și managementul activitătilor interne ale instituțiilor publice în cadrul parteneriatului dintre Consiliul Judetean Teleorman și 15 UAT-uri)

- ,,Furnizare echipamente si dispozitive medicale pentru proiectul „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”:-Lot 1 - Achiziție publică de furnizare mobilier medical, Lot 2 - Achizitțe publică de furnizare echipamente, dispozitive medicale si echipamente informatice-anulat;

- pentru achiziții de lucrări:

- ,,Modernizarea unor tronsoane de drumuri județene din județul Teleorman: -Lot nr. 1 - Modernizare DJ 601 C, Cosmești (DJ 601 B) – Gălăteni (DJ 506),km 0+000 – km 7+338, (7,338 km); -Lot nr. 2 - Modernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ 506) – Perii Broșteni (DJ 504), km 7+364 – 17+363, (9,999 km)”- procedură in desfășurare.

- ,,Reabilitare si modernizare DJ679 B, Scrioaștea (DN 65A) – Stejaru –lim.Jud.Olt km.0+000-13+500 (13,500 km”- procedură in desfasurare.

Asigurarea bunei funcționări a rețelei de drumuri publice s-a făcut prin lucrări de investiții și prin lucrări de reparații și întreținere curentă.

S-a urmărit modul de realizare a lucrărilor de întreținere ce au fost executate pe 18 drumuri județene .

Pentru o bună siguranța rutieră au fost montate indicatoarele rutiere și au fost executate marcaje longitudinale sau transversale pe 14 drumuri județene din administrare A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor de întreținere pe 16 drumuri județene .

 

Au fost obținute autorizații de construire pentru două obiective de investiții noi (Reabilitare DJ 506 B, Smîrdioasa - Izvoarele și Reabilitare DJ 612 A, Roșiorii de Vede - Balta Sărată). 

Au fost obținute 13 certificate de urbanism noi, iar alte 4 certificate de urbanism au fost prelungite.

Au fost obținute 34 acorduri și avize solicitate în certificatele de urbanism pentru un număr de 12 documentații de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI).

În 2015 a fost demarată și finalizată acțiunea ,,Recensământul general de circulație din anul 2015”.

În anul 2015 a fost inițiat un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2015-2016” și a fost monitorizată și controlată activitatea desfășurată pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor județene.

Compartimentul Transporturi Județene  a introdus în sistemul electronic și în baza de date a Centrului Național de Management pentru Societatea Informațională, datele necesare ședinței de atribuire din data de 13.02.2015 a traseelor cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 156 din 15 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru care au fost renunțări ale operatorilor de transport rutier sau nu au fost solicitate la ședințele anterioare. Prin această ședință de atribuire electronică s-a atribuit un traseu județean TR 079 Alexandria-Nenciulești-Vedea.

 De asemenea, s-au efectuat în cadrul programului comun de control al Consiliului Județean Teleorman și Inspectoratului de Poliție al Județului Teleorman pentru efectuarea controlului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precum și pentru controlul operatorilor de transport rutier care efectuează serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate în conformitate cu Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, un număr de 44 controale.

În acest an au fost inițiate un număr de 4 proiecte de hotărâre din care două de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean prin curse regulate și cîte unul de atribuire a serviciului de transport public județean prin curse regulate și de modificare a comisiei paritare.

 S-au eliberat un număr de 2 avize pentru stațiile utilizate pentru urcarea/coborîrea  persoanelor transportate.

 A fost întrunită comisia paritară, în vederea emiterii propunerilor de atribuire a traseelor cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, urmare rezultatelor ședințelor de atribuire organizate la nivel național în anul 2015.

În acest an a fost inițiat un proiect de hotărâre pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse speciale.

S-au efectuat controale în scopul verificării respectării caietelor de sarcini ale licențelor de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.

Reprezentantul Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul” a participat la 2 ședinte în anul 2015.

Au fost emise un număr de 20 avize ale Comisiei Tehnico-Economice pentru documentații tehnico-economice, în conformitate cu prevederile H.G. nr.28/2008.

S-a întocmit lista cu propunerile de obiective de investiții care sa facă parte din Programul național de dezvoltare locală, conform Ordonanței de Urgență nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare.

S-a purtat corespondență cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și cu unitățile administrativ-teritoriale din județul Teleorman privind Programul național de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Au fost centralizate toate obiectivele de investiții noi ale unităților administrativ-teritoriale din județul Teleorman care au întocmite documentații tehnico-economice și care pot face obiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013.

Prin compartimentul Monitorizare Servicii Publice s-au încheiat următoarele contracte:

  - 4 contracte de împrumut de folosință și 1 act adițional la un contract de împrumut de folosință;

  - 3 contracte de administrare, 1 act adițional la un contract de administrare și 1 act de reziliere la un contract de administrare;

- 2 contracte de închiriere  și 4 acte adiționale la contractele de închiriere ;

- 1 act adițional pentru prelungirea unui contract de servicii;

S-au centralizat modificările și completările inventarelor bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Teleorman și au fost întocmite două proiecte de hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1358/2001 privind atestarea domeniului public al județului Teleorman, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul  Teleorman  pentru un număr de 9 localități din județ și pentru Județul Teleorman.

A fost întocmit și transmis un proiect de hotărâre de Guvern privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Teleorman și în administrarea Consiliului               Județean Teleorman..

Au fost emise un număr de 63 acorduri, 60 autorizații și 2 contracte pentru  amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice județene, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificarile și completările ulterioare.

Au fost centralizate listele de priorități și estimare a cheltuielilor pentru expertizarea tehnică a construcțiilor cu destinația de locuintă pentru anul 2016, în vederea reducerii riscului seismic la construcțiile existente și au fost transmis la  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

S-a solicitat sprijin Companiei Naționale de Investiții în vederea alocării de fonduri  pentru reabilitarea căminelor culturale din localitățile județului, și anume pentru un număr de 11 cămine culturale .

      A fost transmisă la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice lista cuprinzând lucrările de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar și de constituire a băncilor de date urbane pe localități, suprafețele propuse și valoarea totală a cheltuielilor, în vederea asigurării de fonduri conform prevederilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2016.

S-au inițiat 3 proiecte de Hotărâre de Guvern pentru alocarea unor sume de bani din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul  de stat pe anul 2015, în vederea efectuării unor lucrări de reparații pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații în anii 2014-2015.

 

Atragerea fondurilor europene a constituit și în anul 2015 una din principalele surse pentru realizarea programului de dezvoltare a județului nostru. Astfel, în perioada de referință, 01.01.2015 – 31.12.2015, in cadrul Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională a desfășurat prin cele 2 (două)  servicii următoarele proiecte:

 

1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007 – 2013

 

ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII ȘI CALITĂȚII SISTEMULUI DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI PENTRU ACORDAREA ASISTENȚEI MEDICALE DE URGENȚĂ ȘI A PRIMULUI AJUTOR CALIFICAT, ÎN REGIUNEA SUD MUNTENIA - ETAPA A II”

 

Proiectul a fost implementat prin Programul Operational Regional, Axa Prioritară : 3-Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul De Intervenție: 3.3: Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență.

Valoarea totală a proiectului a fost de 21.560.000  lei .

Perioada de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare) a fost de 19 luni, data finală fiind 28.02.2015. Proiectul a fost finalizat în termen.

Obiectivul proiectului:

Achiziționarea  de echipamente specifice  pentru situații de urgență pentru 7 județe din regiunea Sud Muntenia.

Rezultate proiect :

În cadrul proiectului au fost  achizitionate un număr de 13 autospeciale și 1 sistem de descarcerare ce vor fi întrebuințate în cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență, din cele 7 județe.

 

ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE PENTRU INTERVENȚII DE URGENȚĂ ÎN CONDIȚII DE IARNĂ (AUTOFREZE DE ZĂPADĂ), ÎN REGIUNEA SUD MUNTENIA

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.354.599,99 lei .

Contractul de finanțare nr. 4680 privind implementarea proiectului a fost semnat la data de 30 septembrie 2014 .

 Durata de implementare a proiectului a fost de 15 luni, adică până pe 30.12.2015. Proiectul s-a finalizat în termen.

Obiectivul proiectului:

Achizitionarea unui număr de 7 echipamente pentru intervenții de urgență în condiții de iarnă (autofreze de zăpadă) , câte unul pentru fiecare Inspectorat pentru Situații de Urgență din Regiune.        

Rezultate proiect :

În cadrul proiectului au fost  achizitionate un număr de 7 echipamente pentru intervenții de urgență în condiții de iarnă (autofreze de zăpadă) și  întrebuințate în cadrul celor 7 Inspectorate pentru Situații de Urgență din Regiunea Sud Muntenia.

 

REABILITARE SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA, JUDEȚUL TELEORMAN

Proiectul a fost finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3, Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Interventie 3.1. Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate

Obiectivul specific: reabilitarea infrastructurii Spitalului  Județean de Urgență Alexandria  (corpurile A și B) și dotarea cu echipamente medicale și nemedicale.

Scopul proiectului:

-Crearea infrastructurii necesare susținerii unui act medical corespunzator si reabilitarea cladirii aflate in proprietatea Consiliului Judetean Teleorman având ca scop furnizarea de servicii medicale de calitate si menținerea stării de sănatate a populatiei din judetul Teleorman, in   conformitate cu  standardele în vigoare 

-Alinierea serviciilor medicale la standardele Uniunii Europene

Valoarea totala a proiectului: 88.361.771,89 lei

Contractul de finantare a fost semnat la data de 17.08.2010

Durata de implementare este de 64 de luni.  

   Stadiu implementare:

Lucrarile de reabilitare au fost finalizate in luna septembrie 2015 si receptionate in luna noiembrie 2015.

Dupa  reabilitare   saloanele pacientilor au fost  modernizate si redimensionate, respectiv 4 paturi pe salon (respectand norma de maxim 7mp/pat si 20mc/pat). Au fost    amenajate grupuri sanitare in fiecare salon. De asemenea saloanele au fost dotate cu mobilier nou,iar instalatiile electrice,  sanitare, termice, gaze medicale,  de climatizare si iluminare au fost  reabilitate.

Deoarece nu au fost achizitionate in totalitate toate echipamentele si mobilierul medical prevazute in cererea de finantare a fost relansata procedura  de achizitie a acestora. Deschiderea  ofertelor va fi la data de 26 februarie 2016.

 

CENTRU SOCIAL PENTRU ÎNGRIJIRE BĂTRÂNI ȘI PERSOANE CU NEVOI SPECIALE, COMUNA SAELELE, SAT PLEAȘOV, JUDEȚUL  TELEORMAN

 

Valoarea totală a proiectului este de 2.587.572,88  lei .

Contractul de finanțare nr. 4605  a fost semnat la data de 31 iulie 2014.

Durata de implementare a proiectului a fost inițial de 17 luni, iar prin actul adițional nr. 1 la contractul de finantare s-a prelungit la 23 de luni.

Proiectul este implementat de UAT Saelele , în parteneriat cu UAT  Județul Teleorman și DGASPC Teleorman.

Consiliul judetean Teleorman asigura 60% din cota de cofinantare aferenta proiectului.

            Stadiul proiectului:

Lucrarile pentru construcția Centrului social sunt realizate în proporție de 92%.

 

2. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII      ECONOMICE

 

SOLUTII INFORMATICE INTEGRATE PENTRU GESTIUNEA REGISTRULUI AGRICOL IN FORMAT ELECTRONIC SI MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR INTERNE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE IN CADRUL PARTENERIATULUI DINTRE CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN SI 15 UAT-URI

 

La data de 31.12.2015 a fost finalizată implementarea proiectului “Solutii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol in format electronic si managementul activitatilor interne ale institutiilor publice in cadrul parteneriatului dintre CJ Teleorman si 15 UAT-uri”.

Proiectul a fost finanțat prin linia de finanțare 3.2.1. din cadrul Programului de Creștere a Competivității (POSCCE) – „Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

Consiliul Judetean Teleorman, în calitatea sa de lider de proiect, împreună cu 15 UAT-uri - municipiul Alexandria, municipiul Roșiori de Vede, municipiul Turnu Măgurele, orașul Videle, orașul Zimnicea, comunele Blejești, Ciuperceni, Frumoasa, Islaz, Măldăeni, Moșteni, Năsturelu, Orbeasca, Scrioaștea și Vitănești au implementat cu succes proiectul, mai sus amintit.

Valoarea totală eligibilă aprobată  a proiectului  -  6.734.105,20 Lei, din care :

· Valoarea eligibilă nerambursabilă -  6.599.423,09 lei, reprezentând 98% din valoarea totală a proiectului după cum urmează:

               - Contribuție comunitară la finanțarea acordată (FEDR) 82,70 %  -  5.457.722,90 lei

               - Contribuție de la Bugetul de stat 17,30%  - 1.141.700,19 lei;

· Contribuția locală a partenerilor la finanțarea acordată 2%           -   134.682,11 lei;

Proiectul implementat de catre Consiliul Judetean Teleorman ca lider de proiect, in parteneriat cu 15 UAT-uri din judetul Teleorman are ca obiectiv principal cresterea performantei actului administrativ prin eficientizarea activitatilor interne, a calitatii serviciilor publice on-line aduse cetateanului cu ajutorul unui sistem informatic integrat implementat la nivelul institutiilor publice partenere, care sa gestioneze Registrul Agricol in format electronic si sa realizeze un management intern performant.

Prin acest proiect vor fi îndeplinite simultan:

-          furnizarea de servicii publice on-line către cetățeni/mediul de afaceri/administrație publică;

-          eficientizarea activitaților interne ale instituției publice care contribuie la furnizarea respectivului serviciu, utilizând mijloace specifice TIC (Tehnologia Informației și Comunicației);

-          asigurarea unui sistem unitar de registru agricol electronic pentru cele 15 UAT –uri, cu posibilitatea ca prin accesarea ulterioară de fonduri nerambursabile să se extindă sistemul în tot județul Teleorman.

 

3. PREGATIREA PENTRU ACCESAREA DE PROIECTE PRIN  PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL  2014-2020

 

În vederea pregătirii pentru noua sesiune de accesarea a fondurilor europene nerambursabile din perioada de programare 2014-2020 au fost inventariate necesitățile privind dezvoltarea județului, a fost elaborat un portofoliu de proiecte și transmis către ADR Sud Muntenia .

 

Programul Operațional  Regional 2014-2020

 

În cadrul Axei prioritare 6 -Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională  se vor  finanța proiecte care au ca obiectiv modernizarea unor drumuri de interes regional care să asigure conectivitatea directă sau indirectă cu Rețeaua Trans-Europeana de Transport (TEN-T).

Fiecare Consiliu județean din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, a întocmit fișe de proiect cu propuneri privind drumurile județene ce doresc să fie reabilitate în cadrul Axei prioritare 6.

În urma ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a fost adoptată Hotărârea nr. 1 din 19.02.2015 privind aprobarea listei de proiecte prioritare pentru care se vor întocmi cererei de finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6.

Asfel, la nivelul județului Teleorman prima prioritate este proiectul: „Reabilitare și modernizare DJ 504, limita județ Giurgiu-Cernetu km 30+000-42+060- Alexandria (DE70) – Orbeasca de Sus- Tătărăstii de Sus- Limită judet Argeș, km 54+187-110+926 (68,799 km)”.

A doua prioritate este proiectul: „Modernizare DJ 503, limita judet Giurgiu- Draganesti Vlasva (E70)- km 35+900ś km 38+794 (2,894 km)”. Acest segment de drum județean, aflat în domeniul public al județului Teleorman, în administrarea Consiliului Județean Teleorman, a fost trecut în administrarea Consiliului Județean Giurgiu, pentru a completa prioritatea principală a județului Giurgiu, în cadrul Axei Prioritare 6.

 

Axa prioritara.3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Măsura 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

 

Consiliul Județean Teleorman își propune să reabiliteze din punct de vedere a eficienței energetice următoarele clădiri publice aflate în administrarea lui:

   1. Sediul Consiliului Județean Teleorman;
   2. Corpul C al Spitalului județean de urgență Alexandria;
   3. Centrul școlar pentru educație și incluziune socială Alexandria;
   4. Centru școlar pentru educație și incluziune socială Roșiorii de Vede;
   5. Sediul Direcției pentru Protecția Copilului;
   6. Căminul pentru bătrâni Cervenia;
   7. Căminul pentru bătrâni Olteni;
   8. Ambulanta judetului Teleorman
   9. Dispensar TBC Roșiori de Vede

 

De asemenea, au fost realizate documentații de avizare a lucrărilor de intervenție pentru: corpul C al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, statia de oxigen și secțiile externe ale spitalului judetean de urgenta.

 

4. PROIECTELE  PILOT TAF-DRP (Facilități de asistență tehnică pentru Proiectele din Regiunea Dunării) ȘI STAR (FONDUL PROIECTELOR PENTRU REGIUNEA DUNĂREA)

 

Pentru a susține punerea în aplicare a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării în perioada de programare 2014-2020 și pentru a sprijini pregătirea de proiecte sustenabile, Comisia Europeană a lansat Proiectul pilot– taft- drp-Facilități de asistență tehnică pentru Proiectele din Regiunea Dunării.

 

Consiliul Județean Teleorman a depus în cadrul acestui Proiect pilot, aplicația on-line privind solicitarea unor servicii de consultanță și expertiză pentru întocmirea proiectului „Reabilitarea și valorificarea cadrului natural al zonei Dunărea- Insula Belina- Brațul Pavel, comuna Seaca, județul Teleorman”, în vederea depunerii lui în cadrul altor programe cu finanțare internațională.

 

De asemenea, în cadrul Proiectului STAR (FONDUL PROIECTELOR PENTRU REGIUNEA DUNĂREA), Universitatea Tehnică din Viena a solicitat parteneri- autorități publice locale, respectiv Consilii Județene sau Primării, situate în zona Dunării, în vederea depunerii proiectului „PORTS- Planning, Organizing, Risk assessing and Trasport Safety for port cities”.

 

Consiliul Județean Teleorman și-a dat acordul de a participa ca partener, în cadrul proiectului  atât în cadrul programului START cât și la viitorul proiect INTERREG EUROPE.

A avut loc, la Giurgiu, o primă întâlnire cu reprezentanții Universității cât și cu toti partenerii lor români, în care s-a stabilit ce priorități are fiecare Instituție, ce își dorește să includă în proiectul „PORTS- Planning, Organizing, Risk assessing and Trasport Safety for port cities”.

 

5. PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ROMANIA-BULGARIA 2007-2013

 

ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ (IMES)

 

Proiectul „Îmbunătățirea managementului  situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră (IMES)”  a fost finanțat  prin  Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013  - Axa prioritară 2 - Utilizarea durabilă și protejarea resurselor naturale și de mediu și promovarea unui management eficient al riscului în regiunea transfrontalieră,  Domeniul major de intervenție 2.2 - Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor comune de prevenire a crizelor naturale și tehnologice, inclusiv dezvoltarea de servicii de  intervenție în situații de urgență.

Liderul de proiect a fost Consiliul Judetean Teleorman, iar partenerii din proiect au fost Primaria Svishtov din Republica Bulgaria (Partener 2), Fundația pentru Democrație, Cultură și Libertate – Filiala Călărași (Partener 3) si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „A.D.Ghica” al judetului Teleorman (Partener 4).

Partenerul 4 este beneficiarul final al investitiei, toate echipamentele si bunurile specializate achizitionate prin proiect de catre LP vor fi predate in administrare catre Partenerul 4,  prin contract de comodat.

Valoarea totală eligibila a proiectului a fost de 5.577.445,34 euro, din care valoarea aferentă  liderului de proiect a fost de 5.312.345,34 euro. 

Contractul de finanțare nr. 40412 a fost semnat în data de  03 iunie 2014, iar durata de implementare a  proiectului  a fost de 19 luni, termenul limita fiind 31.12.2015.

Stadiul proiectului

Stadiul fizic realizat al proiectului la 31 decembrie 2015 a fost 97,15%, majoritatea activitatilor proiectului fiind finalizate. Însă, având în vedere că furnizorul de echipamente și bunuri specializate pentru lot 2 - Mașini și echipamente specializate pentru intervenție nu a respectat livrarea echipamentelor în termenul stabilit prin contract, în vederea realizării tuturor indicatorilor și rezultatelor, conform Instrucțiunilor Autorității de Management, liderul de proiect și-a luat angajamentul achiziționării echipamentelor nelivrate, pana la 31 mai 2016.

 

6.Pregătirea pentru accesarea de proiecte prin  Programul INTERREG V-A Romania - Bulgaria 2014-2020

 

În vederea pregătirii pentru accesarea de fonduri nerambursabile în perioada de programare 2014 -2020  pentru implementarea de proiecte transfrontaliere, pe parcursul anului 2015, Consiliul Județean Teleorman a încheiat înțelegeri de parteneriat cu următoarele autorități din Bulgaria:

- Municipalitatea Veliko Tarnovo

- Prefectura  Veliko Tarnovo

- Municipalitatea Dolna Mitropolia

- Municipalitatea Pordim

- Municipalitatea Cherven Bryag

În cadrul programului INTERREG V-A Romania - Bulgaria 2014-2020, Consiliul Județean Teleorman a depus la BRCT Călarași următoarele cereri de finanțare pentru proiectele:

 

1. „Creșterea eficienței managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră Teleorman - Veliko Tarnovo (EESM)”

Parteneri:

ü  Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Alexandru Dimitrie Ghica” al Judetului Teleoman;

ü  Municipalitatea Veliko Tarnovo;

ü  Prefectura  Veliko Tarnovo.

 

2. „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare  DJ 612 Antonești (DJ 601C) – Rădoiești,  km 55+594 – km 63+773 ( L = 8,132 km) și a drumului municipal PVN 1047/ III – 118 Dolna Mitropolia - Yasen/ Gorna Mitropolia – limita municipalitate (Dolna Mitropolia - Iskar) - Staroseltsi /III - 137/ de la km 0 la km 7 + 310 și extinderea podului în satul Gorna Mitropolia la km 5 + 750 în regiunea transfrontalieră a Dunării”

Partener: Municipalitatea Dolna Mitropolia

 

3. „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare DJ 506 Scurtu Mare   (DJ 701) – Negreni,  km 87+000 – km 94+160 (L = 7,160 km) si constructia unui nou tronson de legatura al drumului republican II-52, de la ОК 9722 a strazii Svishtovski polk, nr.33 la ОТ 759 a strazii Dunav, oras Svishtov, District Veliko Tarnovo ”.

Partener: Municipalitatea Svisthov

 

4. „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare DJ 612 Orbeasca  (DJ 504) – Călinești (DJ 703),  km 39+924 – km 48+061 ( L = 8,137 km) și a drumului  PVN 2145 / III-3402 / municipiul Slavyanovo - limită (Pleven - Pordim) - Totleben- / I-3/ E83 (4,150 km) ”

Partener: Municipalitatea Pordim

 

5. „Îmbunătățirea conectivității la rețeaua TEN-T prin  modernizare DJ 612 Călinești (DJ 703) – Antonești,  km 48+080 – km 55+594 ( L = 7,514 km) și a drumului municipal LOV2096/III-05-Sadovets-Aglen/limita municipalitatii (Lukovit - Cherven Bryag) -Rakita- Telish /PVN1186 /, tronson de la Rakita la drumul national I-3(E83)”

Partener: Municipalitatea Cherven Bryag

 

Cererile de finanțare sunt în perioada de evaluare.

 

PROGRAMUL - CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII CU NUTRIENTI

 

România a primit un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și un grant de la Facilitatea Globală de Mediu (Global Environment Facility – GEF) pentru a sprijini implementarea Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” în localități vulnerabile sau potențial vulnerabile la poluarea cu nutrienți (ZVN). Obiectivul general de dezvoltare al proiectului este de a sprijini Guvernul României în îndeplinirea cerințelor Directivei Nitrați a UE prin reducerea poluării cu nutrienți a cursurilor de apă, promovarea modificărilor comportamentale la nivel de comună și întărirea capacității instituționale și de reglementare.

În vederea atingerii acestui obiectiv, în județul Teleorman, investițiile se derulează în 3 comune si anume: Gratia, Islaz și Orbeasca, (zone vulnerabile la poluarea cu nutrienți), incluzând  sisteme comunale de depozitare și manipulare a gunoiului de grajd, plantarea de fâșii de vegetație forestieră cu rol de protecție și reabilitarea pășunilor,  canalizare și epurare a apelor uzate la scară mică și  promovarea Codului de Bune Practici Agricole.

Au fost predate amplasamentele in vederea inceperii activitatilor de proiectare .

În judetul Teleorman in cadrul programului  „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, s-au realizat următoarele investiții :

 

 REALIZARE SISTEME DE COLECTARE SI EPURARE APE UZATE, PRECUM SI REALIZARE PLATFORMA DE COLECTARE A DESEURILOR  IN LOCALITATEA GRATIA

Proiectul a fost implementat conform conventiei de colaborare nr. 26/26.03.2009 incheiata intre Ministerul Mediului si Consiliul  Judetean Teleorman. In cadrul proiectului au fost executate  urmatoarele obiecte :

-          perdea forestiera;

-          drum acces;

-          platforma depozitare gunoi de grajd;

-          bazin colector efluent;

-          incinta platforme depozitare gunoi de grajd : imprejmuiri si porti ;

-          doua piezometre

-          boxe materiale inerte

-          container materiale periculoase

-          drum incinta cabina paznic generator

Lucrările s-au completat, în cadrul aceluiași proiect, cu înca un obiectiv, respectiv achizionarea si livrarea unor utilaje : tractor, remorci, incarcator frontal, masina de imprastiat gunoi, cisterna vidanjabila.

Valoarea totala a investitiei a fost de 885.720,92 lei.

 

 REALIZARE PLATFORME DE COLECTARE A DEȘEURILOR ÎN LOCALITĂȚILE ORBEASCA ȘI ISLAZ

Stadiu proiect:

A fost semnată  Convenția de colaborare nr. 162859/12.12.2014 între  Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Teleorman și Unitatea Administrativ Teritorială comuna Islaz. Conform anexei la conventie valoarea totala a investitiei este de 1.665.105,00 lei din care pe surse de finantare :

               - Banca Mondiala : 1.541.850,00 lei,

-          Consiliul Judetean Teleorman : 80.755,00 lei

-          Comuna Islaz : 42.500,00 lei

Au fost aprobate acte adiționale la Convențiile de colaborare menționate mai sus.

Proiectele sunt in implementare.

 

 

RECONSTRUCȚIA ECOLOGICĂ FORESTIERĂ PE TERENURI DEGRADATE ÎN PERIMETRUL DE AMELIORARE  MAVRODIN , COMUNA MAVRODIN SI PERIMETRUL DE AMELIORARE SAELELE, COMUNA SAELELE.

Sursa de finanțare:

Conform prevederilor Ordinului nr. 1090 din 13.08.2009 al ministrului mediului pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, Consiliul Județean Teleorman în asociere cu Consiliul Local al comunei Saelele  a încheiat contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. 244/N/26.05.2011 cu Administrația Fondului de Mediu.

Valoare totală proiect:  2.799.940 lei inclusiv TVA din care:

Perimetrul de ameliorare Mavrodin: 726.330,00 lei din care: 627.983,92  lei (97,08%) se finanțează din fondurile Administrației Fondului de Mediu, 18.888,68 lei (2,92%), reprezentând cheltuieli eligibile care se finanțează din bugetul Consiliului Județean Teleorman, iar diferența de 79.457,4 lei reprezintă cheltuieli neeligibile.

Perimetrul de ameliorare Saelele: 2.073.610 lei, eligibil 1.707.173,80 lei din care 1.681.395,47 lei (98,49%) se finanțează din fondurile Administrației Fondului de Mediu și  25.778,33 lei (1,51%) se finanțează din bugetul Consiliului Județean Teleorman.

Durata contractului: 5 ani.

 

Prin  Direcția Coordonare Instituții Subordonate, consiliul județean Teleorman a realizat pe parcursul anului 2015 o comunicare publică corectă, utilizând cu rezultate favorabile  feedback-ul informațional, atât în ceea ce privește recunoașterea rezultatelor de performanță instituțională raportate la sarcinile specifice, cât și prin adecvarea acțiunilor instituției la cerințele și exigențele impuse autorității publice județene și, evident, reflectarea lor în spațiul public, prin acțiuni de comunicare publică specifice.

Au fost promovate în mass-media toate inițiativele de succes, toate  programele și proiectele dezvoltate și implementate de Consiliul Județean Teleorman pentru cetățenii județului, au fost organizate dezbateri publice, întâlniri, conferințe pe teme de interes național și local, de actualitate sau de perspectivă, precum și diverse informări publice. 

În anul  2015, au fost transmise peste 460 comunicate și materiale de presă.

Prin Compartimentul comunicare, relații publice, organizare evenimente, protocol au fost pregătite, organizate și mediatizate evenimentele promovate și finanțate  de Consiliul Județean Teleorman în anul 2015, prin „Programul activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor culturale, sportive, de tineret, religioase, educative, de divertisment și recreere”.      

Un alt aspect cu conotații pozitive pentru instituție în anul 2015 a fost reprezentat de  consolidarea relațiilor cu mijloacele de informare în masă, cu diverse instituții, cu agențiile și organizațiile nonguvernamentale, cu celelalte instituții ale statului, ceea ce ne-a asigurat un nivel satisfăcător al încrederii  publice în instituție și în serviciile sale, o participare mai activă a cetățenilor în luarea deciziilor și o susținere  publică mai bună, prin cunoașterea și anticiparea așteptărilor publicului actual și potențial.

Pentru ca informația sa ajungă la cetățean – beneficiarul final al măsurilor adoptate de administrația publică local㠖 am urmărit în permanență ca informațiile să fie cât mai complete și să fie oferite în timp util pentru a permite cetățenilor să fie în permanență la curent cu activitatea instituției noastre.

            Pagina proprie a Consiliului Județean Teleorman, www. cjteleorman.ro a fost actualizată zilnic. În acest sens pe aceasta pagina  s-au publicat permanent comunicate de presă primite de la direcțiile din cadrul Consiliului Județean cât și comunicatele de presă primite de la instituțiile subordonate Consiliului Județean.

            De asemenea, s-au publicat pe site–ul propriu hotărârile emise de Consiliului Județean  precum si proiectele de hotărâri emise în această perioadă cu anexele aferente, expunerile de motive și rapoartele de specialitate, declarațiile de avere și declarațiile de interese ale consilierilor județeni; și ale funcționarilor publici din aparatul propriu.

            O activitate distinctă reglementată prin Legea nr. 544/2001 este asigurarea liberului acces la informațiile de interes public.

În conformitate cu prevederile legale, s-a asigurat publicarea pe site–ul propriu a informațiilor de interes public care se comunică din oficiu, iar responsabilul  desemnat  a răspuns în termenul legal celor 36 petenți (instituții sau persoane fizice) care ni s-au adresat în cursul anului 2015.

În cadrul Compartimentului educație, cultură, tineret, acțiunile în domeniul educației au vizat buna derulare a Programului guvernamental “Lapte și Corn” pentru elevii din clasele 0–VIII și pentru copiii din învățământul preșcolar de stat și privat cu program normal de 4 ore. De acest program guvernamental au beneficiat în anul școlar 2014-2015( perioada ianuarie-iunie) un număr de 33.326 preșcolari și elevi din județ. Începând cu luna octombrie a anului 2015, aferent anului școlar 2015-2016 (octombrie-decembrie) a început furnizarea produselor lactate și de panificație pentru 32 446 de elevi și preșcolari. Pe parcursul anului 2015 au fost distribuite un număr de 4 851 396 porții lapte-corn.

La sfârșitul semestrului II al anului școlar 2014-2015 a fost depusă la sediul APIA Teleorman cererea de finanțare însoțită de documentele solicitate prin legislația națională și comunitară în vigoare în vederea obținerii ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în unitățile de învățământ din județ.

De asemenea, la nivelul județului Teleorman, prin HG nr. 788/2014, în anul școlar 2014-2015 (ianuarie-iunie)  a fost implementat Programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, de acest program beneficiind un număr de 26.799 de elevi. Începând cu luna octombrie 2015, prin HG nr. 979/2015, un număr de 26.401 de elevi au beneficiat de fructe proaspete (măr) în școli.

După încheierea contractelor a fost monitorizat modul de realizare a obligațiilor contractuale și s-a asigurat interfața între firmele furnizoare și unitățile școlare beneficiare.

Pentru asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, Consiliul Județean, în baza avizelor conforme emise de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman și al Ministerului Educației și Cercetării Științifice a aprobat organizarea rețelei școlare pentru învățământul special din județ. 

Cu o tradiție relativ recentă, acțiunile desfășurate de Consiliul Județean având ca beneficiari preșcolarii și elevii 0-VIII din instituțiile de învățământ din județ, copiii din cadrul organizațiilor neguvernamentale, copiii din centrele școlare de educație incluzivă, copiii aflați în centrele de îngrijire ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, precum și copiii din familiile cu posibilități materiale reduse și familiile defavorizate, au fost continuate și în anul 2015. Acțiunile ”Copilărie fericit㔠sau „Vine, vine Moș Crăciun”, au fost desfășurate cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului sau a Sărbătorilor de Iarnă, iar toți beneficiarii acțiunilor au primit pachete cu produse specifice lor.

La începutul anului 2015, a fost aprobat Programul activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman.

        Activitatile sportive aprobate in  program s-a realizat prin desfășurarea a 25 de competiții sportive cu participarea tinerilor, elevilor, sportivilor de performanță, și pensionarilor, în număr de aprox. 1500 de participanți, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, cu asociațiile județene de sport și cu asociațiile de pensionari. Cupa primăverii, Cupa 1 Iunie, Cupa Toamnei, Tinerețe fără vârstă, sunt competiții devenite tradiții în județul Teleorman.

Sportul de performanță,  a fost recompesat cu premii în bani, medalii și plachete la sfărșitul anului 2015, în cadrul festivității de premeire „Gala Laureațiilor” fiind oferite premii individuale si pe echipe. Decernarea premiilor s-a realizat pentru primii 20 de sportivi clasați în județ, precum și pentru primele 3 echipe de sport, conform clasametului Direcției Județene de Sport Teleorman.

În domeniul cultură au fost organizate și finanțate un număr de 26 de manifestări culturale, ce au fost realizate în colaborare cu instituțiile de cultură din județul Teleorman dar și cu sprijinul  altor instituții la nivel județean și local. Manifestările culturale au constat în spectacole de muzică, poezie, teatru, programe pentru vârsta a treia, obiceiuri tradiționale, adresându-se tuturor categoriilor de vârstă și clase sociale. Printre cele mai cunoscute evenimente culturale se regăsesc: festivalul Ghiocelul de Aur, Pe deal la Teleormănel, Parada Europei, Noaptea Muzeelor, Olimpici Teleormanului, Ideo Ideis, Copii noștri Talentati, Vine, vine, Moș Craciun, Recunoștință vie, Revista și premiile Caligraf, Literații Sudului, Saptămâna Bibliotecii Județene, Premiile Muzeului Județean. La aceste manifestări culturale au luat parte un număr de aprox. 8.000 de participanți.

„Centenarii Teleormanului”  o acțiune ce  s-a desfășurat la inițiativa președintelui  se adresează persoanelor din județ care au împlinit vârsta de 100 ani, în anul 2015. În județul Teleorman, în anul 2015 au fost sarbatoriți 15 persoane care au împlinit . 

În anul 2015 Serviciul privind asigurarea managementului asistenței sociale și de sănătate, în baza atribuțiilor ce îi revin, a desfășurat următoarea activitate:

- a inițiat 38 proiecte de hotărâri care au fost supuse dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Teleorman, ponderea fiind deținută de aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor și rectificările de bugete pe tot parcursul anului 2015;

- funcționarii publici ai serviciului au participat:

·         ca membri la un număr de aproximativ 38 ședințe de consilii de    administrație, concretizate în tot atâtea decizii ale consiliilor de administrație;

·         ca reprezentanți în comisiile de concurs organizate de spitalele din subordinea Consiliului Județean, pentru ocuparea posturilor vacante, atât pentru funcții de execuție cât și pentru funcții de conducere;

 - au fost analizate și verificate dosarele de admitere și ieșire ale persoanelor vârstnice în și din cămine ( pentru ieșiri 29 de dosare, iar pentru intrări 24 de dosare), pentru care au fost emise în total 41 dispoziții ale președintelui- din care 22 dispoziții de ieșire din cămin și 19 dispoziții de intrare în cămin; 

- au fost verificate în fiecare lună, documentațiile privind solicitările de finanțare a activității de funcționare a Căminelor pentru Persoanele Vârstnice Cervenia și Furculești, pentru care au fost întocmite cereri de finanțare și înaintate către Agenția pentru Prestații Sociale a județului Teleorman - subvenția încasată în anul 2015 fiind de 773.226 lei pentru Cervenia și 652.542 lei pentru Furculești;

- au fost întocmite 5 cereri de finanțare către Direcția de Sănătate Publică Teleorman pentru lucrările de investiții în derulare, beneficiar-Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede;

- au fost soluționate, cu răspunsuri, adresele privind solicitările transmise de instituțiile care intră în sfera de competență a serviciului;

- au fost verificate și avizate în fiecare lună, pentru fiecare spital din administrare, anexele cuprinzând formularele 1-5, conform OMS 858/2012 privind stabilirea modalității de transmitere și raportare a execuției bugetului de venituri și cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice.

 

            Prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, am  asigurat un proces coerent, unitar și corect  de autorizare a lucrărilor de construcții, creând premisele dezvoltării durabile a localităților, prin realizarea unui cadru construit armonios, funcțional și permisiv dezvoltării în timp a acestora.

 În anul 2015 prin activitățile desfășurate în concordanță cu competențele stabilite de actele normative ce operează în domeniu au fost emise 225 certificate de urbanism, 253 avize ale structurii de specialitate din cadrul Consiliului județean necesare emiterii certificatelor de urbanism de către primarii localităților din județ, 117 autorizații de construire/desființare, precum și 128 avize ale structurii de specialitate din cadrul Consiliului județean necesare emiterii autorizațiilor de construire/desființare de către primarii localităților din județ.

      De asemenea, s-au prelungit termenele de valabilitate la un număr de 20 de certificate de urbanism și 7 autorizații de construire.

      Totodată, au fost eliberate 50 avize ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, s-au efectuat 13 controale la primăriile localităților din  județ și au fost soluționate 13 adrese, scrisori/reclamații primite din partea persoanelor fizice și juridice din județ.

       Menționăm că, tot în aceeași perioadă au fost încheiate și aplicate trei procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, suma totală a amenzilor aplicate fiind de 5.000 lei.

        În același timp, prin Compartimentul intern de prevenire și protecția muncii și de protecția mediului s-au desfășurat acțiuni privind:

-          aplicarea  Legii  nr. 132/2010   privind   colectarea   selectivă  a  deșeurilor  din cadrul instituțiilor publice;

-          domeniul securității și sănătății angajaților Consiliului județean, fișe de protecția muncii, dosare medicale, controlul sănătății angajaților cu medicul de medicina muncii;

-          domeniul coordonării securității și sănătății muncii pe șantierele mobile, conform H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pe șantierele mobile;

-          domeniul ISCIR – întreținerea, verificarea și autorizarea centralelor termice din dotarea Consiliului județean și instruirea persoanelor care deservesc aceste instalații.

 

Conform Planului de audit public intern pe anul 2015 aprobat, a Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, si a Normelor metodologice de organizare și funcționare a auditului public intern ale Consiliului Județean Teleorman, auditorii interni din cadrul Compartimentului de audit public intern au desfășurat următoarea activitate pe parcursul anului 2015:

a)      Elaborarea Raportului de audit public intern pe anul 2014 al Consiliului Județean Teleorman;

b)      Auditul activitatii financiar-contabile la Camera Agricolă;

c)      Auditul activitatii financiar-contabile la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roșiorii de Vede;

d)     Auditul activitatii financiar-contabile la Centrul pentru Persoane Vârstnice Cervenia;

e)      Auditul activitatii financiar-contabile la Spitalul de Psihiatrie Cronici Poroschia;

f)       Auditul activitatii financiar-contabile la Consiliul Județean Teleorman;

g)      Gestiunea Resurselor umane in cadrul  Consiliului Județean Teleorman;

h)      Evaluarea activității de audit public intern la DGASPC Teleorman;

i)        Evaluarea activității de audit public intern la Spitalul Județean de Urgență Alexandria;

j)        Elaborarea Proiectului planului de audit public intern pe anul 2016.

În cadrul desfășurării activității de audit public intern au fost realizate un numar de 8 misiuni de audit intern, din care 2 misiuni de evaluare a activitatii de audit a institutiilor subordonate care au organizate compartimente de audit și 2 activității de raportare/organizare și planificare, care au avut ca finalitate forumularea de recomandari privind  îmbunatațirea activităților desfășurate de către Consiliul Județean Teleorman cu scopul de a diminua riscurile ce pot aparea în aceste activități, pentru creșterea și imbunătățirea eficienței și eficacității managementului, controlului și proceselor de guvernanță.

 

            După cum am mai menționat ceva mai sus, activitatea Consiliului Județean Teleorman se realizează și prin intermediul serviciilor și instituțiilor publice subordonate cu personalitate juridică a căror activitate a fost reglementată prin hotărâri adoptate de autoritatea publică județeană sau prin dispoziții emise de președinte.

Astfel, activitatea Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman se desfășoară, cu precădere, la nivelul comunității județene, dar și la nivel național și, uneori, internațional.

Centrul Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman cuprinde Școala populară de arte și meserii tradiționale, Ansamblul ’’Burnasul’’ și Departamentul de cercetare și valorificare a culturii și civilizației tradiționale.

În 2015, Școala populară de arte a fost frecventată  de cca 150 de  tineri prin clasele de educație muzicală și plastică. Beneficiarii sunt în cea mai mare parte copii și tineri.

Ansamblul ’’Burnasul’’ a susținut numeroase spectacole folclorice în județ și în țară. A fost prezent în emisiuni folclorice la Radioul național (Radio România Actualități, Radio Antena satelor)televiziunile naționale( TVR 1 emisiunile – ’’O dată  în viaț㒒, emisiune specială de Pasti TVR 2- ’’ Cîntec de poveste’’, spectacol televizat  Festivalul ,, Pe deal la Teleormănel”- TVR Craiova, TVR 3 , spectacol televizat de colinde la Sala Radio, etc).

Departamentul de cercetare și valorificare a culturii și civilizației tradiționale urmărește investigarea, cercetarea, promovovarea și valorificarea culturii tradiționale, dar organizează și manifestările și activitățile culturale ale instituției (simpozioane, dezbateri, festivaluri, tîrguri, concursuri etc.). Beneficiarii activității sale sunt categorii diferite de cetățeni iubitori ai culturii tradiționale, doritori de cunoaștere și perfecționare.

Considerăm că în anul 2015 de serviciile culturale au beneficiat peste 30.000 cetățeni la acțiunile a căror participare a putut fi cuantificată.

Departamentul de conservare și promovare a culturii tradiționale și educație permanentă

-                           punerea în scenă a unor obiceiuri și tradiții ’’Zărezean’’, ’’Dragobete’’, ’’Drăgaic㒒, obicei de nuntă), Zilele istorice ( 1 Decembrie, 24 ianuarie, 9 mai), sărbători religioase (Sf.Paște, Nașterea Domnului și Crăciunul etc.)

-                           organizarea unor expoziții temporare, în număr de 5 (pictură, icoane,

ceramică, felicitări , artă culinară tradițională, sculptură.)

-                           organizarea unor spectacole(organizarea spectacolelor folclorice, în cadrul ’’ Zilelor Alexandriei” și 1 Decembrie – Alexandria), festivaluri naționale (’’Ghiocelul de aur’’, ’’ Pe deal la Teleormănel’’, Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă),  etc.

-                           înregistrări în studioul propriu (suite de dansuri și piese muzicale ale Ansamblului ,,Burnasul” precum și piese muzicale ale unor formații artistice de amatori din județ).

-                           preselecțiile concurenților pentru festivalurile organizate.

Au fost realizate 12 asemenea proiecte, acțiuni și manifestări culturale de care au beneficiat 1500 persoane interesate.

 Școala populară de arte și meserii tradiționale:

- au fost prezentate spectacole ale cursanților în diferite locuri (Casa de cultură Alexandria, Primăria Alexandria) cu  diferite ocazii (Serbările Școlii de arte, Zilele municipiului Alexandria, lansări de carte, colinde de sărbătorile de iarnă 8 Martie, etc.).

                       - spectacole prezentate de profesorii Școlii sau formațiile îndrumate de aceștia Quartetul ’’Vivace’’(muzică clasică),  formația de muzică folk ’’ Arhaic’’ , seri de muzică si poezie, specatcole de teatru amatori ;

- participarea elevilor școlii la concursuri muzicale în țară (Brăila, Slatinai, București,) dar și la festivaluri de teatru (Cluj)

Considerăm că de serviciile culturale prestate de Ansamblul ’’Burnasul’’ au  beneficiat mii de persoane, auditori, spectatori și telespectatori.

Departamentul de conservare și promovare a culturii tradiționale și educație permanentă a organizat și promovat proiecte și activități culturale în mai multe direcții:

            - Festivaluri în Teleorman’’Primăvara în Teleorman’’ dotat cu Trofeul ’’Ghiocelul de aur’’- festival național de muzică ușoară, ’’Pe deal la Teleormănel’’- festival național de muzică populară și Festivalul național de colinde.

           - Proiectul ,, Iubesc România” cu ocazia zilei de 1 Decembrie care s-a desfășurat în localitălile județului și Alexandria – reședința de județ.

 Spectacole și manifestări culturale:

 - toate spectacolele susținute de Ansamblul ’’Burnasul’’, în județ și în țară ( 19 spectacole)

- realizarea a 5 parteneriate culturale cu școli, licee în vederea promovării, unor proiecte care vizau cultura tradițională;

- parteneriate cu formații artistice de amatori, în vederea prezentării acestora în manifestări culturale sau în județ cu diferite ocazii și pentru anumite tradiții(’’Dragobetele’’ž’’Drăgaica’’).

- susținerea creatorilor  populari de reprezentare la manifestări culturale  Ex.: Participare la Târgul de meșteșugari – Brasov;

- investigarea diferitelor aspecte ale culturii tradiționale în Teleorman(tradiții legate de principalele sărbători religioase);

- organizarea de ateliere creative pentru copii si tineri;

-conceperea unor materiale publicitare (invitații, pliante, afișe, banare)cu diferite ocazii și pentru diferite manifestări culturale.

- susținerea și îndrumarea unor tinere talente în domeniul cântecului popular și promovarea lor în spectacole le folcorice organizate de Centru ;

- susținerea unor tineri teleormăneni în participarea șa festivaluri de muzică ușoarăîn țară ( ex: Octavian Broșteanu și Cezar Gună care au obținut premii și trofee în tară)

-alte servicii culturale oferite celor interesați (înregistrări în studioul propriu pentru Formația de fluierași Dobrotești, artiști amatori de la Frumoasa, tinerii interpreți Daniela Rizea, Pieleanu Florin, etc).

Școala populară de arte, a fost  reprezentată de elevii săi în concursurile de Brăila – Festivalul ’’Virtuozii’’, organizat de Școala de arte Vespasian Lungu și Sfantul Gheorghe,Cluj- Festivalul de muzică folk, ’’ Tinerețe pe portativ’’ ,  si Brăila.

Ansamblul ’’ Burnasul’’;

 - a participatla festivalul internațional  ,,Ceahlăul” – Piatra Neamț;

 - a participat la festivalul internațional ’’ Muzici și tradiții în Cișmigiu’’; 

 -  a susținut 2 spectacole în  manifestări naționale (Craiova și Alexandria).

                                           

În anul 2015, Biblioteca Județeană ,,Marin Preda”, pentru buna desfășurare a activității, a colaborat cu autorități și instituții publice, instituții de cultură, organizații neguvernamentale, universități, licee, colegii, edituri etc.

În ceea ce privește participarea instituției la programe/proiecte europene /internaționale, s-a realizat o strânsă colaborare cu compartimentele specializate ale Consiliului Județean Teleorman (Serviciul de Cooperare Internă și Internațională și Serviciul Educație, Cultură, Relații Publice, dar și cu alte instituții abilitate).

S-au derulat patru proiecte importante:

„Biblionet - lumea în biblioteca mea” - proiect finanțat integral de Fundația

Bill&Melinda Gates și implementat în România de către Fundația IREX România, condusă de Paul Baran.

Prin acest program s-a obținut finanțarea, sub formă de donații, pentru dotarea cu echipamente IT a unui număr de 33 biblioteci publice din județul Teleorman: Biblioteca Județeană Marin Preda, Biblioteca Municipală Gala Galaction Roșiorii de Vede, Biblioteca Orășenească Miron Radu Paraschivescu  Zimnicea, Biblioteca Orășenească Alexandru Depărățeanu Videle și 29 biblioteci comunale – Blejești, Botoroaga, Buzescu, Călinești, Dobrotești, Drăgănești de Vede, Drăgănești Vlașca, Fântânele, Frumoasa, Izlaz, Izvoarele, Lița, Lunca, Măgura, Măldăeni, Peretu, Pietroșani, Plosca, Saelele, Săceni, Scrioaștea, Seaca, Segarcea Vale, Scurtu Mare, Slobozia Mândra, Tătărăștii de Jos, Trivalea Moșteni, Troianul.

Odată cu primirea echipamentelor, însoțite de contractele de donație aferente, bibliotecarii instruiți în cadrul programului Biblionet au putut să ofere comunităților pe care le deservesc acces public gratuit la internet, cetățenii din comunitățile incluse în program reușind, fie singuri, fie cu sprijinul bibliotecarilor, să-și rezolve probleme medicale, să-și găsească un loc de muncă, să comunice mai ușor cu rudele din străinătate sau să găsească informații dintr-un domeniu de interes (educație, legislație, turism etc.).

Aceste aspecte reies din studiul făcut la nivelul județului, studiu conform căruia 94% dintre respondenți au declarat că au găsit informațiile de care aveau nevoie folosind computerele și internetul din biblioteca publică locală.

”Bibliobus - Sprijin pentru implementarea lecturii publice pentru preșcolari

în mediul rural în județul Teleorman” – proiect realizat în colaborare cu Serviciul de Cooperare Internă și Internațională și Consiliul General Seine et Marne Franța.

Responsabil cu acest proiect a fost doamna Firică Alina, proiectul fiind continuat din ianuarie 2015 de către Băețica Geanina, bibliotecar metodist, care semestrial, odată cu manifestările prilejuite de Ziua Bibliotecarului, precum și de Zilele Bibliotecii Județene a redistribuit în cele 17 biblioteci comunale din județ, cuprinse în proiect, coletele cu cărți în limba franceză și română.

“TINLIB”- “TINREAD”  - program ce permite înregistrarea documentelor în format electronic, folosit la nivel național de majoritatea bibliotecilor județene.

Baza de date cuprinde,  la 31 decembrie 2015, un număr de 61.600  de documente înregistrate.

În anul 2015 s-a înregistrat un număr de 8.200 documente în acest program, care ulterior au fost transferate în programul TINREAD – care constă în accesarea catalogului on-line de către utilizatorii bibliotecii. În acest fel, orice utilizator poate verifica de acasă dacă un document se află în colecțiile bibliotecii, dacă este disponibil sau îl poate rezerva. Actualmente se lucrează în acest program pentru definitivarea lui (TINREAD), astfel încât până la finele anului 2016 să fie accesibil utilizatorilor.

„Bătălia cărților” – proiect național inițiat de Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj, constând într-un concurs de lectură pentru copii (11-13 ani) și adolescenți (14-18 ani), ce se va desfășura anual începând cu anul 2015. Finala județeană pentru copii s-a desfășurat la Biblioteca Muncipală Gala Galaction Roșiorii de Vede în 16 octombrie 2015, iar cea pentru adolescenți – la Biblioteca Județeană Marin Preda Teleorman în data de 1 octombrie 2015. În perioada martie–septembrie, anual, se desfășoară faza județeană, în urma căreia se alege Cititorul anului în Teleorman. Menționăm că din partea de sud a țării, singurele biblioteci județene prezente în cadrul proiectului sunt cele din Teleorman și Argeș. Urmează ca cei doi câștigători, respectiv, Soare Gabriela Cristina de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, Alexandria și Dică Ana Maria de la Școala Gimnazială Segarcea Vale să participe la faza finală ce se va desfășura în anul 2016.

În cadrul bibliotecii județene au fost organizate o serie de evenimente, dintre care amintesc:

-       Expoziții  – 57:

Ø  Expoziții de carte cu autograf;

Ø  Expoziții de artă plastică modernă, grafică;

Ø  Expoziții de medalii, insigne, plachete, statui, filatelie, cartofilie;

Ø  Expoziție de felicitări și  mărțișoare.

La manifestările și activitățile culturale desfășurate, in numar de 44, au participat  3.514 persoane.

-       Lansări de carte în 2015: 15 titluri

 

            În anul 2015, Muzeul Județean Teleorman, a desfășurat o serie de activități culturale ce s-au adresat tuturor categoriilor de vârstă.                                                                       Aceste activități au constat în  expoziții permanente și temporare, simpozioane, colocvii și mese rotunde, programe punctuale adresate cu precădere elevilor,  manifestări de tipul „Ziua porților deschise” și „Noaptea muzeelor”, care au devenit acum tradiționale, cu un grad mare de participare a publicului vizitator.

 Muzeul Județean Teleorman deține în prezent trei expoziții permanente ce vizează domenii precum arheologia și numismatica, istoria recentă și etnografia.

De asemenea, pe parcursul anului 2015, la sediul Muzeului Județean Teleorman a continuat organizarea unor expoziții temporare. Acestea, în număr de 10, au fost realizate atât cu obiecte din patrimoniul propriu, dar și cu participarea unor colecționari, asociații culturale și instituții colaboratoare. Programul de desfășurare al acestora a fost următorul:

1) Școala teleormăneană de altădată, expoziție tematică organizată împreună cu Biroul Județean Teleorman al Arhivelor Naționale – 19 decembrie 2014-21 februarie 2015;

2) Simbolul Crucii în arta populară teleormăneană, expoziție organizată în colaborare cu Muzeul Municipal „Petre Voivozeanu” Roșiorii de Vede – 15 mai 2014-30 aprilie 2015;

3) Mărțișoare pentru mame, expoziție organizată de preșcolari și elevi în cadrul parteneriatelor educaționale încheiate cu muzeul – 27 februarie-14 martie;

4) Florile adâncului – Colecția de mineralogie Remus Rogozea, expoziție de științele naturii organizată în colaborare cu Muzeul Olteniei – 20 martie-20 mai;

5) „Oale și străchini” – ceramica etnografică în județul Teleorman, expoziție organizată în colaborare cu Muzeul Municipal „Petre Voivozeanu” Roșiorii de Vede – 15 mai 2015-30 apr. 2016;

6) Reclame și publicitate, expoziție organizată împreună cu Biroul Județean Teleorman al Arhivelor Naționale – 28 mai-17 iulie;

7) „Între adevăr și legend㔠- măguri și organe din județul Teleorman – 04 august-26 septembrie;

8) Colecții și Colecționari, expoziție dedicată colecționarilor și colecțiilor lor în cadrul proiectului „Octombrie, Luna Colecționarului”, ediția a IV-a – 1-31 octombrie;

9) 1945 (din ciclu expozițional „Ani de război”), expoziție organizată împreună cu Biroul Județean Teleorman al Arhivelor Naționale și Instituția Prefectului Județul Teleorman – 12 noiembrie -5 decembrie

10) Din istoria presei teleormănene, expoziție organizată împreună cu Biroul Județean Teleorman al Arhivelor Naționale – 11 decembrie 2015-20 februarie 2016

 

In afara sediului, Muzeul Judetean Teleorman a avut urmatoarele participari expozitionale:

1) Aurul și argintul antic al României, expoziție cu peste 1000 de piese lucrate din metale prețioase - aur și argint - descoperite pe teritoriul României, realizată de Muzeul Național de Istorie a României București și alte 31 de muzee din țară, ce a fost deschisă la București, la  19 decembrie 2013 și va fi itinerată, în diferite muzee din țară, până în decembrie 2016.

2) Comorile României în China, expoziție cu cca. 800 de piese descoperite pe teritoriul României, realizată de Muzeul Național de Istorie a României București și alte 24 de muzee din țară, ce urma a fi deschisă la Beijing în luna septembrie a anului 2015 a fost amânată, din motive organizatorice, pentru ianuarie 2016. Muzeul Județean Teleorman participă cu un obiect clasat la categoria juridic㠄tezaur”, datat în eneolitic, cultura Gumelnița (cca. 4000 î.Hr.), provenit de la Orbeasca de Sus - un capac prosopomorf.

3) Teleormanul poartă ie, expoziție de ie teleormăneană, organizată de Prefectura Teleorman, Consiliul Județean Teleorman, Muzeul Județean Teleorman și Centrul Creației Populare Teleorman – 24-29 iunie;

4) 1945 (din ciclu expozițional „Ani de război”), expoziție organizată împreună cu Biroul Județean Teleorman al Arhivelor Naționale și Instituția Prefectului Județul Teleorman – 30 octombrie - 6 noiembrie

A continuat, pentru al optulea an consecutiv,  ciclul expozițional inițiat în martie 2008. „Exponatul lunii” și-a propus, lună de lună, să supună atenției publicului vizitator un obiect cu valoare arheologică, istorică, memorială sau etnografică deosebită ce a fost expus în Holul de onoare al muzeului, împreună cu o bogată bază documentară.

Tot din dorința de a atrage publicul și mai ales elevii, la muzeu a continuat, pe tot parcursul anului, vizitarea gratuită a expozițiilor în prima vineri, respectiv sâmbătă a fiecărei luni, precum și de Ziua Culturii Naționale, Dragobetele, Ziua Internațională a Copilului, Zilele Alexandriei, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.

Începând din luna mai 2013, Muzeul Județean Teleorman a demarat un proiect intituat „Muzeul... te viziteaza”  ce cuprinde, pe lângă prezentarea muzeului, a expozițiilor sale și activităților specifice, diferite prezentări tematice, proiect ce se desfășoară în localități rurale ale județului Teleorman, având ca grup țintă elevii din ciclurile primare și gimnaziale ce învață la școlile respective.

În 2015 desfășurarea programului a fost următoarea:

1) Tradiții de Sfintele Paști, în colaborare cu Școala Gimnazială nr. 1 Mârzănești – 24 martie;

2) De la bobul de grâu la pâine, în colaborare cu Școala Gimnazială Merenii de Jos – 23 mai;

3) Roadele toamnei, în colaborare cu Primăria comunei Vedea și Școala Gimnazială Vedea – 21 octombrie;

4) Personalitatea lui C. A. Dragodan, în colaborare cu Liceul Teoretic Piatra – 22 octombrie;

5) Cum se îmbrăcau bunicii noștri, în colaborare cu Școala Gimnazială Dobrotești             2 decembrie.

În cadrul programului de școal㠄alternativ㔠Să știi mai multe, să fii mai bun, Muzeul Județean Teleorman a organizat, pentru perioada 6-10 aprilie 2015, a IV-a ediție a proiectului Muzeul altfel – ediția a III-a, ce a cuprins vizitarea cu ghidaj de specialitate a expozițiilor permanente și temporare organizate la muzeu.

În ceea ce privește numărul de vizitatori din săptămâna 7-11 aprilie, acesta a fost de 1032, reprezentând 686, respectiv 66,50 %, din mediu urban (Alexandria și Zimnicea) și 346, respectiv 33,50 %, din alte 9 localități rurale din județ: Cervenia, Măgura, Mârzănești, Nanov, Orbeasca de Sus, Plosca, Poroschia, Ștorobăneasa, Vitănești.

 

Desfășurată pe parcursul a 4 zile în perioada 24 - 27 august a.c. a II-a ediție a proiectului educațional Școala de vară a cuprins patru ateliere adresate elevilor din ciclul primar și gimnazial, derulate de către specialiști de la Muzeul Județean Teleorman.

 

Noaptea muzeelor, importantă manifestare dedicată instituției muzeale, instituită la nivelul Uniunii Europene, a fost sărbătorită și la Muzeul Județean Teleorman în data de 16 mai 2015, între orele 17.00-24.00, sub genericul Seară de muzică și poezie la muzeu. Cu această ocazie, 374 de persoane au trecut pragul instituției muzeale teleormănene.

Organizatorii ediției 2015 a Nopții Muzeelor au fost: Consiliul Județean Teleorman, Centrul Județean de Conservare si Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman și Muzeul Județean Teleorman, având ca partener Școala Gimnazial㠄Mihai Viteazul” din Alexandria.

 Târgul Colecționarilor- A III-a ediție a acestei activități adresată colecționarilor și iubitorilor de „vechituri” s-a desfășurat la Muzeul Județean Teleorman ca parte componentă a proiectului expozițional Octombrie - Luna colecționarului, în ziua de 17 octombrie 2015. La târg au participat, pe lângă 7 colecționari care au oferit spre vânzare sau schimb diferite obiecte și un număr de 47 de vizitatori.

 In 2015, DGASPC Teleorman a continuat sa realizeze obiectivele generale și specifice impuse de Strategiile aprobate la nivel national  pentru Copii, Persoane Virstnice și Persoane cu Handicap, precum și de legislația in vigoare.

 

IN DOMENIUL PROTECȚIEI COPILULUI activitatea s-a desfăsurat in cadrul următoarelor structuri organizatorice :

 Serviciul Management de caz:

A asigurat instituirea, monitorizarea și incetarea masurilor de protectie la familii, persoane , asistenti maternali profesionisti și in centrele rezidențiale din structura DGASPC; incepind cu 1 aprilie 2014, odata cu aprobarea noii organigrame,  structura Serviciului este urmatoarea: are in componentă următoarele compartimente :  Compartimentul Plasamente de tip familial și Biroul Management de caz pentru AMP.

Beneficiarii Serviciului au fost copiii rămasi , temporar sau definitiv,  fără ocrotirea parintilor lor si care au nevoie de  protectie, copiii pentru care s-au instituit măsuri de protectie specială, asistenti maternali profesionisti, minori care săvirsesc fapte penale și nu răspund penal.

În urma instrumentării sesizărilor primite, în cursul anului 2015,  s-au instituit 91 măsuri de protecție speciale - plasamente  familiale ( la AMP, familii sau persoane) , centre rezidențiale. Urmare monitorizării cazurilor active, s-au încetat 94 măsuri de protecție speciale prin : adoptie, reintegrări în familie, integrare/reintegrare socio-profesională a tinerilor.

Referitor la adoptia copiilor din sistemul de protectie, specialistii din cadrul Compartimentului plasamente de tip familial  au asigurat serviciile de informare initială a mamelor și a celorlalte rude identificate ale copiilor din sistemul de prootectie , pentru care demersurile de reintegrare in familie au esuat. In acest sens, in anul 2015, au fost „transferate” către Birou Adoptii și post adoptii, un număr de 36 dosare, asigurindu-se in continuare monitorizarea măsurilor de protectie.

 In ceea ce priveste reteaua de asistenti maternali profesionisti și copiii aflati in ingrijirea acestora, obiectivul urmărit, in anul 2015, a fost oferirea unui cadru stabil si securizant in familiile asistentilor maternali pentru copiii aflati in dificultate, pana la gasirea unei solutii definitive de tip familial –reintegrare in familia naturala sau adoptie. La începutul anului 2015, rețeaua de asistenți maternali cuprindea un nr. de 203 asistenți maternali profesioniști d.c. active , 199 AMP, la care se aflau în plasament 348 copii . Pe parcursul anului 2015, reteaua de asistenti maternali profesionisti s-a redus cu 7 asistenti maternali, reprezentand retrageri atestate, pensionari in cursul anului. S-au încetat măsurile de protecție, prin reintegrarea în familia naturală sau adopție, pentru un nr. de 20 copii, iar 26 copii, au fost dati in plasament la persoane, familii asistentii maternali profesionisti sau transferati in centre. In prezent , reteaua de AMP este de  203 , d.c. numărul de asistenți maternali activi, este de  199, care au în plasament 360 copii.

În cadrul Compartimentului plasamente de tip familial au fost instrumentate si cazurile copiilor care au savârșit fapte și nu raspund penal, prin intituirea masurilor de protecție special㠖 supraveghere specializată -, monitorizarea, precum și incetarea acestor măsuri de protectie.

Numărul de sesizări cu acest specific, existente in evidența compartimentului , la inceputul anului 2015,  a fost de 90 din care,  pentru un număr de 41  de copii erau, deja, instituite măsurile de protectie special㠖 supravegheri specializate care au continuat sa fie monitorizate.

 Ca urmare a monitorizării măsurilor de protectie, pentru un număr de 4 copii s-au incetat măsurile de protectie. La sfarsitul anului 2015, numărul de sesizări cu acest specific, existente in evidența compartimentului este de 97, iar pentru un număr de 37 de copii sunt instituite măsurile de protectie special㠖 supravegheri specializate.

In ceea ce priveste activitatea centrelor teritoriale, situația a fost următoarea:

In acest trimestru al anului 2015 au functionat 4 centre de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati  și  pe problematica tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie și 11 centre rezidentiale pentru protectia copilului cu si fara dizabilitati.

În teritoriu, activitatea de protecție a copilului a constat în susținerea funcționării  centrelor, după cum urmează :

Centrul teritorial pentru protecția de tip familial a copilului Alexandria – a asigurat asistență și sprijin pentru un număr mediu de 65 copii (dintre care 6 studenti),  în 6 apartamente funcționale, organizate pe model familial, situate în Roșiori de Vede . Numarul de copii și tineri reintegrati in familii a fost de  3, incetari  de masura de protectie, la cerere 5  si inlocuire masura de protectie – plasament la bunici  3.

Centrul teritorial pentru protecția de tip familial a copilului Rosiori de Vede  – a asigurat asistență și sprijin pentru un număr mediu de  73 copii,  în 8 apartamente funcționale, organizate pe model familial, situate în Roșiori de Vede . Numarul de copii și tineri reintegrati in familii/incetare  masura de protectie a fost de 13.

În ceea ce privește serviciile acordate copiilor cu dizabilitati, acestea s-au asigurat în cadrul Complexului de servicii pentru copilul cu nevoi speciale (are in componenta 4 centre rezidentiale situate in Alexandria), CTPTFCNS Rosiori de Vede si CTPTFCNS Alexandria. Numarul mediu de copii care au fost ingrijiti in aceste centre, in decursul anului 2015 a fost de 129; avind in vedere problemele speciale pe care le prezinta copiii și tinerii din aceste centre, in acest an, numarul de beneficiari ai acestor centre s-a redus fata de sfarsitul anului 2014 cand exista un numar de 138 de copii, prin  2 decese, 8 reintegrari in familie, 9 incetare masura.

Tot copiilor cu dizabilitati ( handicap) le  sint destinate si cele 3 centre de ingrijire si recuperare de zi , care fac parte din Complexul de servicii destinate copilului si familiei și care au asigurat servicii de recuperare, consiliere, terapie ocupationala pentru un numar  mediu lunar de 69 de copii din care pentru 56 copii –regim extern si 13 - regim intern.

Pentru protectia cuplurilor mama-copil, gravide in ultimul trimestru de sarcina abuzate in familie, fara locuinta, confruntate cu probleme intrafamiliale, au fost furnizate servicii specializate in cadrul Centrului Mama și Copilul supusi Violentei Domestice Rosiori de Vede, Centrul  Maternal Alexandria; in anul 2015, in aceste centre au fost ingrijite un numar 17 mame cu 35 de copii. 

Copiii victime ale violentei in propriile familii sau in alte medii (abuzati , neglijati, exploatati, traficati) care au fost preluati in regim de urgenta, au fost ingrijiti in cadrul Centrului  de Respiro și Urgență ; acest serviciu   functioneaza in Alexandria, ca serviciu de prevenire a separarii copilului de familie; in cadrul acestui centru, in  anul 2015,  un numar de 28 de copii  au tranzitat centrul, beneficiind de  servicii de consiliere psihologica, evaluari medicale complexe, suport emotional, pregatirea pentru transferul catre alte servicii sociale ( centre rezidentiale, asistenti maternali profesionisti, familii sau persoane) sau reintergrare in familii.

 

Serviciul  Adoptii si Postadoptii

Beneficiarii serviciilor oferite de compartiment au fost:

·         copiii pentru care instanta judecatoreasca a incuviintat deschiderea procedurii adoptiei interne;

·         familiile biologice ale copiilor care urmeaza sa fie adoptati;

·         familiile/persoanele care doresc sa adopte;

        In perioada ianuarie – decembrie 2015, resursele umane care au asigurat desfăsurarea activităților Serviciului au fost: 2 psihologi, 1 asistent social, 1 inspector, 1 consilier juridic si Sef Serviciu Adoptii si Postadoptii.

       În perioada raportată, urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu si a activitatilor specifice, au fost realizati urmatorii indicatori:

o   au fost atestate ca apte să adopte un număr 13 familii/persoane (2 sunt in curs de atestare);

          

 Compartimentul Evaluare complexă a copilului cu dizabilități

In decursul anului 2015, în cadrul acestui Compartiment, și-au desfășurat activitatea un numar de 5 specialiști (2 medici, 3 inspectori), care au avut ca atribuții :

-          evaluarea copiilor cu dizabilități în vederea incadrării intr-un grad de handicap, prin C.P.C.Teleorman;

-          întocmirea rapoartelor de evaluare complexă și a planurilor de recuperare pentru copiii cu dizabilități întrați în evidența Compartimentului ;

-          reevaluarea condițiilor privind încadrarea copiilor într-un grad de handicap.

-          încheierea contractului cu familia/reprezentantul legal in vederea furnizarii serviciilor si a interventiilor cuprinse in planul de servicii,  anual sau de cate ori este nevoie ;

-          eliberarea acordului institutiei noastre privind obtinerea indemnizatiei lunare de insotitor/asistent personal pentru copiii cu incadrare intr –un grad de handicap, respectiv gradul Grav, catre autoritatile locale;

-          prezentarea dosarelor in CPC Teleorman, cu propunerile corespunzătoare ;

-          monitorizarea situației copiilor aflati in evidența Compartimentului.

     La 01.01.2015 in evidenta Compartimentului de evaluare complexa a copilului cu dizabilitati se aflau un numar de 1.328 cazuri.

   In decursului anului 2015, s-au realizat evaluări complexe, specifice Compartimentului, pentrut incadrare in grad de handicap, asa incit, la sfirsitul anului 2015, in evidența Compartimentului s-au aflat 1.395 pentru incadrare in grad de handicap. Precizăm că in cursul anului 2015 până în prezent, au intrat in evidenta Compartimentului un număr de 181 de cazuri noi- grad de handicap, 6 cazuri –respingeri  si  s–au reevaluat un numar de 1214 de cazuri.

 Serviciul Interventie in Regim de Urgenta in domeniul Asistentei Sociale

 Serviciul reprezintă principala poarta de intrare pentru sesizările adresate institutiei noastre. In anul 2015, a  asigurat preluarea sesizărilor primite pentru copii si a persoanelor adulte, aflați în situații de risc major: abuzați, neglijați, abandonați in maternități sau alte unități medicale, exploatati, fara locuinta, cazuri de repatriere și  instrumentarea cazurilor respective, prin realizarea evaluarii initiale a cazurilor.  Numărul sesizărilor repartizate Serviciului in anul 2015 fost de 181, numar comparativ mai mic decat in anul 2014, respectiv 399 sesizari; in urma analizării situatiilor prezentate, specialistii Serviciului  au făcut propuneri de instituiri de măsuri de protectie -  plasament in regim de urgență -  pentru un număr de 28 copii, care ulterior, au ajuns in serviciile de protectie din structura DGASPC Teleorman , sau referirea către alte institutii abilitate, in cazurile in care nu s-a impus preluarea copiilor in sistemul de protectie.

In anul 2015, problematicile pentru care s-au făcut sesizări au fost următoarele:

-  9 cazuri abandon in spitale ( maternități sau alte unități medicale)

-  28 cazuri de abuz fizic;

-  4 cazuri de abuz sexual;

-  5 cazuri abuz emotional;

- 4 cazuri de exploatare prin munca;

- 53 cazuri de neglijare;

- 14 cazuri de repatriere;

-  9 cazuri stare de saracie;

-  3 cazuri de adulti aflati in dificultate ( aflati in prezent cu masura de protectie la C.I.A. Olteni)

- 52 cazuri de copii aflati in alte situatii;

 

Biroul de evaluare si consiliere psihologica pentru parinti si copii

Biroul de evaluare si consiliere psihologica pentru parinti si copii conform atributiilor pe care le are, pe parcursul anului 2015 a desfasurat urmatoarele activitati:

1. A derulat seminarii cu o parte a personalului Centrului teritorial pentru protectia de tip familial pentru copii cu nevoi speciale Rosiorii de Vede, in vederea prelucrarii unui material despre “Disciplinarea pozitiva”;

2. Activitati de evaluare si consiliere psihologica pentru un numar de 440 cazuri;

3.   Activitati in vederea reevaluarii planurilor individualizate de protectie;

4. A fost asigurata prezenta unui psiholog la solicitarile Tribunalului Teleorman, Inspectoratului General al Politiei Teleorman sau Parchetului de pe langa Tribunalul Teleorman, pentru audierea unor minori;

5. Activitati specifice Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap prin intermediul psihologului desemnat pentru asta;

6. Pregatirea profesionala a 6 persoane care au solicitat eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist si pregatirea continua a 55 de asistenti maternali profesionisti. 

 

In anul 2015, in domeniul persoanei adulte, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman si-a directionat activitatea in urmatoarele directii:

În cadrul centrelor rezidentiale publice au fost  furnizate servicii sociale de găzduire, îngrijire, recuperare si reabilitare, socializare, în conformitate cu standardele specifice de calitate si standardele de cost, pentru persoane cu handicap evaluate medicopsihosocial, pentru care s-a stabilit masura de protectie

In cadrul DGASPC au functionat trei centre rezidentiale :

- Centrul de ingrijire si asistenta Olteni (CIA)

- Centrul de ingrijire si asistenta Videle(CIA)

- Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Videle (CRRN), ultimele doua centre fiind grupate in Complexul de servicii pentru persoana adulta cu handicap Videle.

 

            Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman, instituție publică de interes județean cu personalitate juridică are în coordonare un număr de șapte servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor: Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele, Zimnicea, Videle, Drăgănești Vlașca și Gratia si  90 de oficii de stare civilă, organizate în cadrul celorlalte primării din județ.

           

Pe linie de management,  pe parcursul anului 2015 s-au organizat și derulat 4 convocări trimestriale în vederea pregătirii profesionale a lucrătorilor pe linie de evidență a persoanelor la care au participat șefii S.P.C.L.EP.-urilor, lucrătorii acestor servicii și reprezentanți ai IPJ.

Pe linie de stare civilă au fost organizate două convocări zonale pentru pregătirea profesională a funcționarilor delegați să exercite atribuțiile de stare civilă, precum și instruirea anuală a ofițerilor de stare civilă din județ.

Pe linie de evidență a persoanelor au fost planificate și efectuate un număr de 21 activități de coordonare, îndrumare și control (câte 3 activități la fiecare s.p.c.l.e.p.).

De asemenea, in anul 2015 s-au desfășurat activități specifice pentru organizarea și funcționarea unui nou s.p.c.l.e.p., respectiv S.P.C.L.E.P. Trivalea Moșteni.

Alte activități desfășurate pe linie de evidență a persoanelor:

 - au fost eliberate acte de identitate astfel:

a) la S.P.C.J.E.P. Teleorman:– 60;

b) la nivelul județului au fost emise un număr de 37063 acte de identitate din care:

                        - 35900 CI;

                        - 1163 CIP.

- au fost desfășurate activități de verificare și distribuire a cărților de alegător existente la nivelul serviciilor locale de evidență a persoanelor; la sfârșitul anului 2015 mai existau 7 cărți de alegător nedistribuite la nivelul județului Teleorman;

- au fost formulate răspunsuri în cazul petițiilor repartizate Compartimentului Evidența Persoanelor;

- au fost desfășurate 55 activități de mediatizare a actelor normative:

- au fost desfășurate 65 acțiuni cu stația mobilă, fiind puse  în legalitate 105 de persoane;

- s-au executat 44 controale la instituții sanitare și de protecție socială, fiind puse  în legalitate 114 persoane;

Pe linie de stare civila, in anul 2015 s-au inregistrat:

ü  cereri de transcriere a certificatelor/extraselor de stare  procurate din străinătate: un număr de  522, din care  491 au fost avizate prealabil și 55  au fost restituite pentru neconformități;

ü  dosare de rectificare a actelor de stare civilă: - 190 din care 167 avizate prealabil și 23 au fost restituite pentru neconformități,

ü  dosare de schimbare a numelui pe cale administrativă: 30, din care pentru 30 au fost întocmite referatele și proiectele de dispoziție în vederea aprobării acestora de către Președintele Consiliului Județean Teleorman;

ü  solicitări pentru alocarea  numărului  certificatului de divorț: 52

ü  certificate de divorț primite de la notarii publici: 125

ü  mențiuni operate în registrele de stare civilă, exemplarul II: 17462

ü  extrase pentru uz oficial întocmite și transmise la cererea instituțiilor abilitate: 498

ü  certificate de stare civilă/extrase multilingve transmise la solicitarea D.E.P.A.B.D.: 29

ü  îndrumări, radiograme și instrucțiuni primite de la D.E.P.A.B.D., în vederea prelucrării, însușirii și aplicării acestora  transmise la s.p.c.l.e.p. și primăriile unităților administrativ-teritoriale: 30

ü  solicitări puncte de vedere la D.E.P.A.B.D. - 6

ü  certificate de stare civilă/extrase multilingve distribuite la s.p.c.l.e.p/primării: 21500 certificate  și 1740 extrase.

 

  Prin Serviciul Informatic se întreține și reface infrastructura rețelei de comunicații  existentă în cladirea Consiliului Județean. În acest moment, rețeaua este bazată pe cabluri UTP, switch-uri și routere, care conectează un număr de 100 calculatoare, din care 3 servere.

  Prin site-ul web se prezintă județul, consiliul județean și activitatea acestuia, ședințele de consiliu și hotărârile consiliului județean dând posibilitatea cetățenilor de a descărca online acte și formulare necesare în relația cu autoritatea  publică județeană.           De asemenea, aici se oferă informații privind licitații și concursuri organizate, comunicate de presă privind activitatea consiliului județean și a serviciilor publice din subordine, precum și alte activități educative, culturale și sportive organizate în acest an. Serviciul Informatic a avut contracte de prestări servicii, service IT cu un număr de șase primării respectiv: Mereni, Ștorobaneasa, Smârdioasa, Bujoru, Rădoiești, Bogdana.

 

În anul 2015, Direcția Generală de Pază a Județului Teleorman, în baza contractelor de pază și ordine publică a asigurat paza pentru un număr de nouă beneficiari din care, șapte instituții publice și două societăți comerciale.

 

Serviciul de Deservire, Pază și Protocol asigură și întreține curățenia în Palatul Administrativ, precum și paza acestuia și a altor instituții din subordine în baza contractelor de prestării servicii.

De asemenea, întreține buna funcționare a instalației electrice și a instalației tehnico-sanitare și termice, exploatarea în bune condiții a centralei telefonice și efectuează servicii de alimentație publică și control.

                                                                              

            Camera Agricola Județeană este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean și în coordonarea tehnico-metodologica a MADR, finanțată din subvenții de la bugetul de stat și venituri proprii.

            Au fost organizate cursuri de formare profesională, calificare și de instruire, care au avut ca tematică:

            - initiere si calificare ca lucratori in cresterea animalelor si cultura plantelor si apicultura;

            - instruire/informare și consiliere a beneficiarilor masurilor PNDR2007-2013 , respectiv masura 141- Sprijinirea fermelor agricole de subzistenta;

            - instruire /informare aproducătorilor agricoli privind Normele de ecocondiționalitate, codul de bune practici agricole, PNDR 2014-2020, schimbări climatice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, utilizarea energiilor regenerabile,  produse tradiționale etc.

            -priorități MADR privind politica de dezvoltare rurală 2014-2020;

            - strategia națională a României privind schimbările climatice 2013-2020;

            - ghid privind adaptarea la schimbările climatice

Prin specialiștii Camerei Agricole s-a acordat consultanță de specialitate fermierilor. S-au infiintat loturi demonstrative in domeniul vegetal si cel zootehnic prin grija specialistilor de la centrele locale in legumicultura si cultura mare.

De asemenea,in anul 2015 s-au realizat o serie demonstratii practice privind activitati de: eliminarea coroposnitelor din solar prin metode bilogice (comuna Storobaneasa), interventii in stupina (sat Magura), taieri de rodire la pomii fructiferi (comunele Viisoara si Olteni) etc. S-au facut vizite in teren, evaluari si rapoarte finale cu recomandari  pentru fermieri.

 

Prin Serviciul de Cooperare Interna si Internationala s-a asigurat organizarea mai multor evenimente cu participare internationala, s-au realizat parteneriate cu institutii si structuri neguvernamentale si s-au derulat proiecte cu parteneri interni si internationali.

In decursul anului 2015 au fost continuate o serie de proiecte si activitati incepute în anul precedent, dar au fost  demarate și noi activitati pentru anul in curs si pentru viitor. Amintim cateva dintre cele mai importante programe de cooperare derulate: COOPERAREA ROMANO – OLANDEZA, prin parteneriatul cu Regia da Apa Reest &Wieden din Olanda, in scopul protejarii mediului inconjurator, programul cultural comun cu partea bulgara initiat in scopul Reinvierii culturii si traditiei teleormanene prin amplul proiect “Traditia si Dansul – Pod peste Dunare”,

            Initierea unor relatii internationale 

S-au purtat discuții cu reprezentanții Ambasadei Romaniei la Bagdad, privind  ințiativa Consiliului Judetean Teleorman de a incheia o înțelegere de Înfrățire si Cooperare cu Guvernoratul Thi Qar din Repubilca Irak.

Pe lângă permanenta documentare privind fondurile europene, în anul 2015 s-a depus proiectul « Istoria nevăzuta de pe malul Dunarii » proiectul are ca obiectiv principal promovarea obiectivelor cultural - istorice mai puțin cunoscute si mai puțin valorificate de pe malul fluviului Dunarea, situate în județul Teleorman și țn regiunile partenere.

De asemenea, și in anul 2015 au continuat lucrările la proiectul de impadurire implementat in comuna Lunca Judetul Teleorman, cu finantare olandeza, initiat in anul 2010.

Activitatea serviciului din anul 2015 a fost completata cu activitati curente: deplasări la școli, licee, municipiul București și localități din județul Teleorman.

 

            În încheiere, consider că, prin activitatea desfășurată, Consiliul Județean Teleorman a reușit în mare măsură să răspundă cerințelor prioritare ale locuitorilor județului.

            Rezultatele obținute în anul 2015, mă îndreptățesc să apreciez că a existat o preocupare continuă din partea tuturor autorităților și instituțiilor subordonate Consiliului județean pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.

            Alte informații și detalii cu privire la acțiunile și rezultatele înregistrate în anul 2015 pot fi obținute consultând site-ul Consiliului Județean Teleorman (www.cjteleorman.ro) sau adresându-vă Direcției Juridice și Administrație Publică Locală și  Direcției Coordonare Instituții Subordonate din cadrul Consiliului Județean Teleorman.

 

 

 

                                                      P R E Ș E D I N T E ,

                                    

                                                      Adrian Ionuț Gâdea