Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2022

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1  din  11  ianuarie 2022  privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14 % din impozitul pe venit, precum şi a sumelor retinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023 - 2025
Hotararea nr. 2  din  11  ianuarie 2022  privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din taxa pe valoarea adăugată şi din cota de 14 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2023 - 2025
Hotararea nr. 3  din  26  ianuarie 2022  privind: aprobarea "Planului operativ de acţiune pentru perioada ianuarie - martie 2022"
Hotararea nr. 4  din  26  ianuarie 2022  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizăr obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 612 Antoneşti - Rădoieşti (D 601C) km 55+594 - 63+773 (8,132 km)"
Hotararea nr. 5  din  26  ianuarie 2022  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile neces~ realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 601 B, Cosmeşti (] 601 C) - Silişfea (DJ 701), km 14+540 - km 22+704 (L=8,164 km)"
Hotararea nr. 6  din  26  ianuarie 2022  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesar realizării obiectivului de investiţii "Reabilitare DJ 601 B, Blejeşti (D 503) - Cosmeşti (DJ 601 C), km 6+038 - 14+540 (L=8,502 km)"
Hotararea nr. 7  din  26  ianuarie 2022  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesart realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 612, Botoroag~ (DJ 503) - Frăsinet (DJ 506), krn 19+778 - krn 32+100 (12,322 km)"
Hotararea nr. 8  din  26  ianuarie 2022  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesar realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 612, Rădoieşti (Do 601C) - Săceni (DJ 612A), km 64+371- km 76+172 (L=11,801 krn)"
Hotararea nr. 9  din  26  ianuarie 2022  privind: aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile neceSaI realizării obiectivului de investiţii "Modernizare DJ 612 Călin eşti (D 703) - Antoneşti km 48+080 - 55+594 (7,514 km)"
Hotararea nr. 10  din  26  ianuarie 2022  privind: constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Sandu Remiy Geaniy, prin demisie, şi vacanta rea locului de consilier judeţean
Hotararea nr. 11  din  26  ianuarie 2022  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.152 din 13 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleormanpe principalele domenii de activitate
Hotararea nr. 12  din  31  ianuarie 2022  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentrul fondul forestier proprietate publică a Judeţului Teleorman, aflat în administrarea Direcţiei Silvice Teleorman, prin Ocolul Silvic Alexandria
Hotararea nr. 13  din  31  ianuarie 2022  privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" Teleorman
Hotararea nr. 14  din  31  ianuarie 2022  privind: aprobarea organizării concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda"- instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman Consiliul Judeţean
Hotararea nr. 15  din  31  ianuarie 2022  privind: stabilirea preţului mediu pentru masa verde de pe pajişti, pentru anul 2022
Hotararea nr. 16  din  31  ianuarie 2022  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 17  din  31  ianuarie 2022  privind: aprobarea utilizării sumei de 56.000,00 mii lei din excedentul bugetului local Înregistrat la 31 decembrie 2021, pentru finanţarea cheltuielilo secţiunii de dezvoltare În anul 2022
Hotararea nr. 18  din  31  ianuarie 2022  privind: modificarea statului de funcţii prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 198 din 17 decembrie 2021 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
Hotararea nr. 19  din  31  ianuarie 2022  privind: modificarea şi completarea Anexei l la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 99 din 3 l mai 202 l privind participarea Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleom1an in cadrul Programului "South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme", a co-finanţării cheltuielilor eligibile, neeligibile şi conexe finanţate prin Program proporţional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse in Anexa nr. l Portofoliul de proiecte precerere de finanţare Banca Europeană de Investiţii, precum şi aprobarea Acordului cadru intre ADR Sud-Muntenia şi Judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleonnan
Hotararea nr. 20  din  31  ianuarie 2022  privind: modificarea Anexei 2 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 100 din 31 mai 2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleonnan şi Municipiul Alexandria participante la Programul .. SOllth-Muntenia Energy Ejjicency for Public Buildings Investment Programme" finanţat În cadrul Programului ELENA - European Local Energy Assistance
Hotararea nr. 21  din  31  ianuarie 2022  privind: modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 103 din 31 mai 2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman şi Municipiul Turnu Măgurele participante la Programul "South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finanţat în cadrul Programului ELENA - European Local Energy Assistance
Hotararea nr. 22  din  17 februarie 2022  privind: repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anu 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025
Hotararea nr. 23  din  17 februarie 2022  privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 32.994 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se Încasa la bugetul de stat În anul 2022
Hotararea nr. 24  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii "Realizare subtraversări pe DJ 504, pe raza comunei Orbeasca, la km 66+210, km 66+476, km 68+164 şi km 68+450", în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
Hotararea nr. 25  din  18 februarie 2022  privind: modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 26  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice, a contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele rezidenţiale pentru persoane vârstnice Furculeşti şi Cervenia şi categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2022
Hotararea nr. 27  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a copiilor cu nevoi sociale şi speciale din Centrele rezidenţiale şi de zi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2022
Hotararea nr. 28  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Olteni, Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Videle şi Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi "Sfantul Iustin" Videle din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2022
Hotararea nr. 29  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unităţile de cult din judeţul Teleorman, pe anul 2022
Hotararea nr. 30  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2022
Hotararea nr. 31  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2022
Hotararea nr. 32  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2022
Hotararea nr. 33  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025
Hotararea nr. 34  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi fondului salariilor de bază pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025 ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 35  din  18 februarie 2022  privind: schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman în Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Teleorman
Hotararea nr. 36  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Teleorman pentru anul 2021
Hotararea nr. 37  din  18 februarie 2022  privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Teleorman pentru perioada 2021 - 2030
Hotararea nr. 38  din  04 martie 2022  privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman În comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria
Hotararea nr. 39  din  04 martie 2022  privind: desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului pentru activitatea desfăşurată în anul 2021
Hotararea nr. 40  din  04 martie 2022  privind: abrogata prin hotararea nr.78/2022
Hotararea nr. 41  din  04 martie 2022  privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman, pentru anul şcolar 2021-2022
Hotararea nr. 42  din  04 martie 2022  privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie IncIuzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2021-2022
Hotararea nr. 43  din  04 martie 2022  privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman În consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, pentru anul şcolar 2021-2022
Hotararea nr. 44  din  04 martie 2022  privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Grupul de acţiune antibullying din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, pentru anul şcolar 2021-2022
Hotararea nr. 45  din  04 martie 2022  privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman În Grupul de acţiune antibullying din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2021-2022
Hotararea nr. 46  din  31 martie 2022  privind: reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Teleorman pe principalele domenii de activitate
Hotararea nr. 47  din  31 martie 2022  privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorma prin Consiliul Judeţean Teleorman, Ia Asociaţia de Dezvolta Intercomunitară "Managementul Deşeurilor Teleorman", pentru an 2022
Hotararea nr. 48  din  31 martie 2022  privind: schimbarea destinaţiei unor imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman din "Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Alexandria" respectiv "Centrul de primire în regim de urgenţă a copilului 7-14 ani" în "locuinţe de serviciu"
Hotararea nr. 49  din  31 martie 2022  privind: actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Teleorman
Hotararea nr. 50  din  31 martie 2022  privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 601 B, Cosmeşti (DJ 601C) - Siliştea (DJ 701), km 14+540 - km 22+704 (L=8,164 km)", în fazele Proiect pentn autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. şi Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E.
Hotararea nr. 51  din  31 martie 2022  privind: aprobarea cofinanţării şi a cotei - părţi din cheltuielile de funcţionare, a serviciilor sociale care funcţionează în mediul rural în judeţul Teleorman, pentru anul 2022.
Hotararea nr. 52  din  31 martie 2022  privind: aprobarea taxelor speciale pentru prestarea unor activităţi de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă, reprezentând venituri proprii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Teleorman
Hotararea nr. 53  din  31 martie 2022  privind: aprobarea contribuţiei anuale sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, În calitate de membru asociat la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2022 Consiliul
Hotararea nr. 54  din  31 martie 2022  privind: modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Deservire Pază şi Protocol, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 55  din  31 martie 2022  privind: Îndreptarea erorii materiale cuprinse În Anexa la Hotărârea nr. 32 din 18.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede pe anul 2022
Hotararea nr. 56  din  31 martie 2022  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022
Hotararea nr. 57  din  31 martie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 109 din 17 iunie 2021, privind participarea Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, în parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie în vederea realizării proiectului "Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman ", cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 58  din  31 martie 2022  privind: modificarea anexei la hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 12 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentrul fondul forestier proprietate publică a Judeţului Teleorman, aflat în administrarea Direcţiei Silvice Teleorman, prin Ocolul Silvic Alexandria
Hotararea nr. 59  din  31 martie 2022  privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 60  din  31 martie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliul Judeţean Teleorman nr.130 din 30 august 2016, privind plata unor cotizaţii anuale
Hotararea nr. 61  din  31 martie 2022  privind: aprobarea aderării Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, ca membru susţinător la Societatea Naţională de Cruc Roşie - Filiala Teleorman
Hotararea nr. 62  din  28 aprilie 2022  privind: stabilirea unor taxe locale pentru anul 2023
Hotararea nr. 63  din  28 aprilie 2022  privind: stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă in natură, pentru anul 2022
Hotararea nr. 64  din  28 aprilie 2022  privind: aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului pentru secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 31 martie 2022
Hotararea nr. 65  din  28 aprilie 2022  privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, prevăzut in Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 66  din  28 aprilie 2022  privind: modificarea statului de funcţii prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 198 din 17 decembrie 2021 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 67  din  28 aprilie 2022  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022
Hotararea nr. 68  din  28 aprilie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.34/18.02.2022 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a -fundului salariilor de bază pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 69  din  28 aprilie 2022  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 70  din  28 aprilie 2022  privind: constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean Teleorman - instituţie publică de cultură aflată În subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 71  din  28 aprilie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 205 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul şcolar 2021 - 2022 şi a cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria şi Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede
Hotararea nr. 72  din  28 aprilie 2022  privind: aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Teleorman, a proiectului de management şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management
Hotararea nr. 73  din  28 aprilie 2022  privind: aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Judeţului Teleorman, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Judeţului Teleorman şi a documentaţiei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Judeţului Teleorman
Hotararea nr. 74  din  28 aprilie 2022  privind: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 76  din  30 mai 2022  privind: modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 77  din  30 mai 2022  privind: retragerea judetului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, din Asociaţia ”Centrul de Management al Apei — Turnu Măgurele”, prin renunțarea la calitatea de membru
Hotararea nr. 78  din  30 mai 2022  privind: constituirea Comisiei speciale de analiza si verificare a activititii directiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Teleorman si a institutiilor subordonate acestuia
Hotararea nr. 79  din  30 mai 2022  privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) - lim. jud. Dâmboviţa, km 38+838 - 87+313 (L=48,475 km)”, în fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C şi Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E.
Hotararea nr. 80  din  20 iunie 2022  privind: modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 46 din 31 martie 2022 privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Teleorman pe principalele domenii de activitate
Hotararea nr. 81  din  28 iunie 2022  privind: aprobarea metodologiei de acordare a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport şi cazare, realizate de adoptator / familia adoptatoare, în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/ familiei adoptatoare.
Hotararea nr. 82  din  28 iunie 2022  privind: modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2020-2024
Hotararea nr. 83  din  28 iunie 2022  privind: aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al judeţului Teleorman şi al instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, pe anul 2021
Hotararea nr. 84  din  28 iunie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.44 din 31 martie 2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 85  din  28 iunie 2022  privind: aprobarea încadrării drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie în timpul iernii 2022 - 2023
Hotararea nr. 86  din  28 iunie 2022  privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire, dotare, împrejmuire şi racord utilităţi - Centrul de îngrijire şi asistenţă persoane adulte cu dizabilităţi Olteni", în faza Studiu de Fezabilitate
Hotararea nr. 87  din  28 iunie 2022  privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 88  din  28 iunie 2022  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 115 din 30 iunie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate şi a Caietului de sarcini al serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate
Hotararea nr. 89  din  28 iunie 2022  privind: modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 73 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Judeţului Teleorman, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Judeţului Teleorman şi a documentaţiei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Judeţului Teleorman
Hotararea nr. 90  din  28 iunie 2022  privind: modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 91  din  28 iunie 2022  privind: aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean Teleorman- instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 92  din  28 iunie 2022  privind: modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 93  din  28 iunie 2022  privind: modificarea statului de funcţii prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 198 din 17 decembrie 2021 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 94  din  28 iunie 2022  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022
Hotararea nr. 95  din  28 iunie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.34/18.02.2022 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 96  din  28 iunie 2022  privind: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.160 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea realizării proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de· Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman" şi a cheltuielilor necesare implementării
Hotararea nr. 97  din  28 iunie 2022  privind: actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Teleorman, pentru anul 2022
Hotararea nr. 98  din  21 iulie 2022  privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare imobil ,,Fost sediu al Băncii Agricole Sucursala Teleorman", situat în comuna Piatra, proprietate publică a judeţului Teleorman, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (anexele hotararii pot fi consultate la camera 127)
Hotararea nr. 99  din  21 iulie 2022  privind: darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar „ Teleormanul' ', a unui spaţiu din imobilul situat în municipiu Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj II, proprietate publică judeţului Teleorman
Hotararea nr. 100  din  21 iulie 2022  privind: aprobarea închirierii unui spaţiu locativ din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54, etaj II, proprietate publică a judeţului Teleorman, Consiliului Judeţean al Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice Teleorman
Hotararea nr. 101  din  21 iulie 2022  privind: aprobarea închirierii unui spaţiu locativ din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54, etaj II, proprietate publică a judeţului Teleorman, Federalei Naţionale a Revoluţionarilor din România, Filiala Teleorman
Hotararea nr. 102  din  21 iulie 2022  privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 103  din  21 iulie 2022  privind: aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului pentru secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 30 iunie 2022
Hotararea nr. 104  din  21 iulie 2022  privind: completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 9 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman şi pentru serviciile publice din subordine, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 105  din  21 iulie 2022  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 106  din  21 iulie 2022  privind: alocarea sumei de 650.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţi Consiliului Judeţean Telorman, în vederea acordării unui sprijin financb Municipiului Turnu Măgurele, pentru asigurarea cheltuielilor necesar refacerii acoperişului Şcolii Gimnaziale nr. 4 Turnu Măgurele, afectat de evenimentele meteorologice din perioada 29-30 mai 2022
Hotararea nr. 107  din  21 iulie 2022  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022
Hotararea nr. 108  din  21 iulie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.34/18.02.2022 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului dE personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2022 şi estimări pentn anii 2023-2025, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 109  din  21 iulie 2022  privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare imobil „Clădire (fost sediu Ansamblul de cântece şi dansuri Burnasul) ", situat în municipiul Alexandria, proprietate privată a judeţului Teleorman, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (anexele hotararii pot fi consultate la camera 127)
Hotararea nr. 110  din  21 iulie 2022  privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 601 B, Cosmeşti (DJ 601C) - Siliştea (DJ 701), km 14+540 - km 22+704 (L = 8,164 km)", în faza Proiect tehnic de execuţie (anexele hotararii pot fi consultate la camera 127)
Hotararea nr. 111  din  21 iulie 2022  privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - lim. jud. Dâmboviţa, km 38+838 - 87+313 (L=48,475 km)", faza proiect tehnic de execuţie - P.T.E. (anexele hotararii pot fi consultate la camera 127)
Hotararea nr. 112  din  25 iulie 2022  privind: aprobarea măsurilor de remediere pentru procedura având ca obiect „Delegare a gestiunii serviciilor publice de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a judeţului Teleorman"
Hotararea nr. 113  din  25 iulie 2022  privind: aprobarea Memoriului Justificativ şi a devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii Creşterea eficienţei energetice a clădirii "Serviciul Judeţean de Ambulant.ă Alexandria"
Hotararea nr. 114  din  19 august 2022  privind: aprobarea componenţei Comisiei pentru protecfia copilului Teleorman
Hotararea nr. 115 din  26 august 2022  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman m. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 116 din  26 august 2022  privind: aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu din imobilul Centrul de Sanătate „Regele Carol I" Deparaţi situat în comuna Trivalea Moşteni, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 117 din  26 august 2022  privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 601 B, Blejeşti (DJ 503) - Cosmeşti (DJ 601 C), km 6+038 - 14+540 (L=S,502 km)", în fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. şi Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E.
Hotararea nr. 118 din  26 august 2022  privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivu de investiţii „Pod pe DJ 653, peste râul Călmăţui, com. Dracea, sat Zlata km 109+083 -109+098", în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
Hotararea nr. 119 din  26 august 2022  privind: aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor identificate la nivelul judeţului Teleorman actualizat pe anul 2022
Hotararea nr. 120 din  26 august 2022  privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul Creşterea eficienţei energetice a clădirii "Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria", în fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P .A.C şi Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E.
Hotararea nr. 121 din  26 august 2022  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022
Hotararea nr. 122 din  26 august 2022  privind: aprobarea contribuţiei anuale sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2022
Hotararea nr. 123 din  26 august 2022  privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul", pentru anul 2022
Hotararea nr. 124 din  26 august 2022  privind: darea în administrare Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol al Consiliului Judeţean Teleorman a unor bunuri imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 125 din  09 septembrie 2022  privind: modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 99 din 31 mai 2021 privind participarea Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman în cadrul Programului "South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings lnvestment Programme", a co-finanţării cheltuielilor eligibile, neeligibile şi conexe finanţate prin Program proporţional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse în Anexa nr.1 Portofoliul de proiecte pre-cerere de finanţare Banca Europeană de Investiţii, precum şi aprobarea Acordului cadru între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia şi Judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 126 din  09 septembrie 2022  privind: aprobarea depunerii proiectului ..Creşterea eficientei energetice a sectiilor exterioare dermato-venerice şi oncologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Alexandria"
Hotararea nr. 127 din  09 septembrie 2022  privind: încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.126 din 21 iulie 2022 privind alocarea sumei de 650.000 lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Telorman, în vederea acordării unui sprijin financiar Municipiului Turnu Măgurele, pentru asigurarea cheltuielilor necesare refacerii acoperişului Şcolii Gimnaziale nr. 4 Turnu Măgurele, afectat de evenimentele meteorologice din perioada 29-30 mai 2022
Hotararea nr. 128 din  09 septembrie 2022  privind: alocarea sumei de 319.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Telorman, prevăzut în bugetul propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022, în vederea acordării unui sprijin financiar bugetului local al Municipiului Turnu Măgurele şi bugetului local al Comunei Piatra
Hotararea nr. 129 din  09 septembrie 2022  privind: aprobarea utilizării sumei de 6.446 mii lei din excedentul bugetulu local înregistrat la 31 decembrie 2021, pentru finanţarea cheltuielile secţiunii de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Teleorman, · anul 2022
Hotararea nr. 130 din  09 septembrie 2022  privind: repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2022
Hotararea nr. 131 din  09 septembrie 2022  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022
Hotararea nr. 132 din  09 septembrie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.34/18.02.2022 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023 - 2025, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 133 din  09 septembrie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 31 din 18 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul2022
Hotararea nr. 134 din  29 septembrie 2022  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 135 din  29 septembrie 2022  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotararea nr. 136 din  29 septembrie 2022  privind: scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe medicale şi nemedicale din evidenţele Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Hotararea nr. 137 din  29 septembrie 2022  privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman, pentru anul şcolar 2022-2023
Hotararea nr. 138 din  29 septembrie 2022  privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2022-2023
Hotararea nr. 139 din  29 septembrie 2022  privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie lncluzivă Alexandria, pentru anul şcolar 2022-2023
Hotararea nr. 140 din  29 septembrie 2022  privind: darea în folosinţă gratuită Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Teleorman, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 32, proprietate privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 141 din  29 septembrie 2022  privind: îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea nr. 124 din 26 august 2022 privind darea în administrare Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol al Consiliului Judeţean Teleorman a unor bunuri imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 142 din  29 septembrie 2022  privind: aprobarea documentaţiei de avizart.. a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Pod pe DJ 653, peste râul Călmăţui, corn. Călmăţuiu, km 87+891-87+904", aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotararea nr. 143 din  29 septembrie 2022  privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de; investiţii „Pod pe DJ 653, peste râul Călmăţui, corn. Dracea, sat Zlata, km 109+083 - 109+098", aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotararea nr. 144 din  29 septembrie 2022  privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Teleormanul"
Hotararea nr. 145 din  29 septembrie 2022  privind: aprobarea Documentaţiei de atribuire pentru închirierea prin licitaţi• publică a unui spaţiu din imobilul Centrul de Sănătate „Regele Carol I' Deparaţi situat în comuna Trivalea Moşteni, proprietate publică ; judeţului Teleorman
Hotararea nr. 146 din  29 septembrie 2022  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022
Hotararea nr. 147 din  29 septembrie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.34/18.02.2022 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023 - 2025, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 148 din  29 septembrie 2022  privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 149 din  29 septembrie 2022  privind: aprobarea organizării concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 150 din  29 septembrie 2022  privind: îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.127 din 09 septembrie 2022 privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.126 din 21 iulie 2022 privind alocarea sumei de 650.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Telorman, în vederea acordării unui sprijin financiar Municipiului Turnu Măgurele, pentru asigurarea cheltuielilor necesare refacerii acoperişului Şcolii Gimnaziale nr. 4 Turnu Măgurele, afectat de evenimentele meteorologice din perioada 29-30 mai 2022
Hotararea nr. 151 din  29 septembrie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 126 din 09.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „ Creşterea eficienţei energetice a sectiilor exterioare dermato-venerice şi oncologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Alexandria"
Hotararea nr. 152 din  27  octombrie 2022  privind: includerea în domeniul privat al Judeţului Teleorman a unor bunuri achiziţionate în cadrul proiectelor ''Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului JudeJean de Urgentă Alexandria" şi „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judetul Teleorman"
Hotararea nr. 153 din  27  octombrie 2022  privind: darea în administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, a unor bunuri, proprietate privată a Judeţului Teleorman, achizitionate in cadrul proiectelor "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului JudeJean de Urgentă Alexandria" şi ,,Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman "
Hotararea nr. 154 din  27  octombrie 2022  privind: darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman a unui imobil, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 155 din  27  octombrie 2022  privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman, 1a Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia", pentru anul 2022
Hotararea nr. 156 din  27  octombrie 2022  privind: modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 14 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Informatic
Hotararea nr. 157 din  27  octombrie 2022  privind: modificarea statului de funcţii prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 198 din 17 decembrie 2021 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organiz~e şi funcţionare, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 158 din  27  octombrie 2022  privind: aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor şi a profesorilor îndrumători care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale şi a cuantumului stimulentelor financiare alocate elevilor şi profesorilor îndrumători pentru anul şcolar 2021-2022
Hotararea nr. 159 din  27  octombrie 2022  privind: aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul şcolar 2022 - 2023 şi a cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie lncluzivă Alexandria şi Centrului Şcolar de Educaţie lncluzivă Roşiorii de Vede
Hotararea nr. 160 din  27  octombrie 2022  privind: aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului pentru secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 30 septembrie 2022
Hotararea nr. 161 din  27  octombrie 2022  privind: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 9 din data de 25 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman şi pentru serviciile publice din subordine, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 162 din  27  octombrie 2022  privind: aprobarea contribuţiei anuale sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, În calitate de membru asociat la Asociaţia Euro Teleorman, pentru anul 2022
Hotararea nr. 163 din  27  octombrie 2022  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022
Hotararea nr. 164 din  27  octombrie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.34/18.02.2022 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023 - 2025, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 165 din  27  octombrie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 32 din 18 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2022
Hotararea nr. 166 din  27  octombrie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 31 din 18 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2022, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 167 din  27  octombrie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30 din 18 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2022
Hotararea nr. 168 din  27  octombrie 2022  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 169 din  27  octombrie 2022  privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14 % din impozitul pe venit, precum şi a sumelor reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2021 pentru anul 2023 şi estimările pe anii 2024 - 2026
Hotararea nr. 170 din  29  noiembrie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 32 din 18 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2022, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 171 din  29  noiembrie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 84 din 28 iunie 2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 172 din  29  noiembrie 2022  privind: instituirea unei restricţii de circulaţie pe drumul judeţean DJ 703, tronsonul cuprins între DN 6(E70) şi VO6F, în comuna Buzescu
Hotararea nr. 173 din  29  noiembrie 2022  privind: aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu din imobilul Centrul de Sănătate „Regele Carol I" Deparaţi situat în comuna Trivalea Moşteni, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 174 din  29  noiembrie 2022  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022
Hotararea nr. 175 din  29  noiembrie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.34/18.02.2022 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023 - 2025, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 176 din  29  noiembrie 2022  privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 177 din  29  noiembrie 2022  privind: modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Deservire Pază şi Protocol, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 178 din  29  noiembrie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.130 din 9 septembrie 2022, privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2022
Hotararea nr. 179 din  29  noiembrie 2022  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 86 din 28 iunie 2018, privind aprobarea organigramei şi a statului de functii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 180 din  29  noiembrie 2022  privind: aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2022 - 2023"
Hotararea nr. 181 din  29  noiembrie 2022  privind: aprobarea actualizirii cuantumului contribuţiei anuale, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Managementul Deşeurilor Teleorman"
Hotararea nr. 182 din  15  decembrie 2022  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022
Hotararea nr. 183 din  15  decembrie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.34/18.02.2022 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023 - 2025, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 184 din  15  decembrie 2022  privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 594,65 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar În anul 2022 la nivelul judeţului Teleorman
Hotararea nr. 185 din  28  decembrie 2022  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al Judeţului Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 186 din  28  decembrie 2022  privind: aprobarea Documentaţiei de atribuire pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din imobilul Centrul de Sănătate „Regele Carol I" Deparaţi situat în comuna Trivalea Moşteni, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 187 din  28  decembrie 2022  privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman În Adunarea Generală _ a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman"
Hotararea nr. 188 din  28  decembrie 2022  privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Teleormanul"
Hotararea nr. 189 din  28  decembrie 2022  privind: modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 190 din  28  decembrie 2022  privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii âle Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 191 din  28  decembrie 2022  privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 44 din 31 martie 2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 192 din  28  decembrie 2022  privind: aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, a proiectului de management şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management
Hotararea nr. 193 din  28  decembrie 2022  privind: aprobarea execuţiei estimate a bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2022
Hotararea nr. 194 din  28  decembrie 2022  privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 195 din  28  decembrie 2022  privind: avizarea documentaţiei de atribuire pentru "Delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în judeţul Teleorman"
Hotararea nr. 196 din  28  decembrie 2022  privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de 'investiţii Creşterea eficienţei energetice a clădirii "Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria", în faza Proiect tehnic de execuţie
Hotararea nr. 197 din  28  decembrie 2022  privind: includerea în domeniul privat al Judeţului · Teleom1an a unor bunuri achiziţionate în cadrul proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Jude/ean de Urgenţă Alexandria"
Hotararea nr. 198 din  28  decembrie 2022  privind: darea în administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, a unor bunuri, proprietate privată ·a Judeţului Teleorman, achizitionate în cadrul proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"
Hotararea nr. 199 din  28  decembrie 2022  privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „ Vacanţă pentru suflet în Teleorman'', în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
Hotararea nr. 200 din  28  decembrie 2022  privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022
Hotararea nr. 201 din  28  decembrie 2022  privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.34/18.02.2022 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023 - 2025, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 202 din  28  decembrie 2022  privind: exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Judeţean Teleonnan pentru . cumpărarea imobilului monument istoric situat în satul Siliştea Gumeşti, comuna Siliştea Gumeşti, judeţul Teleonnan, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de „Casa memorială Marin Preda", cod TR-IV- m-B-14522
Hotararea nr. 203 din  28  decembrie 2022  privind: acordarea premiilor sportivilor şi antrenorilor din judeţul Teleorman care au obţinut performanţe deosebite Ia competiţiile sportive naţionale şi internaţionale în anul 2022
Hotararea nr. 204 din  28  decembrie 2022  privind: acordarea unui mandat special domnului Adrian Florescu, reprezentantul Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman"