ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 privind: aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul  Județean Teleorman, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu– Plopii Slăvitești-  Slobozia Mândra” pentru anul 2012 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

        

            Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 629 din 18 ianuarie  2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan;

- raportul comun de specialitate nr. 630 din 18 ianuarie 2012  al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea aprobării contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu - Plopii Slăvitești - Slobozia Mândra” pentru anul 2012;

-  Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 27 aprilie 2009 privind aderarea județului Teleorman la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ,,Beciu - Plopii Slăvitești - Slobozia Mândra”;

-       adresa nr. 145 din 21.12. 2011 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ,,Beciu - Plopii Slăvitești - Slobozia Mândra”;

- Hotărârea  nr. 10 din 21 decembrie 2011 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu - Plopii Slăvitești - Slobozia Mândra”;

- prevederile art. 13 alin. (2) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu - Plopii Slăvitești - Slobozia Mândra”, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 45 din 27 aprilie 2009;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

-    prevederile art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 35 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 12 alin. (1) și art. 91 alin. (1) lit. „f” din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Se aprobă contribuția, sub formă de cotizație, în sumă de 4.000 lei, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu - Plopii Slăvitești - Slobozia Mândra”, pentru anul 2012.

Art.2. – Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția Economică, Buget-Finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

Alexandria

Nr. 8 din 3 februarie 2012