ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

HOTĂRÂRE

 

 privind: aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman,  prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2012

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

        

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 1157 din 27 ianuarie  2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan;

- raportul comun de specialitate nr. 1158 din 27 ianuarie 2012 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios,  privind  necesitatea aprobării  contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2012;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr. 55 din 20 mai 2009 privind asocierea județului Teleorman cu unități administrativ-teritoriale în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”;

          - adresele nr. 32 din 22 decembrie 2011 și nr. 1112 din 27 ianuarie 2012 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Managementul Deșeurilor Teleorman”;

-    prevederile art. 14 lit. b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman” însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr. 55 din 20 mai 2009;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

-    prevederile art. 46 alin. (1) lit. ,,a”, din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile art. 35 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile art. 12 alin. (1) și 91 alin. (1) litera ,,f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. – Se aprobă contribuția, sub formă de cotizație, în sumă de 1.500 lei/lună a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2012.

 

Art. 2. – Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția Economică, Buget-Finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

  

Art. 3. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,

Nr.13 din 3 februarie 2012