ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

 privind: aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul  Județean Teleorman,  pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul” pentru anul 2012 

         

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 631 din 18 ianuarie  2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad,

- raportul comun de specialitate nr.632 din 18 ianuarie 2012  al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea aprobării contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”, pentru anul 2012;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 52 din 24.04.2007 privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”, cu modificările și completările ulterioare ;

- adresele nr. 299 din 5 decembrie 2011 și nr. 312 din 9 ianuarie 2012 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”;

- Hotărârea  nr. 38 din 30 decembrie 2011 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”;

- prevederile art. 7 lit. a) coroborat cu art. 11 lit. b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 52/24.04.2007, cu modificările și completările ulterioare;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

-    prevederile art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 35 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 12 alin. (1) și art. 91 alin. (1) lit. „f” din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1. – Se  aprobă contribuția, sub formă de cotizație, în sumă de 30.000 lei  a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”, pentru anul 2012.

 

Art. 2. – Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Vlad Eugen Ovidiu, prin Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Economică, Buget-Finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art. 3. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 Alexandria

Nr. 12  din  3 februarie  2012