ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  


   H O T Ă R Â R E

 

privind : aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare și execuția bugetului împrumuturilor interne,  la data de 30 iunie 2012.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- raportul nr.8336 din 01 august 2012 al Președintelui Consiliului Județean Teleorman ;

- raportul comun de specialitate nr.8337 din 01 august 2012 al Direcției economice, buget-finante și al Direcției juridice și administrației publice locale, privind necesitatea aprobării execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare și execuția bugetului împrumuturilor interne,  la data de 30 iunie 2012 ;

 - Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.23 din 03 februarie 2012 privind aprobarea bugetului propriu al județului pe anul 2012 ;

  - Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.21 din 03 februarie privind apro-

barea utilizării în anul 2012 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2011;

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.49 alin.(12) și (13) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

  - prevederile O.M.F.P. nr.479 din 05 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012 ;

  - prevederile art.91 alin.(1) litera ,,b” alin.(3) litera ,,a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se aprobă contul de execuție al ,,Secțiunii de funcționare a bugetului propriu al județului” la data de 30 iunie 2012, conform anexei nr.1.

 

Art.2. - Se aprobă contul de execuție al ,,Secțiunii de dezvoltare a bugetului propriu al județului” la data de 30 iunie 2012, conform anexei nr.2.

 

Art.3. - Se aprobă contul de execuție al ,,Bugetului împrumuturilor interne” la data de 30 iunie 2012, conform anexei nr.3

 

   Art.4.  -  Anexele nr.1, 2 și 3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

   Art.5. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

   Art.6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

                                                                   

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr. 99 din  09 august 2012