ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                                       

HOTĂRÂRE

        

           

 privind : prelungirea perioadei de rambursare a facilității, de la 33 de luni la 42 luni, respectiv până la data de 16.05.2013, la Contractul de Linie de Credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale nr. 27/17.11.2009.

             

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94  alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 7770 din 18 iulie 2012 a președintelui Consiliului Județean Teleorman;

 - raportul comun de specialitate nr. 7771 din  18 iulie 2012 al Direcției economice, buget-finanțe și Direcției Juridice și Administrație Publică Locală privind necesitatea  prelungirii perioadei de rambursare a facilității, de la 33 de luni la 42 luni, respectiv până la data de 16 mai 2013 la Contractul Linie de Credit nr. 27 din 17 noiembrie 2009 pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor care beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană;

 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 2 aprilie 2009 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 30.529.000 lei, pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 57 din 20 aprilie 2012 privind prelungirea perioadei de rambursare a facilității ,de la 30 luni la 33 luni, respectiv până la data de 16.08.2012, la Contractul de Linie de Credit pentru investiții pentru proiectele finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale nr. 27/17.11.2009;

- Actul Aditional nr. 4/16.05.2012 la Contractul Linie de Credit pentru investiții  pentru proiecte finanțate din fondurile europene pentru Administrații Publice Locale nr. 27 din data de 17.11.2009;

 - dispoziția președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 377 din 5 noiembrie 2008 privind delegarea calității de ordonator principal de credite domnului Dumitrescu Mircea- administrator public al județului Teleorman;

  - raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială

  - prevederile art.13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap.IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.2 alin.(5) lit.e) și art.20 alin.(1), lit.f) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1), lit. „f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

              Art.1.x-x Se aprobă prelungirea perioadei de rambursare a facilității, de la 33  de luni la 42 luni, respectiv până la data de 16.05.2013, la Contractul de Linie de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale  nr.27/17.11.2009.

                         

Art.2. – Se împuternicește domnul Dumitrescu Mircea, administrator public al județului, având calitatea de ordonator de credite, să semneze actul adițional la contractul nr.27/2009, conform modificării prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

 

Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe și  Direcția Juridică și Administratie Publică Locală din cadrul Consiliului Județean Teleorman, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4.x- Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,                                                       

Nr. 98  din 09 august 2012