ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                

                                                                                                                                                                                         

                                       HOTĂRÂRE                                    

 

privind: darea în administrare Consiliului Local al comunei Drăgănești Vlașca a unui imobil, proprietate  publică a județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                               

         Având în vedere :                                                    

- expunerea de motive nr. 8300 din 01 august 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț;

                - raportul comun de specialitate nr. 8301 din 01 august 2012 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget-Finanțe și Direcției Juridică și Administrație Publică Locală, privind necesitatea dării în administrare Consiliului Local al comunei Drăgănești Vlașca a unui imobil, proprietate  publică a județului Teleorman;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- adresa nr. 3159 din 20 iulie 2012 a Primăriei comunei Drăgănești Vlașca;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 3 alin. (3) și art. 16 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu  modificările  și completările ulterioare;

- prevederile art. 45, alin. (3) coroborat cu art. 98, art. 91 alin. (1) lit. c, alin. (4) lit. a) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            

 

HOTĂRĂȘTE:

  

           Art. 1. - Se aprobă darea în administrare, Consiliului Local al comunei Drăgănești Vlașca, pe o perioadă de 5 ani, a imobilului aflat în proprietatea publică a județului Teleorman, pentru sediu primărie și servicii comunitare, identifica conform anexei nr. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

           

Art. 2. - Contractul de administrare prevăzut în anexa nr. 2 va intra în vigoare începând cu data de 17 august 2012.

 

Art. 3. - Consiliul Local al comunei Drăgănești Vlașca, poate închiria, în condițiile legii, spații din imobilul primit în administrare, cu destinația de birouri, și va încasa o cotă de 50% din suma obținută din chirie, iar diferența se va face venit la bugetul propriu al județului Teleorman.

        

Art. 4. - Anexele nr. 1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  

Art. 5. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț și Secretarul județului, prin Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

                         

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

  

Alexandria,

Nr. 97 din 9 august 2012