ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 

         

 privind : repartizarea  pe  unități administrativ - teritoriale  a  sumei  din  cota de  20% din  limita de sume defalcate  din TVA și din cota de 18,5% din impozitul   pe venit   pentru   echilibrarea   bugetelor  locale  precum  și  a  celor reținute din cota de 80%, ca urmare a diminuării cu  gradul de   necolectare  a   veniturilor  proprii,  pentru   susținerea  programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte  de infrastructură  care   necesită  cofinanțare  locală,  propuneri  pentru  anul  2013  și  estimări pentru anii 2014-2016.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.7313 din 09 iulie 2012 a  președintelui Consiliului Județean Teleorman;

- raportul comun de specialitate nr.7314 din 09 iulie 2012 al Direcției economice, buget-finante și al Direcției juridice și administrație publică locală privind necesitatea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumei din cota de 20 % din limita de sume defalcate din TVA și din cota de 18,5 % din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale precum și a celor reținute din cota de 80 % ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, propuneri pentru anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016 ;

- adresa nr.351643 din 31.05.2012 a Ministerului Finanțelor Publice ;

          - adresa nr.12948 din 14.06.2012 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ;

- prevederile art.32 alin.(1) lit.c), art.33 alin.(3) litera b), alin.(4) literele f) și g) și ale art.37 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

     - prevederile art.91 alin.(1) litera f) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

          Art.1. - Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  precum  și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, propuneri pentru anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  

          Art.2. - În situația în care, până la aprobarea bugetului de stat, în cadrul unităților administrativ-teritoriale din județul Teleorman vor fi aprobate alte programe de dezvoltare locală sau proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, anexa aprobată la art.1 va fi modificată în mod corespunzător.

     

          Art.3.x-Direcția economică, buget-finanțe asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

    

         Art.4.x-xSecretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman, prefectului și consiliilor locale din județ, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                 

        

Alexandria,

Nr. 94  din 12 iulie 2012