ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

HOTĂRÂRE

 

privind : aprobarea clasificării drumurilor județene în clase tehnice și  a incadrării  acestora  pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul  iernii 2012-2013

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

-expunerea de motive nr.7352 din 10 iulie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț și raportul comun de specialitate nr. 7353 din 10 iulie 2012 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice Buget-Finanțe și Direcției Juridică și Administrație Publică Locală;

-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean;

-prevederile art. 22 din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 3.1 din Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice aprobate prin Ordinul nr. 46/1998;

-prevederile art. 11 din ,,Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND 525-2011 aprobat prin Ordinul nr. 1025/2011;

-prevederile art. 91, alin. (1), litera d) și f) și alin. (5), litera a), pct. 12 ,  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. - Se aprobă  încadrarea drumurilor județene din județul Teleorman în clasa tehnică IV.

 

Art. 2. - Se aprobă  încadrarea drumurilor județene din județul Teleorman  pe nivelul II de viabilitate și nivelul 2 de intervenție, în timpul iernii 2012-2013.

     

Art. 3. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț , prin Direcția Dezvoltare Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 Alexandria,

 Nr. 90 din 12 iulie 2012