ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 

 

privind: organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, ale Consiliului Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință de constituire conform prevederilor art. 89¹ alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

- necesitatea constituirii comisiilor de specialitate ale consiliului județean, pe principalele  domenii de activitate;

- pregătirea profesională și domeniul în care își defășoară activitatea consilierii județeni aleși la 10 iunie 2012;

          - prevederile art. 54 alin. (1) și (2) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

          În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. Pe perioada prezentului mandat se organizează trei comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, ale Consiliului Județean Teleorman, cu denumirea și în componența prevăzută în anexele nr. 1-3 .

               Art.2. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

               Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr. 84 din 21 iunie 2012