ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                           

   privind :  rectificarea bugetului propriu al județului,  pe anul 2012

  

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor

art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 -raportul nr.5315 din 17 mai 2012 al președintelui Consiliului Județean Teleorman

         - raportul comun de specialitate nr.5316 din 17 mai 2012 al Direcției Economice, Buget-Finante, Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2012 ;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.23 din 03 februarie 2012 privind aprobarea bugetului propriu al județului pe anul 2012 ;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.33 din 23 februarie 2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.169 din 28 decembrie 2011;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.38 din 23 martie 2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.53 din 22 aprilie 2011 ;

- adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,A.D.GHICA Teleorman nr.1341283/13.04.2012

-adresa Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională nr.4632 din 27.04.2012;

- adresa Direcției de Sănătate Publică Teleorman nr.2071 din 12.03.2012;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.64 din 18 mai 2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2012;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.65din 18 mai 2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci pe anul 2012;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.66 din 18 mai 2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede  pe anul 2012;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.67 din 18 mai 2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.21 din 03 februarie 2012 privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar din anul 2011 pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de dezvoltare, pe anul 2012;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.69 din 18 mai 2012 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.6 din 7 ianuarie 2011;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.68 din 18 mai 2012 pentru modificarea anexei nr.8 la Hotărârea consiliului Județean Teleorman nr.22 din 03.februarie 2012, privind aprobarea bugetelor instituțiilor publice pe anul 2012;

 

 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.1905 alin.(1), litera c) și art.191 alin.(9) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare ;

-prevederile art.117 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.6/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.3 din 13 martie 2012 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012;

- Hotarârea Guvernului nr.142 din 13 martie 2012 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012;

- prevederile art.25 lit.c) și g) din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.19 alin.(2) și ale art.36 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.91 alin. (1) literele b) și f) și alin. (3) litera a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

          În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,

 

  

 

             HOTĂRĂȘTE :

         

                 Art.1. - Se aprobă rectificarea anexei nr.1 ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului pe anul 2012” la Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 03  februarie 2012,  conform anexei nr.1 .

 

                Art.2. - Se aprobă rectificarea anexei nr.2 ,,Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului pe anul 2012” la Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 03 februarie 2012,  conform anexei nr.2.

 

Art.3. - Anexa nr.3 ,,Secțiunea de dezvoltare – Programul de investiții publice pe anul 2012” la Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 03 februarie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.3 .

 

Art.4. -Anexa nr.5 ,,Bugetul general consolidat al județului Teleorman pe anul 2012” la Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 03 februarie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.4.

 

Art.5.  - Anexele nr.1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.6. - Direcția economică, buget-finanțe și Direcția managementul proiectelor cu finanțare internațională asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.7. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,                                                                                   jr. Rodica

Nr.70 din 18 mai 2012