ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE


 

privind: aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și descărcarea de activitate a Consiliului de administrație al S.C Piscicola Teleorman SRL pe anul financiar 2011 precum și Bugetul de venituri și Cheltuieli pentru anul 2012

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 5062 din 10 mai 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad;

-       raportul comun de specialitate nr.5075 din 10 mai 2012 al Direcției Economice , Buget-Finanțe și al Serviciului Juridic și Contencios;

-       adresa și raportul Consiliului de administrație al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.  nr. 30 din 09 mai  2012;

-       raportul auditorului statutar S.C. Audit Consulting S.R.L. din 08 mai 2012;

-       prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) lit. i) și art.22 lit.c) din Actul constitutiv al S.C. Piscicola Teleorman SRL;

-       raportul comun de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,  respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-       prevederile art. 191 alin.(1), art.194 alin.(1) lit.a) și b), art.1961  alin.(1) și alin.(2) și art.201 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu  modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. III pct.3.1. lit.a) din Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 52/2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) art.115 alin. (1) lit.c)  și alin.(7) din

 

Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se aprobă situațiile financiare, respectiv Bilanțul, Contul de profit și pierdere pe anul 2011, precum și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 ale S.C. Piscicola Teleorman SRL al cărei asociat unic este Județul Teleorman, prevăzute în anexele nr.1 și nr. 2.

 

Art.2. – Profitul realizat în anul 2011 în cuantum de 5.633 lei va fi alocat fondului de rezervă al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

 

Art.3. – Se aprobă descărcarea de activitate a Consiliului de administrație al  S.C. Piscicola Teleorman S.R.L. pe anul financiar 2011.

 

               Art.4. – Obiectivele și criteriile de performanță ale directorului  S.C. Piscicola Teleorman S.R.L. aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.148/15.11.2011, se mențin fără modificări și în anul 2012.

 

               Art.5. Anexele nr.1 și nr.2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.6. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate și S.C. Piscicola Teleorman S.R.L., în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,

Nr.  69 din 18 mai 2012