ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

                 

                  

pentru :  modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.22 din 03 februarie 2012. 

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 5223 din 15 mai 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen ;

- raportul comun de specialitate nr. 5224 din 15 mai 2012 al Direcției Economice, Buget-Finante și Serviciului Juridic și Contencios, pentru necesitatea modificării anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.22 din 03 februarie 2012 ;

- adresa nr. 195 din 15 mai 2012 a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

 

            Art.  I – Anexa nr.8 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 22 din 03 februarie 2012, privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază  pe anul 2012, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean Teleorman, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  

Art. II.  - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. III. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr.68  din18 mai 2012

 

 

 

 

 

Text Box: