ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 

HOTĂRÂRE

 

                   

 privind :  repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,  precum  și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2012.

 

 Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

 

- expunerea de motive  nr.27 din 03 ianuarie  2012 a  președintelui   Consiliului Județean Teleorman;

- raportul comun de specialitate nr. 28 din 03 ianuarie 2012 al Direcției economice, buget-finante și al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum  și a celor reținute din cota de 80 %, ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2012 ;

- adresa Consiliului Județean Teleorman nr.12708 din 21 decembrie 2011 ;

- adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman nr.33420 din 30.12.2011 înregistrată sub nr.17 din 03.01 2012;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art.4. litera ,,d” și ale punctului 36 din anexa 7 la Legea nr.293 din 21 decembrie 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

- prevederile art.33 alin.(3) litera ,,b”, alin.(4) literele ,,f” și ,,g” și ale alin.(5) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.91 alin.(1) litera „f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                            H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. - Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,  precum  și a celor reținute din cota de 80%  ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a  unor  venituri  proprii,  pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                               

 

Art.2.x-Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3.x-xSecretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ Instituției Prefectului Județul Teleorman, Directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman, și tuturor unităților administrativ-teritoriale interesate.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                                                

Alexandria,

Nr. 4 din 04 ianuarie  2012