ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

          Având în vedere:

-     expunerea de motive nr.1819 din 15 februarie 2012 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-     raportul comun de specialitate nr.1820 din 15 februarie 2012 al Direcției educație, cultura, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice, al Direcției economice, buget-finanțe și al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea desemnării reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman;

-     adresa nr.79 din 01 februarie 2012 a Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman;

-     raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților;

         - prevederile art. 31 și art.32  lit.d) din  Metodologia  privind evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale aprobată prin Ordinul nr. 6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale;

-     prevederile art.91 alin. (1) lit.f), art. 45 alin. (5) coroborat cu art.98 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1. Se desemnează doamna Oprescu Silvia ca reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Comisia de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman.

 

Art.2. Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr. 37 din 23 februarie 2012