ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                       

 

HOTĂRÂRE

 

 privind: constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform art. 94  alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-      expunerea de motive nr.1817 din 15 februarie 2012 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-      raportul comun de specialitate nr.1818 din 15 februarie 2012 al Direcției economice, buget-finanțe, Direcției educație, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea constituirii comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la Concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului ;

-      raportul de avizare al comisiei pentru administrație publica locala, juridica, apararea ordinii publice,  respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor;

-      prevederile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) lit.b), art.9, art.16-22 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;  

-       prevederile Anexei nr.1 la H.G. nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct.4., art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (5), art. 104 alin.(1) lit. e) și alin.(6) lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se constituie comisia de concurs pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

 

Art.2. – Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

 

Art.3. – Concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman, se desfășoară conform calendarului stabilit în Anexa nr.3.

 

Art.4. – Managementul Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman, va fi încredințat unei persoane fizice care îndeplinește cumulativ condițiile stabilite conform Anexei nr.4.

 

Art.5. – Se stabilește Bibliografia pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman, conform anexei nr.5.

 

Art.6. – Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.7. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, Direcția educație, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice și Serviciul juridic și contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.8. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr. 36  din 23 februarie 2012