ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  


  HOTĂRÂRE

 

privind :  rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2012

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- raportul nr.1828 din 16 februarie 2012 al președintelui Consiliului Județean Teleorman ;

- raportul comun de specialitate nr.1829 din 16 februarie 2012 al Direcției economice, buget-finante și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2012 ;

-Hotărârea Guvernului României nr.85 din 21 februarie 2012 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de căderile masive de zăpadă și viscol în unele județe ale țării;

- Hotărârea Consiliului Județean nr.30 din 23 februarie 2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean, prevăzut în bugetul propriu al județului pe anul 2012;

- Hotărârea Consiliului Județean nr.31 din 23 februarie 2012 privind aprobarea utilizării diferenței din excedentul bugetar înregistrat la 31 decembrie 2011 pentru finanțarea unor cheltuieli ale Secțiunii de Dezvoltare, pentru anul 2012;

- Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 03 februarie 2012 privind aprobarea bugetului propriu al județului pe anul 2012 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.19 alin.(2) și art. 49 alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile art.91 alin. (1) literele b) și f) și alin. (3) litera a) și cele ale art.104 alin.(1) lit.c) și alin.4 lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

          În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE

  

                 Art.1. - Se aprobă rectificarea ,,Secțiunii de funcționare a bugetului propriu al județului pe anul 2012”anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.23 din 03 februarie 2012,  conform anexei nr.1.

 

 Art.2. - Se aprobă rectificarea ,,Secțiunii de dezvoltare a bugetului propriu al județului pe anul 2012”anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.23 din 03 februarie 2012,  conform anexei nr.2.

 

Art.3. - Se aprobă rectificarea ,,Programului de investiții publice pe anul 2012”anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.23 din 03 februarie 2012,  conform anexei nr.3.

 

Art.4. - Anexa nr.5 ,,Bugetul general consolidat al județului Teleorman pe anul 2012” la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.23 din 03 februarie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.4.

 

  Art.5. - Anexele nr.1, 2,3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.6. - Direcția economică buget-finanțe asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri

 

Art.7. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

                                                        

 

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr.32 din  23 februarie 2012