ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

          Având în vedere:

-     expunerea de motive nr.586 din 17 ianuarie 2012 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-     raportul comun de specialitate nr. 585  din 17 ianuarie 2011 al Direcției educație, cultura, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice, al Direcției economice, buget-finanțe și al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea desemnării reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman;

-     adresa nr.02 din 03 ianuarie 2012  ale Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman;

-     raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților;

-     prevederile art. 99 alin.(4), alin.(5) și alin.(7) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-     prevederile art. 12 alin.(3) lit.b) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională aprobat prin Ordinul Ministerului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 5555 din 07.10.2011;

-     prevederile art.91 alin. (1) lit.f), art. 45 alin. (5) coroborat cu art.98 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

             Art.1. Se desemnează domnul Augustin Ioan ca reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman.

 

Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția educație, cultura, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

  

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.  25 din 3 februarie 2012