ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

                                                                                                                                         

privind:  aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază  pe anul 2012, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean Teleorman.

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor

art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

          - expunerea de motive nr.785 din 20 ianuarie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen;

         - raportul de specialitate nr.786 din 20 ianuarie 2012 al Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios, privind necesitatea aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2012 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman ;

-adresa nr.20 din 03 ianuarie 2012, referitoare la Decizia directorului executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman nr.214 din 30 decembrie 2011, privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ- teritoriale din Județul Teleorman;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman ;

- prevederile Ordinului comun al Ministrului administrației și internelor și al Ministrului finanțelor publice nr.286/2987 din 20 decembrie 2011, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe județe și municipiul București ;

 - prevederile art.19 alin.(1) litera b), art.26 alin.(4) și art. 67 alin.(1) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art. 91 alin.(1) lit.d) și f) și alin.(5) lit.a) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

          Art.1. - Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2012 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman, conform anexelor nr. 1 – 15.

 

           Art.2. - Se aprobă numărul de personal și fondul salariilor de bază pentru instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman, conform anexelor nr.1a) - 15 a) .

 

           Art.3. - Anexele nr.1 – 15, respectiv anexele nr. 1a) - 15a)  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art.4. – Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția economică, buget-finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

            Art.5.-Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr.22 din 3  februarie 2012