ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 privind : aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman  prin Consiliul Județean Teleorman la Asociația EuroTeleorman, pentru anul 2012.

 

 

            Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

            Având în vedere:

           - expunerea de motive nr.1389 din 02 februarie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen ;

           -  raportul comun de specialitate nr.1390 din 02 februarie 2012 al Direcției economice, buget-finanțe și al Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea aprobării contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman la Asociația EuroTeleorman, pentru anul 2012.

         - adresa Asociației Euro Teleorman nr.09 din 02.02.2012 privind cotizația lunară, ce  revine Județului Teleorman,  prin Consiliul Județean Teleorman, în anul 2012;

         - Hotarârea Asociației Euro Teleorman nr.4 din 02.02.2012 privind aprobarea cotizației lunare a membrilor Asociație EuroTeleorman;

        - prevederile Statutului Asociației EuroTeleorman, aprobat prin Hotarârea Consiliului Județean Teleorman  nr.114 din 18 decembrie 2002, modificat și completat prin Hotarârea A.G.A nr.4 din 27 martie 2009;

               -  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, ale Consiliului Județean Teleorman;

             -  prevederile art.46 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare ;

           -  prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;     

       -  prevederile art.12 alin.(1) și 91 alin.(1) litera f) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

         În temeiul dispozițiilor art.97, art.115 alin.(1) litera c), alin.(4), alin.(5), precum și ale alin.(7) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. -Se aprobă contribuția sub formă de cotizație în sumă de 600.000 lei a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman-în calitate de membru asociat- la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2012.

 

Art.2. - Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

              Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                

  

Alexandria,

Nr. 19 din 3 februarie 2012