ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

HOTĂRÂRE

 

pentru: aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 11302 din 18 octombrie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț;

- raportul comun de specialitate nr. 11303 din 18 octombrie 2012  al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Juridice și Administrație Publică Locală, privind necesitatea aprobării Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman ;

- adresa nr. 1352525 din 08.10.2012 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență  ,,A.D.Ghica” al județului Teleorman;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliul Județean Teleorman;

- prevederile art. 4 alin. (1) și art. 15 lit. a) din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 6 alin. (1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul nr. 132/2007 al ministrului administrației și internelor;

- prevederile art. 91 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. - Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. - Planul de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman, aprobat la art. 1, va fi înaintat Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,A.D.Ghica” al Județului Teleorman, care va transmite extrase din document, instituțiilor cu atribuții în prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență.

 

Art. 3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

  

 

Alexandria,

Nr.140 din 24 octombrie 2012