ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 

privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la un bun imobil, proprietate publică a județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 11298 din 18 octombrie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț;

- raportul comun de specialitate nr. 11299 din 18 octombrie 2012  al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Juridice și Administrație Publică Locală, privind necesitatea acordului Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman;

- adresa nr. 643 din 16 octombrie 2012 a Muzeului Județean Teleorman;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman  nr. 125 din 17 noiembrie 2010 privind darea în administrare Muzeului Județean Teleorman a unui imobil proprietate publică a județului;

- prevederile cap. IV, art. 5 din Contractul de administrare nr. 174 din 02.12.2010;

- prevederile art. 45, alin. (3) coroborat cu art. 98, art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se dă acordul Muzeului Județean Teleorman, în calitate de administrator al imobilului situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr.1, proprietate publică a județului Teleorman, pentru executarea lucrărilor de reparații la acoperișul clădirii, conform prevederilor legale.

 

Art. 2. - Costurile lucrărilor prevăzute la art. 1, vor fi suportate de către Muzeul Județean Teleorman.

         

                Art. 3. -  Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț, prin Direcția Dezvoltare Locală asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 Art. 4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

      Alexandria

      Nr.132 din 24 octombrie 2012