ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 

 

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.133 din 28  octombrie 2011

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 11311 din 18 octombrie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț;

- raportul comun de specialitate nr. 11312 din 18 octombrie 2012 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Juridice și Administrație Publică Locală, pentru necesitatea modificării Hotărîrii Consiliul Județean Teleorman nr.133 din 28 octombrie 2011;

- adresa nr. 180/08.10.2012 a Autorității Rutiere Române-Agenția Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 16 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 4 lit. g) și art. 19 alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu art. 98 și art. 91 alin. (1) lit. f)  din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                            HOTĂRĂȘTE :

 


          Art. I. – Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.133 din 28 octombrie 2011 privind componența comisiei paritare pentru formularea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu se modifică după cum urmează:

1. la poziția nr. 2 din anexă ,,Peșu Beatrice Doina, referent de specialitate gradul I, Autoritatea Rutieră Română-Agenția Teleorman” se înlocuiește cu ,,Cocoșilă Virgiliu, șef agenție gradul II, Autoritatea Rutieră Română-Agenția Teleorman”;

2. la poziția nr. 4 din anexă ,,Neg Emil, inspector de specialitate gradul I, Autoritatea Rutieră Română-Agenția Teleorman” se înlocuiește cu ,,Peșu Beatrice Doina, referent de specialitate gradul I, Autoritatea Rutieră Română-Agenția Teleorman”.

3. Art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 133 din 28 octombrie 2011 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 3. Comisia paritară își desfășoară activitatea în perioada de valabilitate a Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, aprobat de Consiliul Județean”.

 

Art. II. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț prin Direcția Dezvoltare Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. III. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica  prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr. 131  din 24  octombrie 2012