ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 

privind : darea în folosință gratuită a unor spații din ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean  Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 11304 din 18 octombrie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț;

- raportul comun de specialitate nr. 11305 din 18 octombrie 2012 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget-Finanțe și Direcției Juridice și Administrație Publică Locală;

- adresa nr. 2444 din 12.10.2012 a Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1343 din 20 decembrie 2000, privind trecerea imobilului ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Alexandria, județul Teleorman, din administrarea Prefecturii Județului Teleorman în administrarea Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 874 alin. (1) din Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1), lit. ,,c” și ,,f”, art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3), din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

         

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. În vederea constituirii unei baze de date istorice a actelor de stare civilă începând cu anul 1912, se aprobă darea în folosință gratuită, pe termen de 1 an, cu posibilitatea prelungirii, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman, a unor spații din ,,Palatul administrativ”, situat în municipiul Alexandria, strada Dunării, nr. 178, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman, prevăzute în anexa nr. 1.

 

Art. 2.  Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman, va suporta, în funcție de suprafața deținută, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreținere și funcționare în bune condiții a ,,Palatului administrativ”.

 

Art. 3. Consiliul Județean Teleorman va încheia, în termen de 30 de zile, contract de comodat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

 

Art. 4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 5. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț, prin Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică, Buget-Finanțe și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art. 6. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 Alexandria, 

Nr. 130 din 24 octombrie 2012