ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

pentru: modificarea anexei la Hotărârea  Consiliului Județean Teleorman nr.110 din 20 septembrie 2012

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- raportul nr.11250 din 17 octombrie 2012 al Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

          - raportul comun de specialitate nr.11253 din 17 octombrie 2012 al Direcției economice buget-finante, Direcției juridice și administrație publică locală și Serviciul privind asigurarea managementului asistenței sociale și de sănătate  privind necesitatea modificării anexei la Hotărârea  Consiliului Județean Teleorman nr. 110 din 20 septembrie 2012;

 -  Hotarârea Consiliului Județean Teleorman nr. 23 din 03 februarie 2012 privind aprobarea bugetului propriu al județului pe anul 2012;  

- Decizia consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Alexandria, nr.7 din 4 octombrie 2012 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012;

  - Decizia consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Alexandria, nr.8 din 17 octombrie 2012 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean;

 - prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completăril ulterioare;

 - prevederile pct.1 alin.(1) lit. c) și pct.3 din Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1043/2010; 

- prevederile art. 186 alin.(9) lit.a), și ale art. 191 alin. (3) și alin.(9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;   

- prevederile art.2 alin.(6) litera a) din Anexa nr.3 la OMFP nr.1297/03.10.2012 de aplicare a prevederilor art.7 alin.(14) din O.G. nr.13/2012 și art.IX din O.U.G. nr.47/2012 pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.

    - prevederile art. 91 alin. (1) litera f) și alin. (5) litera a), pct. 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare

 

 

                    HOTĂRĂȘTE :

 

              Art.1. - Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 110 din 20 septembrie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2012 se modifică și se înlocuiește cu anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  

Art.2. - Anexa nr. 5 ,,Bugetul general consolidat al județului Teleorman pe anul 2012” la Hotărârea Consiliului Județean nr. 23 din 3 februarie 2012, se va modifica în mod corespunzător.

 

Art.3. -Direcția economică, buget-finanțe și Serviciul privind asigurarea managementului asistenței sociale și de sănătate asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                       Contraseează                                                             Secretar al județului

Alexandria,

Nr. 124 din  24  octombrie 2012