ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

                  pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 65 din 18 mai 2012.

 

  Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară,conform prevederilor   art. 94 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere :

- raportul nr.11252 din 18 octombrie 2012 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman;

- raportul comun de specialitate nr.11255 din 18 octombrie 2012 al Direcţiei economice buget-finante, Direcţiei juridice şi administraţie publică locală şi Serviciul privind asigurarea managementului asistenţei sociale şi de sănătate privind necesitatea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean                                Teleorman nr. 65 din 18 mai 2012 .

        - Hotarârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 23 din 03 februarie 2012 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2012;        

 - Decizia consiliului de administraţie al Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci nr. 7 din 16 octombrie 2012 privind avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean;

 - prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 - prevederile pct.1 alin. (1) lit.c) şi pct. 3 din Normele Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010;

- prevederile art. 186 alin. (9) lit. a) şi ale art. 191 alin. (3) şi alin. (9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;    

- prevederile art.2 alin.(6) litera a) din Anexa nr. 3 la OMFP nr.1297/03.10.2012 de aplicare a prevederilor art.7 alin.(14) din O.G. nr.13/2012 şi art.IX din O.U.G. nr.47/2012 pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.

  

- prevederile art. 91 alin. (1) litera f) şi alin. (5) litera a), pct. 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare.

      

             HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.I. - Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 65 din 18 mai 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci pe anul 2012 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.II. - Anexa nr. 5 ,,Bugetul general consolidat al judeţului Teleorman pe anul 2012” la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 23 din 03 februarie 2012, se va modifica în mod corespunzător.

 

Art.III. - Direcţia economică, buget-finanţe şi Serviciul privind asigurarea managementului asistenţei sociale şi de sănătate asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.IV. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al judeţului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 Alexandria,

Nr. 122 din 24 octombrie