ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 

privind: atribuirea în folosinta gratuita, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Managementul Deseurilor Teleorman” a constructiilor, instalatiilor, echipamentelor si terenului aferente Depozitului Central de la Mavrodin, proprietate publica a  judetului Teleorman.   

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :        

                - expunerea de motive nr. 9901 din 14 septembrie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Balan;

         - raportul comun de specialitate nr. 9906 din 14 septembrie 2012 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala,  Directiei Dezvoltare Locala,  al Direcției Economice, Buget-Finanțe și Direcției Juridică și Administrație Publică Locală, privind necesitatea atribuirii în folosinta gratuita Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Managementul Deseurilor Teleorman” a constructiilor, instalatiilor, echipamentelor si terenului, aferente Depozitului Central de la Mavrodin, proprietate publica a  judetului Teleorman.

         - adresa nr. 36 din 14 septembrie 2012 a Asociatiei de Dezvoltare Intrecomunitara ,,Managementul Deseurilor Teleorman”;      

         - Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 68 din 27 mai 2011 privind trecerea unui teren din domeniul privat in domeniul public al judetului;

- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 115 din 20 septembrie 2012, privind includerea in domeniul public a constructiilor, instalatiilor si echipamentelor din Depozitul Central de la Mavrodin;

- prevederile Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Managementul Deseurilor Teleorman”;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu  modificările  și completările ulterioare;

- prevederile art. 45, alin. (3) coroborat cu art. 98, art. 91 alin. (1) lit. c, și ale art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se atribuie in folosinta gratuita, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Managementul Deseurilor Teleorman”, constructiile, instalatiile, echipamentele si terenul, aferente Depozitului Central de la Mavrodin, proprietate publica a  judetului Teleorman, identificate in anexa nr. 1, pe o perioada determinata de timp, respectiv pana la finalizarea  licitatiei publice de concesionare de servicii pentru administrarea depozitului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Art. 2.  Contractul de comodat,  prevăzut în anexa nr. 2,  va intra în vigoare începând cu data de 28 septembrie 2012.

 

Art. 3.  Anexele nr. 1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Balan,  prin Directia Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala,  Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 5. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

Alexandria

Nr.  120   din 20 septembrie 2012