ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 

privind : desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman și a 3 consilieri județeni pentru a face parte din Comitetul de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 9544 din 6 septembrie 2012, a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, d-l Gâdea Adrian Ionuț;

-  raportul de specialitate nr. 9545 din 6 septembrie 2012, al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală privind necesitatea desemnării unui vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman și a 3 consilieri județeni pentru a face parte din Comitetul de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

-  prevederile art. 17 din Legea nr. 218 / 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 3 și art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787 / 2002;

- prevederile art 45 alin.(5) coroborat cu art. 98 și art. 91 alin. (1) lit.f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. Se desemnează un vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman și 3 consilieri județeni pentru a face parte din Comitetul de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, după cum urmează:

 

1. D-l    Gâdea Adrian Ionuț    - Vicepreședinte al Consiliului Județean;

2. D-na  Alcea Cristiana          - Consilier județean;

3. D-l     Savu Adrian              - Consilier județean;

4. D-l     Neagu Tudor             - Consilier județean;

 

Art. 2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria, 

Nr.  117  din  20 septembrie 2012