ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 

 privind: includerea în domeniul public  al județului Teleorman,  a obiectivelor din cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman” nr.2002/RO/16/P/PE/024

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform revederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

        

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.8452 din 06.08. 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan,

- raportul comun de specialitate  nr.8453 din  06.08. 2012 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, Direcției Economice, Buget-Finanțe și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală,  privind necesitatea includerii în domeniul public al județului Teleorman, a  obiectivelor din cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman” nr.2002/RO/16/P/PE/024;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile Memorandumului de Finantare dintre Guvernul Romaniei și Comisia Europeana privind asistența financiară nerambursabilă acordată  prin  măsura ISPA nr.2002/RO/16/P/PE/024 ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman” publicat în Monitorul Oficial  al României Partea I nr.344 bis/22.IV.2005;

- procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.113/21 iulie 2010;

- procesul – verbal de recepție finală nr.123/ 29 decembrie 2011;

- prevederile art.3 alin.(3) din Legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

- prevederile art. 45 alin. (3) coroborat cu art.98 și art. 91 alin. (1) lit. „c”  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. –  Se aprobă  includerea în domeniul public al județului Teleorman  a  obiectivelor din cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman” nr.2002/RO/16/P/PE/024, avind datele de identificare prevăzute in anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

             Art. 2.Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean nr.45/2001 privind reactualizarea și insușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman cu modificările și completările ulterioare, se completează cu obiectivul de la art.1, respectiv cu pozițiile de la nr.1199 la nr. 1199/21.

 

             Art.3. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcțiile Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Economică, Buget – Finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

            

             Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr.115 din  20 septembrie 2012