ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman de către doamna Piperea Elena

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

          Având în vedere:

-     expunerea de motive nr.8546 din 07 august 2012 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-     raportul comun de specialitate nr.8547 din 07 august  2012 al Direcției economice, buget-finanțe și al Direcției juridice și administrație publică locală privind necesitatea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman de către doamna Piperea Elena;

-     prevederile H.G. nr.586/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Teleorman de către doamna Dan Carmen Daniela;

-     adresa nr.7915 din 20 iulie 2012 a Consiliului Județean Teleorman către Agenția Națională a Funcționarilor Publici privind solicitarea cazierului administrativ al doamnei Piperea Elena;

-     cazierul administrativ al doamnei Piperea Elena nr.31632 din 31 iulie 2012, înregistrat la Consiliul Județean sub nr.8529 din 7 august 2012;

-     raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățmânt, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-     prevederile art.25 din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare;

-     prevederile art.2 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

-     prevederile art.1 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

-     art.31, art.62 alin.(4), art.81 alin.(1) art. 87 alin.(2) lit.b) și lit.e), art.89 alin.(1) și art.92 alin.(1), alin.(4) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-     prevederile art. 45 alin.(5) coroborat cu art.98, art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „e”, art.104  alin. (1)  lit. „a” și alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – (1) Doamna Piperea Elena va exercita, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, funcția de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

                        (2) Persoana nominalizată la alin.(1) va beneficia de un salariu de bază de 2837 lei.

 

                 Art.2. – Doamna Piperea Elena va exercita funcția de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman până la data încetării detașării titularului funcției publice, doamna Dan Carmen Daniela.

 

                  Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 Art.4. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate și persoanei în cauză, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

Alexandria,

Nr. 105 din 09 august 2012