ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

  

HOTĂRÂRE

 

privind: desemnarea  reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană privind incluziunea socială

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

         Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 8320 din 1 august 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț

- raportul de specialitate nr. 8321 din 1 august 2012 al Direcției juridice și administrație publică locală privind desemnarea  reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană privind incluziunea socială;

 -  adresa nr. 6291 din 17 iulie 2012 a Instituției Prefectului Județului Teleorman;

                - prevederile art.12 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România;

 -  raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și  libertăților cetățenilor;

 -  prevederile art.91 alin. (1) lit.f), art.45 alin.(5) coroborat cu art.98 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

                       

            Art.1. - Se desemnează domnișoara Alcea Cristiana , consilier județean, ca reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană privind incluziunea socială.

 

            Art.2. – Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț, prin Direcția juridică și administrație publică locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – La data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului județean nr. 100 din 28 august 2009 își încetează aplicabilitatea.

 

            Art.4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ Instituției Prefectului Județului Teleorman și persoanei nominalizate la art.1, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr. 102 din 9 august 2012