ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind:  aprobarea neutilizării sumei de 1.581.667,35  lei din contractul nr. 21/09.10.2008 – linie de credit pentru investiții finanțate din fonduri europene pentru Administrațiile Publice Locale cu modificările și

               completările ulterioare, incheiat cu CEC BANK SA  

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

        

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.8536 din 07.08. 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan;  

- raportul comun de specialitate  nr.8537 din  07.08. 2012 al Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională, Direcției economice  buget-finanțe și Direcția juridică și administrație publică,  privind necesitatea aprobării neutilizarii sumei de 1.581.667,35  lei din contractul nr. 21/09.10.2008 – linie de credit pentru investitii finantate din fonduri europene pentru Administrațiile Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare, incheiat cu CEC BANK SA;

 - contractul nr. 21/09.10.2008 – linie de credit pentru investiții finanțate din fonduri europene pentru Administrațiile  Publice Locale cu modificările și completările ulterioare, incheiat cu CEC BANK SA;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

  -prevederile art.13 din OUG nr.64/2007 privind datoria publica cu  modificările  și completările ulterioare;

  -prevederile art.20 alin.(1) lit. „f”  si capitolul IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu  modificările  și completările ulterioare;

   - prevederile  art. 91 alin. (1) lit. „f”  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare,

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

   Art. 1. –  Se aprobă neutilizarea sumei de 1.581.667,35  lei din contractul nr. 21/09.10.2008 – linie de credit pentru investitii finantate din fonduri europene pentru  Administrațiile Publice Locale cu modificarile și completările ulterioare, incheiat cu CEC BANK SA ,  pentru  proiectul ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman, România” nr.2002/RO/16/P/PE/024.

                   Art. 2. –   Bugetul propriu  al   Județului  pe anul 2012,  se va rectifica în mod corespunzator.

    Art.3.  –  Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin

 Direcțiile Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Economică Buget – Finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

                    Art.4. –   Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. 101 din  9 august 2012