ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                              

 

HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 148 din 11 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară,conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea  administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 8231 din 30 iulie 2012 a președintelui consiliului județean ;

- raportul comun de specialitate nr. 8232 din 30 iulie 2012 al Direcțiilor Juridică și Administrație Publică Locală și Economocă Buget-Finanțe privind necesitatea modificarii anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleormann nr.148 din 11 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare ;

- raportul de avizare al Comisiei economice, buget-finanțe, pentru activități științifice, pentru activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

- prevederile art. I  punctul 3 din Legea nr. 136/2012 privind aprobarea O.U.G. nr. 84/2010, pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 91 alin. 1 litera „f” din legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

              Art.I. Articolul 4 din anexa  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 148 din 11 decembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, se modifică și va avea următorul cuprins:

 

             “ Art 4. Membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Teleorman , inclusiv președintele au dreptul la o indemnizație de ședință echivalentă cu 1% din indemnizația Președintelui Consiliului Județean.Plata indemnizației se suportă din bugetul propriu al consiliului județean.”                      

 

Art. II. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Gâdea Adrian Ionuț prin Direcția Economică, Buget-Finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.III. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. 100 din 9 august 2012