ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

                                                                                

HOTĂRÂRE

 

privind : aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman -Alexandria, pentru anul 2012.

 

            Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

            Având în vedere:

-expunerea de motive nr.12.489 din 19 decembrie 2011a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen ;

         - raportul comun de specialitate nr.12.490 din 19 decembrie 2011 al Direcției economice, buget-finanțe, Direcția educație, cultură, sport, ong-uri, comunicare și relații publice și al Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea aprobării contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman-Alexandria ;

-adresa nr.480 din 3 decembrie 2011 a Asociației Club Sportiv Baschet Teleorman-Alexandria;

  - prevederile Hotărârii Adunării Generale nr.4 din 03 decembrie 2011 privind stabilirea bugetului și contribuția sub formă de cotizație pentru anul 2012; 

         - prevederile art.17 din Statutul Asociației Club Sportiv Baschet Teleorman-Alexandria, cu modificările și completările ulterioare ;  

         - prevederile Hotărârii Consiliului județean nr.78 din 31 august 2006 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Teleorman cu Consiliul local al municipului Alexandria și cu alte persoane juridice în vederea înființării unui club sportiv, cu activitate principală baschet ;     

                       -  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, ale Consiliului Județean Teleorman;

         - prevederile art.46 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

-  prevederile art.91 alin.(1) litera d), alin.(5) litera a), punctul 6 și ale alin.(6) litera a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.3 alin.(1) și ale art.71 alin.(2) litera d) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare ;

         În temeiul dispozițiilor art.97, art.115 alin.(1) litera c), alin.(4), alin.(5), precum și ale alin.(7) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1.- Se aprobă contribuția sub formă de cotizație în sumă de 200.000 lei a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman-în calitate de membru asociat- la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman- Alexandria, pentru anul 2012.

 

Art.2.- Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

                 Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr.10 din 3 februarie 2012